Volume 4

Page 1771

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בהגנה העצמית היהודית באודיסה ובשנות 1918-19 עבד כרופא הצלב האדום ברוסיה.

ב-1917 נשא לאשה את פאני בת דב גורודצקי. אחרי השתלמות בביה"ס לרפואה בג'נבה עלה ארצה ב-1920 ונתקבל לרופא עינים מטעם "הדסה" בחיפה. ב-1924-25 השתלם בבתי חולים בפאריס. משחזר ניהל את הפעולה לביעור מחלת הגרענת מהמושבות ואח"כ ניהל את מחלקת העינים ב"הדסה" ירושלים ופרסם את החוברת "ונשמרת לעיניך".

מ-1928 ניהל את מרכז "הדסה" בארץ והקדיש הרבה מרץ וידיעה לשכלול שרותי הבריאות בארץ. היה פעיל בהסתדרות הרופאים ובמחלקת הבריאות של הועד הלאומי והשתתף בארגון בית-הספר לרפואה בירושלים. היה חבר הליגה הבינלאומית למלחמה בגרענת השתתף כציר א"י בקונגרס רפואי בינלאומי במצרים (1928), בקונגרס בינלאומי לאדמיניסטרציה של בתיחולים בוינה (1931) וכו' ופרסם מאמרים בעתונות המקצועית.

נרצח ליד שייך ג'ראח בירושלים בנסעו בשיירת אנשי המדע והרפואה להר הצופים ביום ד' ניסן תש"ח (13.4.48).

לזכרו הוחלט להקים, בהשתתפות "הדסה" והאוניברסיטה על שמו קתדרה לרפואה סוציאלית בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית.

בנו : דב .

ישכר דב ויס

נולד באלשו-ורצקה, כ"ב מנחם-אב תרמ"ו (1886), לאביו שמואל צבי (בן הרב המקובל ר' יצחק אייזיק אב"ד בסבליובה וראב"ד במונקטש) ולאמו רבקה מרים בת ישראל רוזנברג (מצאצאי ר' יצחק חיות ).

קבל חינוך מסורתי בחדרים ובישיבות. עסק במסחר בחו''ל.

בשנת תרע"ב נשא לאשה את רבקה רחל בת יעקב שומר .

היה ראש קהלת סטניסלבא. חבר הנהלת הועד הלאומי היהודי במערב אוקראינה, חבר, המועצה הארצית של הסתדרות המזרחי בגליציה המזרחית וראש המזרחי בסטניסלבוב.

בשנת תרפ"ה הוזמן מטעם ההנהלה הציונית לפתיחת האוניברסיטה העברית.

באותה שנה בחודש אב בקר שנית בארץ ורכש את אדמת כפר מצר על יד כפר תבור בשביל קבוצת אנשים מסטניסלבוב.

היה מנהל המחלקה למלאכה ולמסחר זעיר ע"י הסוכנות היהודית.

כיוזמיה ומייסדיה של החברה לגמילות חסדים "עידוד" בע"מ.

היה ראש המזרחי בתל-אביב. נשיא המזרחי בארץ ישראל. חבר אספת הנבחרים, חבר המרכז הארצי של המזרחי בארץ ישראל, חבר הועד הראשי של הסתדרות המזרחי העולמית.

מטעם המזרחי היה ציר בקונגרסים ה-15, ה-20 וה-22.

שמש בתפקיד מנהל כללי של משרד הדתות במדינת ישראל. כיום, יו"ר ועדת התלונות במשרד ראש הממשלה.

חבר ההנהלה של האיגוד העולמי של המזרחי, סגן הבר הועד הפועל הציוני, חבר ההנהלה וגזבר מפעל התורה.

פרסם מאמרים ב"היסוד", "במישור", "במסילה".

צאצאיו : ישראל (סרן, עובד במטכ"ל כמנהל לשכת הרבנות הצבאית של צ.ה.ל.), לאה אשת מאיר מדן (המזכיר המדעי של ועד הלשון), בלה , אשת פנחס עמירם (מהנדס).

בצלאל בזק (ביז'נסקי)

נולד בוולוצלבק (פולין), ח' בשבט תרנ"ח (31.1.1898), לאביו משה , ולאמו חיה-שרה בת דב פרבדה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. השכלה כללית רכש מפי מורים פרטיים. היה עסקן בתנועת-הציונות הדתית. חבר מועצת המזרחי ומועצת הפועל המזרחי בפולין. פעיל בצעירי מזרחי, בקרן היסוד, בחינוך הדתי בוולוצלבק.

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1771). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1771