Volume 4

Page 1914

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ליפקיס (מראשוני פתח-תקוה, ראה כרך ג', עמוד 1511).

נולד בחדרה, י"ט כסלו תרע''א (20.12.1910).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

חקלאי ותעשיתן (מגדל כל ענפי החקלאות). חלוץ לגידול הדגים בחדרה ותעשית השימורים מהתוצרת החקלאית העצמית.

מראשי "המכבי" ועסקניו, ממפקדי ה"הגנה" בחדרה ומפעילי הבטחון במחוז. שירת בנוטרות, יו"ר הנהלת המלוה הלאומי בחדרה.

בשנת 1939 נשא לאשה את שרה בת נח ברורמן. חבר מרכז התאחדות האיכרים בישראל, הנהלת "החקלאי" חדרה והנהלת "הסתדרות החקלאים" חדרה וחבר הנהלתה, "מיסדי חדרה בע"מ", חבר הנהלת חברת "עמיר" וחברת האכרים בישראל.

כיום, מוכתר "חדרה", מייסד ונשיא המועצה המקומית לשטח הכפרי של חדרה. בניו: נתן, אהוד.

ד"ר אליעזר זיו (זלבינסקי)

נולד בורשה, א' ניסן תר"ס (31.3.1900), לאביו דב, ולאמו רבקה בת יוסף זילברברג. קבל חינוך כללי בבית-ספר עממי ותיכוני בורשה. למד רפואה באוניברסיטאות וילנה וציריך (שווייץ) וקבל תואר ד"ר לרפואה (1927) התמחה למחלות אף, אזן וגרון.

בימי לימודיו ייסד את הקלוב הספורטאי העברי האקדמאי בוילנה בשטח האוניברסיטה. תופעה יחידה במינה בפולין האנטישמית. היה מנהל מחלקת כדורגל.

עלה ארצה ב-29.9.1929.

בשנת 1944 נשא לאשה את מרים בת חיים זיו (רוקחת).

כל הזמן עוסק במקצועו הרפואי. חמש עשרה שנה משמש כרופא למחלות אף, אזן וגרון בקופת החולים הכללית וגם כרופא פרטי.

הוא חבר הועד המרכזי של הסתדרות הרופאים בישראל. חבר מועצת סניף תל-אביב של הסתדרות הרופאים בישראל. חבר מרכז איגוד החיילים. יו"ר ועדת הנכים באיגוד החיילים. אחד ממייסדי אירגון רופאי ישראל העובדת.

כל השנים היה בועד רופאי קופ"ח ופעיל בהגנה. בימי מלחמת השחרור רופא ראשי של הגדנ"ע. מפקד המבצעה. רופא ראשי של חי"ם. רופא חזית "דרומי" עד כיבוש יפו. רופא חטיבה 7 בצ. ה. ל.

בניו: ראובן , (אמו: טובה בת אלתר משה מנגל ); מיכאל.

מרדכי טמקין

נולד בשדליץ (פולין), בתמוז תרב"א (1891), לאביו דב (סוחר בביליסטוק, סבו היה חותנו של פרץ סמו לנסקין) , ולאמו חוה בת אברהם זילברברג (אחותה היתה אשת הרבי מלובלין ר' אברה'מלי איגר) .

קבל חינוך מסורתי בחדר. עם בואו ארצה גמר את הסמינריון למורים בירושלים.

לראשונה עלה ארצה בשנת 1909, נאלץ לחזור בגלל מחלתו. עלה שוב בשנת 1911, באותה שנה נשא לאשה את שרה בת נפתלי יעקב וינברג.

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1914). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1914