Volume 4

Page 1952

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נערכה אספת מחאה גדולה נגד הגבלת זכויותינו על יד הכותל. רבים סרבו להופיע אך לא הוא. זו היתה הופעתו הפומבית האחרונה. היא התקימה בבית ספר למל. למחרת האספה עוד נתן שעורים אך נפל למשכב בביתו. בתחילה סרב להרשות שיעבירו אותו לבית החולים בשבת בגלל "חילול שבת בפרהסיה", אך מצבו הוחמר. בשבת שלאחריה, י"ג בחשון תרפ"ו נפטר בירושלים.

אוסף המאמרים שלו: פילוסופיים, ספרותיים וציוניים קובצו והוצאו לאור בשם: "כתבי שלמה שילר" בעריכתו של ר' בנימין .

על שמו נקראו המקומות "גן שלמה" ו"קבוצת שילר" ליד רחובות.

גור-אריה טרלו

נולד ברובנה (פולין), בשנת תרנ"ג (7.12.1893), לאביו צבי יצחק (מתיחס למהר"ל מפראג), ולאמו לאה למשפחת ברלין. גמר גימנסיה והשתלם באוניברסיטאות ג'נף ורוסטוב בתורת המשפטים.

בשנת 1920 נשא לאשה את פני בת יוסף המר חרמוני. היה פעיל בחו"ל במפלגת צ. ס. התאחדות. היה יו"ר מרכז המפלגה בגליציה המערבית ושלזיה. היה שם מנהל קרן היסוד.

השתתף בחמשה קונגרסים ציוניים.

בשנים 1925, 1927, 1931 בקר בארץ כתייר ובשליחות המפלגה. בשנת 1935 עלה על מנת להשתקע.

התישב בירושלים. שימש כמנהל קופת מלוה של הסתדרות העובדים בירושלים. מנהל מחלקת המושבות של מס חירום על יד הועד הלאומי. מנהל מגבית ההתגיסות וההצלה בירושלים.

בשנים האחרונות היה חבר ועד הקהלה בירושלים. כעת הוא מרכז ההנהלה של המגבית המאוחדת לישראל (הסוכנות, קק"ל, קהי"ס, הבטחון ועליית הנוער).

בנו: צבי יצחק.

יצחק יהלום-שעוני (דיאמנט)

נולד בורשה בשנת תרמ"ח (אוקטובר 1887) לאביו אברהם , ולאמו ינטה בת יואל שוסטר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

היה פועל בבתי חרושת. ממייסדי פוע"צ בפולין וחבר "התחיה".

עלה ארצה בשנת 1907.

עבד בחקלאות בחפצי בה (מהראשונים בה), בכנרת, בדגניה, במרחביה. התיישב במתולה כאיכר.

בשנת 1910 נשא לאשה את מניה בת זנביל צ'יז'יק (אחות שרה שנפלה בתל-חי, ואפרים שנפל בחולדה. נפטרה במתולה כ"א בטבת תש"ח. ראה את הערכים של הוריה ובני משפחתה, בכרך זה).

הוא ראש המועצה המקומית במתולה.

צאצאיו: חרמונה אשת דניאל סמבורסקי, אריה, שולמית אשת יצחק יערי, בת-עמי (חיילת, נפלה בימי מלחמת העולם במצרים י"ח באדר תש"ג), סגולה אשת הרי חשמונאי, דבורה אשת דב הורביץ.

חיה ויצמן-ליכטנשטיין

אחותו של נשיא מדינת ישראל, פרופ' חיים ווייצמן. נולדה במוטילה (פלך פינסק), בצום גדליהו (ג' בתשרי) תר"ח (1879), לאביה עוזר (סוחר יערות, מחסידי סטולין. אחיו משה היה רבה של לומז'ה), ולאמה רחל בת מיכאל צ'מרינסקי (משפחת תלמידי חכמים נודעים). 15 ילדים נולדו להוריה. מהם רובם קבלו השכלה גבוהה, והאחד חיים , זכה לגדולה הגבוהה ביותר במדינת ישראל.

בחינוכה הראשון היה מעשה מהפכני. למדה בחדר יחד עם בנים, דבר שעוד לא היה מקובל באותה תקופה. בדרך כלל נהגו להביא לבנות "מלמד" הביתה, שהיה מסתפק בלימוד קריאה בסידור התפלה וקצת תורה. אולם הוריה אנשים נאורים למרות אדיקותם, לא רצו להפלות את הבת ושאפו ללמד אותה עברית. מצבה בחדר היה משום כך קצת קשה. אך גם בזאת לא הסתפקו ההורים. הם גם הוסיפו ללמדה בבית רוסית

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1952). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1952