Volume 4

Page 1788

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בניו: מרדכי, משה (הראשון סרן והשני חייל בצבא ישראל בתקופת מלחמת המולדת).

הרב קלמן אליעזר פרנקל

נולד בשדליץ, פולין, ט"ו אלול תרנ"ה (1895), לאביו הרב אברהם אבא (מצאצאי ר' אבלע חריף מקאליש, נכדו של בעל "מאור ושמש", "מגן אברהם" והקדוש ר' יחיאל מיכל הי"ד מנמירוב ולפי מסורת המשפחה - מזרע בית דוד) ולאמו נחמה בת ר' ישראל סיני זיידנצייג. למד בחדרים ובישיבות והוסמך לרבנות ובשנת תרע"ח נשא לאשה את ברכה אסתר בת ר' יקותיאל ליכטנשטיין. התמסר לעסקנות ב"מזרחי" והיה חבר הועד הפועל הארצי שלו בפולין, ממיסדי תנועת צעירי המזרחי בפולין ומנהל מרכזה מתר"פ ועד תרפ"ד וסגן יו"ר ועד הקהלה בראדזין.

בחורף תרפ"ד עלה ארצה עם משפחתו וניהל את מחלקת העליה והעבודה של המזרחי במרכזו העולמי בירושלים. אח"כ עבר ביו הראשונים ל"הפועל המזרחי" וניהל בו את מרכז הקואופרציה וכיום את המרכז שלו לקופות גמילות-חסדים, וכן, הנו חבר הנהלת המועצה הדתית לקהלת ת"א ויפו. השתתף כציר בקונגרסים הציוניים י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז וי"ז ובשנות תר"ץ-צ"ב היה חבר ועדת העליה של הסוכנות היהודית.

תשובות בהלכה מפרי עטו משנות תרע"ד-ע"ו נדפסו בספר "שם עולם" של הרב סטול מבוסק, וכן פרסם דברי תורה במאספים "שערי תורה", "אהל יצחק", "תל תלפיות" (בהונגריה), "המאסף" (ירושלים), ובזמן האחרון בירחון "הפוסק" בת"א: מאמרים פובליציסטיים ב"דאר היום", "התור''. "היסודי/ "הצופה", "נתיבה", אמרות חסידיות בסדרת "פסוק לי פסוקיך" ב"הבוקר" הוציא לאור חוברת "המזרחי מהותו וחוקתו" (תרפ"ו), "אל הקונגרס" (תרפ"ז), הספר "שמועות ראיה" על חסידות (תרצ"ט). מכין לדפוס ספר אמרות חסידיות לפי פרשיות השבוע.

צאצאיו: מנחם (תלמיד ישיבת מרכז הרב, חייל בצבא ישראל), נחמה אשת משה דוד ישקינר, דינה אשת יהושע משה ונגוש.

אליהו לויצקי

נולד ברומני, פלך פולטאבה, אוקראינה, כ"ג אייר תרמ"ח (1888), לאביו ישראל (סוחר אריגים) ולאמו פסיה . למד עברית בעברית ותורה מפי מלמדים עד גיל 17, והצטרף לאגודת הצעירים הציונים "התחיה".

ב-1906 עלה לארץ ועבד בחקלאות בנס-ציונה, ברחובות - שם הצטרף ל"הפועל הצעיר", ומשנוסדה "אחדות העבודה" אחרי המלחמה הצטרף אליה, בפרדסי פתח תקוה, בחות כנרת, במנחמיה, אח"כ כחבר בין הראשונים בחבורת "החורש", השתתף בהגנת סג'רה, עבר לחדרה ועבד בחפצי-בה. בחילופי מקומות אלה התנסה במשך כארבע שנים ועבד יחד עם טובי אנשי העליה השניה, מהם כיום בצמרת השלטון במדינה, בהסתדרות הציונית ובתנועת העבודה. מסוף 1910 עבד חדשים אחדים כשומר בשכונת "אחוזת בית" (תל-אביב) על חשבון ועד השכונה ביחד עם שכירים ערבים מוגרבים בהנהגת קבלןהשמירה האחראי אבן-חמודי.

ב-1911 עבר לפתח תקוה, נשא לאשה את שרה בת דוד קושניר (אחותם של שמעון ומרדכי (שניר) קושניר) , עבד בפרדסי פרץ פסקל וזלמן פישצ'נר, התמחה בטיפול בעצי הדר ובאריזת הפרי והיה מה אורזים העברים הראשונים- עבד גם כמכונאי אצל יעקב קרול. היה מהחברים הראשונים בעין גנים והשתתף בהגנת פתח תקוה, וכן היה פעיל ב"הגנה" ביתר המקומות.

ב-1921 קיבל בקבלנות את אריזת פרי ההדר במקוה ישראל. אח"כ הצטרף לקבוצת "עבודה" של "סולל בונה", למד בנאות, עבד ב-1922 כבנאי אחראי בהקמת בניני חברת החשמל בתל-אביב, ומ-1923 הנו פועל קבוע בחברת החשמל והשתתף בהקמת העמודים הראשונים לקו החשמל בתל-אביב, יפו וכו'. בשנות

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1788). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1788