Volume 8

Page 3105

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נשא לאשה את לאה בת הרב יוסף חיים זוננפלד (ראה כרך א' עמוד 61) ואחרי פטירתה נשא בזיווג שני את שרה פרל בת ר' אלימלך. בשנת תרנ"ז יסד את ישיבת "אור חדש" בעיר העתיקה ואת "בית המוסר" בשכונת מוצררה, וכל ימיו היו קודש לתורה ולעבודת הבורא.

בניגוד להלך-הרוח הקודר של "אנשי המוסר" היה הוא עליז מטבעו, וביחוד היה מגיע לשיא השמחה בלילות שמחת בית השואבה בחג הסוכות ובשמחת תורה. גם בהגיעו לזקנה ושיבה היה רוקד בהתלהבות במשך שעות בין מעגלי הרוקדים מצעירי בני הישיבות, והמשיך אף אחרי שהצעירים התעייפו סביבו. ממנהגו זה לא חדל אף בשנתו האחרונה, למרות חולשתו משהגיע לגבורות ולמרות אסונו הגדול במות שני בניו באותה שנה.

ביום הזכרון הראשון לפטירת בנו ר' ישראל נפטר גם הוא בירושלים, כ"ז טבת תשט"ז (11.1.1956).

צאצאיו: באשה אשת ר' יהושע ברגר, חיה אשת ר' צבי הכהן קופסיץ , ר' שמעון שיינקר , ר' מנחם מנדל שיינקר (ראה בכרך זה עמוד 3075), הרב יהושע לייב שיינקר, אסתר אשת ר' שמואל לייב קלינר, הרב ישראל שיינקר.

צבי ניימן

נולד בטולצ'ה דוברודז'ה (שעברה משלטון תורכיה לרומניה) בשנת תרכ"ב (1862).

לאביו ר' מרדכי ניימן (ראה כרך א', עמוד 319) ולאמו שפרה שיינדל לבית ברגמן. קבל חנוך מסורתי. היה תלמיד חכם וירא שמים. בשנת תרמ''ה (1885) עלה לארץ עם הוריו ושני אחיו משה (ראה כרך ב', עמוד 1020), דוד (ראה כרך ב', עמוד 930) ושלש אחיותיו: מינה, חיה ורחל (אחיו: חיים, אברהם והוא, עלו כמה שנים לפניהם).

היה ממיסדי התלמוד תורה "שערי תורה" ביפו, שנוסדה בשנת תרנ"ו (1896).

נשא לאשה את מינה (מינצה) בת יונה קינדלר וביזיווג שני נשא לאשה את מרים בת ר' דוד צבי פלדמן. מנס-ציונה.

נפטר בעקרון, ט"ו סיון תרס"ג (10.6.1903).

צאצאיו (מאשתו הראשונה): רחל לאה, יונה, לוי. (מאשתו השניה): יהושע, שרה אשת ישראל שמעוני.

הרב מאיר יעקב ילוז

נולד בטבריה, י"ט שבט תרע"א (17.2.1911). לאביו הרב המקובל דוד יעקב ילוז (ראה כרך ד', עמוד 1794) ולאמו חנה בת מסעוד מלכה. קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה בהנהלתו של הרב ביבאס, ובישיבה בטבריה.

הוסמך לרב ולמוהל, ועד שנת 1945 היה בטבריה. נשא לאשה את חנה בת רחל ומשה חיון , מחיפה. היה פעיל בעניני צבור בטבריה.

בשנת 1945 עבר לתל-אביב, ושירת כרב בשכונת שפירא בתל-אביב.

נתמנה למוהל רשמי בבית החולים הדסה בתל-אביב. הוזמן פעמים רבות ע"י העדות הספרדיות בחו''ל בתור חזן להנעים להם בקולו הנעים בחגים.

היה חבר ועד העדה הספרדית ביפו-תל-אביב.

נהרג בתאונת דרכים בתל-אביב, י"ז אלול תשט"ז (24.8.56).

צאצאיו: דוד, שלמה, אשר, רחל, גד, יהודה,דליה, אליהו, יגאל.

משה ולדבלום

נולד בבוברויסק, פלך מינסק, א' אייר תרכ"א (1861). לאביו מרדכי (מצאצאי ר' הלל פריצר ) ולאמו פרידה לבית דרבקין. קבל חנוך מסורתי.

עבד בתעשית הצבע ביקטרינוסלב.

היה פעיל בתנועת הפועלים ברוסיה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3105). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3105