Volume 5

Page 2390

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה (מוריס) ליטוינסקי

נולד ביפו, בשנת תרמ"ח (12.6.1888).

לאביו יעקב אלחנן (ראה כרך א', עמוד 368) ולאמו שרה ביילה בת אריה ליב פינקלשטיין (מבורדו, צרפת), היה ממיסדי שכונת שלוש, ע"י תל-אביב.

קיבל חנוך מסורתי אצל מורה פרטי וכללי בבית הספר הצרפתי ביפו.

היה פעיל בארגוני הנוער בימים ההם ביפו.

מראשוני בוני העיר תל-אביב.

היה מנהל חשבונות ראשי בבנק אנגלו-פלשתינה ביפו (היום : הבנק הלאומי לישראל בע"מ).

בשנות 1918-29 היה הסוכן , הראשי אסיאטיק פטרולאום קומפאני (שנקראה אח"כ חברת של קומפאני לא"י בע"מ).

היה ממיסדי בנק קופת עם בע"מ לא"י ונשיא המועצה הראשון.

עסק בעניני בנקאות ומסחר עם ארצות שונות.

נשא לאשה את רבקה לבית קארמן, מקהיר (מצרים) ובזיווג שני, נשא לאשה את אלה בת משה ליבונטין יצר קשרים טובים עם נכבדי הערבים, ועלה בידו לגאול אלפי דונמים אדמה בחלקי הארץ השונים.

כ-1700 דונם גאל מכפר סקיה והקים עליה את המושבה תל-ליטוינסקי". ע"י שפעים, נטע פרדס גדול בן 600 דונם, גאל מהכפר ג'איוס כ-1800 דונם וכן בחיפה ועוד.

היה קונסול כבוד של ממשלת אסטוניה בא"י.

קיבל כמה מדליות, ביניהן מהצלב האדום של אסטוניה.

בראשית תשי"א נסע לחו"ל לשם ארגון בעלי הון רבים לשם פיתוח הארץ, ע"י הקמת שכונים על אדמותיו, ולא זכה.

נפטר בפריז, ט"ו אלול תשי"א (16.9.1951).

בניו - מאשתו הראשונה: חיים (מוסמך למדעי המסחר והכלכלה מאוניברסיטת ג'נבה), אברהם (סטודנט בג'נבה).

אברהם (אליעזר יעקב) גודאל

לאביו אליהו (מעסקני ירושלים. ראה כרך א', עמוד 72) ולאמו טובה בת ר' יעקב הלוי ספיר ("אבן ספיר", ראה כרך ב', עמוד 559).

נולד בירושלים, כ"ד אייר תרמ"ח (19.5.1888).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. וחינוך כללי קבל מפי מורים פרטיים לשפות שונות, וערבית למד מפי המלומד ר' יצחק יחזקאל יהודה (ראה כרך ג', עמוד 1376). וכן למד נגינה בכנור.

למד בביה"ס למל ובס"ט ג'ורג' קולדג'.

השתלם ברוקחות אצל הרוקחים ר' זלמן סלובייציק וגיסו ר' בנימין גבריאלוביץ. היה מטפל בחולים ברפוי עינים וכו'.

כשפשטו שמויות בין הערבים בירושלים שהחוקרים הארכיאולוגים האנגלים עורכים חפירות בעיר וחדרו מתחת לאדמה עד למסגד עומר - תחת "אבן השתיה"... התכוננו הערבים להתנפל על הקונסוליה האנגלית בירושלים, והיה אז בין המגינים עליה.

נתמנה אח"כ למסדר הטכסים של הקונסוליה והקהלה האנגלית בירושלים שהיתה מורכבת מיהודים ולא יהודים.

כשפשטו שמועות בין הערבים בירושלים שהחוקרים נשא לאשה את שושנה בת מאיר שמעון ליברכט (ראה כרך ג', עמוד 1102).

בהמלצת הגב' חנה לנדאו נשלח לאנגליה ללמוד רפואה ע"ח "אגודת אחים" באנגליה. לרגלי סיבות שונות לא המשיך ברפואה ולמד אקונומיה פוליטית במטרה להתקבל לעבודה בשירות המזרח התיכון של הממשלה הבריטית.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2390). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2390