Volume 8

Page 3106

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר בחובבי-ציון ביקטרינוסלב.

עלה לארץ בשנת תרנ"א.

התישב ברחובות שנוסדה בתר"ן (1890) ועבד כחצי שנה בחקלאות במושבה, עבד עשר שנים בראשון לציון. במלחמת העולם הראשונה עבד בחדרה וב-1918 חזר לרחובות - לישיבת קבע.

פעל למען פועלים חולים, לן אצלם ושמר עליהם. היה פעיל למען הפועל, מלוה להם כספים - להקל עליהם בימי חוסר עבודה או מחלה. היה כעין "קופת מלוה חסדים". היה ידוע כמכניס אורחים - למרות היותו פועל כל חייו.

אסף כספים לבנין ת"ת ברחובות.

הרב פנחס וולף

נולד בקלם (גרמניה), כ"ד אדר תרל"ה (1875). לאביו זאב (היה מהמיסדים של פקידי אמרכלים בא"י בשנת תר"א (1841) באמסטרדם) ולאמו רחל בת ישראל לויזון מאמסטרדם.

קבל חנוך מסורתי. מוסמך לרב ע"י הרבנים הילדסהיימר והופמן בגרמניה. ד"ר לפילוסופיה.

נתמנה לרב בקלן והמחוז (במחוז היו חמשים קהלות).

היה מנהל התלמוד תורה בקלן, נשיא הועד שלבית היתומים בעיר דינסלקן, חבר הועד בבית המדרש לרבנים בברלין.

היה עורך הירחון "יודישער פאלקס פריינד" בפרנקפורט. השתתף בשבועון "איזראליט" בפרנקפורט.

נשא לאשה את הילינה בת הרב אביעזרי אורבך. בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ.

נתמנה לרב של בית הכנסת "מקור חיים".

נשיא הועד של חברת טהרת המשפחה בפתח-תקוה.

חיבר ספרים : "דברי ימי הנביא יונה" (בערבית. תר"ס. על הספר הזה קבל תאר ד"ר לפילוסופיה בתר''ס1900); "הלכות מאכלים אסורים" ; "הלכות אבלות" ; "ספר משלי" (פרוש על הספר. תרע"ב); "נחלת זאב'' (דקדוקים על התורה. תרפ"ג); "דיוקים על התורה'' (בגרמנית. תרפ"ה); "ספר שמואל" (פרוש על הספר. תרפ"ז).

צאצאיו: זאב, אביעזרי, יוכבד (מנהלת בית ספר לילדים מפגרים בירושלים), יוסף אברהם (רב ומורה בבית יעקב בת''א), אהרן, לאה אשת ישראל פייכטונגר (פ"ת), ישראל מנחם (פ"ת), צבי בנימין (חבר בקבוץ חפץ חיים).

משה נוביק

נולד פתח-תקוה, י"ג אדר תרנ"ה (מרס 1895). לאביו דוד ( ראה כרך ב', עמוד 580) ולאמו שרה בת יוסף לינקובסקי. קבל חנוך מסורתי וכללי.

ממיסדי המכבי בפחת-תקוה. כחמש שנים היה יו''ר המכבי במושבה.

בשנת 1909 נסע לגרמניה ולמד שנתים חקלאות בבי"ס חקלאי מיסודו של הקונסול סימון בשטיינהורסט.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3106). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3106