Volume 8

Page 3104

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ההכנסה לכסוי הוצאות הישיבה באה מהוצאת שטרי גורלות בחמש הוצאות. מנהלי ההגרלה היו: ר' מנדל וולפרט (מנהל הפנקסאות ומסדר רשימת הזוכים), ר' ישעיהו ור' מיכל הריסון-מנקר היו האחראים. כל השלושה חתמו על שטרי ההגרלות. בישיבה למדו הרבה אברכים מצויינים מהעיר העתיקה.

שימש בגבאות בבית הכנסת הגדול לעדת האשכנזים בחורבה "בית יעקב" לאחר פטירתו של ר' אריה נאמן. נפטר בירושלים, כ"ט תמוז תר"ס (26.7.1900).

צאצאיו: יעקב משה חיים (ראה כרך א', עמוד 461), בן-ציון (באנגליה), חיה טובה אשת יעקב דליצקי (נפטרה בכפר סבא, בימי הגרוש מיפו-תל-אביב.

עקיבא גליקשטיין

נולד באגוסטוב (פולין) בשנת תרמ"א (18.8.1881). לאביו אריה ליב (ראה בכרך זה) ולאמו חיה בת יעקב כץ. אחותו רבקה אלמנת ד"ר הלל יפה (ראה כרך ג', עמוד 1141) ואחותו אסתר אשת חיים מרגלית קלווריסקי (ראה כרך ב', עמוד 801).

קבל חנוך בבי''ס תיכון, בבי"ס להנדסה בגרמניה. בשנת 1901 עלה לארץ. חזר לחו"ל - והמשיך בלימודיו עד 1906 וקיבל תואר מהנדס.

בשנת 1907 נשא לאשה את אסתר בת שמעון ויסוסקי, מסובלק.

הגיש עזרה לגיסו ד"ר הלל יפה בניקוי אלפי התולעים שנמצאו בבצה הסמוכה למרחביה וכיבוש הבצה ובהשמדת השיחים והעשבים המכסים את ניקוי המים בכדי לאפשר את שפיכת הנפט.

בנה בנינים רבים בארץ. ב-1912 בנה את המכון להשקאה הראשון בארץ על יד הירקון, מיסודו של בצלאל יפה (ראה כרך א', עמוד 269).

במלחמה העולמית הראשונה בנה בנינים וכבישים עבור הצבא התורכי במדבר סיני.

ב-1919 בנה את המכון למים ברחוב אלנבי בת"א.

בנה את בנין בית הספר למורים בבית הכרם ובנין קהק"ל ברחביה בירושלים. כן בנה בנינים עבור חברת הפיק"א בשומרון.

במלחמה העולמית השניה עבד בתור קבלן לצבא בסוריה והלבנון.

צאצאיו: שמעון גולון (רופא וטרינרי), אלכסנדרה שולמית אשת ד"ר יעקב טרטקובר (מנהל מחלקת הקרקעות במדינת ישראל והיא - עובדת בסוכנות היהודית בתור מדריכת נוער מחו''ל), חיים גליקשטיין (מזכיר מערכת "דבר"), יגאל גליקשטיין (סופר בלונדון).

יעקב מאיר ארקין

נולד בפלבקה (ליטא) בשנת תרכ"ג (1863). לאביו צבי ארקין (ראה כרך א', עמוד 404) ולאמו חנה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה.

בשנת תרמ"א (1881) נשא לאשה את חיה בת צבי צפניק ( נפטרה בעקרון, י"ז סיון תרצ"ד-31.5.1934).

בשנת תרמ"ד (1884) עלה לארץ.

ממיסדי המושבה עקרון (מזכרת בתיה). התמסר לחקלאות ולשמירה במושבה. היה חבר וגזבר הועד המקומי במושבה.

שימש משך הרבה שנים בתור גבאי בית הכנסת במושבה.

נפטר בעקרון, כ' חשון תרצ"ג (19.11.1932). צאצאיו : יוסף, צביה אשת שלום זילברשטיין.

הרב שמואל הלל שיינקר

נולד בשנת תרל"ה (1875) בקובנה שבליטא. לאביו הרב אברהם טאניס (מתלמידי רבי ישראל סלנטר זצ"ל).

למד תורה ומוסר בישיבת רבי שמחה זיסל זצ"ל בקלם שבליטא והיה מתלמידיו המובהקים.

בשנת תרמ"ה (1885) עלה לארץ לצרף לתורה ולמצוות את קדושת ארץ-ישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3104). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3104