Volume 5

Page 2389

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנים 1941-43 נתמנה למנהל לשכת העתונות העברית של ההסתדרות העולמית "מכבי" וב-1942 מרכז מחלקת התעמולה במרכז "מכבי" ארץ-ישראל.

משנת 1943 מזכיר מחלקת התעמולה הארצית של "מגבית ההתגיסות וההצלה" ושל "כופר הישוב" עד חיסולם של מוסדות אלה עם הקמת המדינה.

מנהל הפרסום והתעמולה של מילוות הממשלה מאז קום המדינה.

ייסד וניהל את הפרסום והתעמולה של "מפעל הפיס".

מסוף 1947 קצין התרבות של יחידת קצין המשטר ב"הגנה".

ממאי 1948, קצין התרבות הארצי של המשטרה הצבאית בצ.ה.ל. וקצין הקשר של המ.צ. (משטרה צבאית) עם העתונות.

מייסד ועורך הירחון הצבאי "מ.צ." (משטרה צבאית) מראשיתו ועד סוף הופעתו.

כיום, בעל משרד פרטי לפרסום ותעמולה בשם "פרסום רמון".

חיבר את הספרים "מכבי" (חמשים שנות ה"מכבי" בעולם), "המכבי בארצות הבלקן", "מכבי רוסיה", פסבדונים : דוד בן-יוצר, ד. ר., ד-ן.

יהושע מלר

(ראה בכרך זה, בעמוד 2431).

הוא היה בין המדריכים הראשונים לפלחה ונטיעות ברוחמה דאז, כשה' צבי הירשפלד (ראה כרך ג', עמוד 1459) מראשון לציון, ניהל את רוחמה בשביל יהודים מרוסיה.

הוא היה הפלח הראשון שיצא כנער עם הנערים הערבים "לביאתה" - כלומר, למרעה שוורי החרישה בראשית הערב החורפי כשהם נוהגים בהם לאט ומגיעים למקום החריש עם צמד הבקר לפנות בוקר - כשהשוורים שבעים. אפשר, שהוא היה אז הנער היהודי הראשון שעשה עבודה פלחית טיפוסית זו בכדי לחסוך מיספוא לבהמות העבודה.

לוי יצחק סלונים

נולד בחברון, ה' סיון תרס"ו (29.5.1906).

לאביו מנחם שמואל ולאמו רבקה בת ישראל מורגנשטרן (שהוא נכד ר' לוי יצחק סלונים , בין הראשונים שעלו לחברון, ואשתו טריינא נעכע שנולדה בחברון לאביה ר' משה שמרלינג שעלה עם הוריו משקלוב לחברון, ור' לוי יצחק הנ"ל היה נין להרב מלאדי, בעל ה"תניא" ונכד ל"הרבי האמצעי" ר' דובער יוזם ומיסד הישוב החבד"י בחברון: (ראה כרך א', עמודים 488/9 ו-445).

למד בחברון ואח"כ בבי"ס עממי ובגימנסיה בירושלים והשתלם בלימודים אוניברסיטאיים בחו"ל, ואח"כ השתתף עם אביו בעסקי גאולת קרקעות והקמת שכונות בערי הארץ, וכיום עוסק במסחר ובהשקעות.

ב-1937 נשא לאשה את אסתר בת שמעון לדרברגר. מתפקידיו הציבוריים: חבר וגזבר כבוד של הנהלת מרכז מכבי ישראל, חבר מועצת המכביה השלישית, חבר מועצת והועד הפועל של התאחדות בעלי בתים בתל-אביב, אח בלשכות בנאים חפשים ובני ברית "מאיר דיזנגוף" בתל-אביב.

חבר מועצת בנק קפת עם בע"מ, תל-אביב.

היה חבר בועדת לשבת העבודה של העובדים הציונים הכלליים בתל-אביב.

חבר ב"הגנה" משנת 1927, לאחרונה - מפקד מחלקה בגדוד התחבורה המתנדבת בתל-אביב.

פרסם מאמרים בעתוני אמריקה באנגלית.

צאצאיו : נעמי, שניאור, גיל, רבקה.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2389). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2389