Volume 10

Page 3539

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משתתף כחבר מרכז במערכת "עלון עמידר".

חבר "ברית ראשונים".

פירסם מאמרים בכתבי עת שונים על נושאים חברתיים ובעיות הקליטה.

במשך 10 שנים - חבר הנהלת מעון עולים ע"ש ד''ר י. גולדשטיין בת"א, (בשנים האחרונות יו"ר ההנהלה).

חבר הנהלת בתי אבות מיסודם של הסוכנות היהודית וחברת "עמידר".

יו"ר מספר מוסדות לצדקה וקופת גמ"ח.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): זלטה ושרה (נרצחו כנ"ל).

אליהו מנחם אפשטיין

נולד בירושלים, כ"א סיון תרס"ט (10.6.1909).

לאביו ר' יצחק אפשטיין ולאמו אסתר לוין (ממשפחת רבנים מסועפת בפולניה וירושלים).

קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה "עץ-חיים" בירושלים וב"ישיבת חברון" בחברון. הצליח להמלט מצפרני הפורעים בחברון במאורעות תרפ"ט.

בשנת ת"ש (1940) נשא לאשה את לאה בת חיים ושושנה מקובקי (ראה ערכו בכרך זה).

יחד עם חותנו הרחיב את פיתוח מפעל ייצור החלב (מחלב צאן ובקר) בחדרה.

כמו כן פיתח גם את סניף המחלבה הירושלמית (גבינת צאן משובחת מירושלים) בזכרון-יעקב. הגבינה נמכרה לפני מלחמת העצמאות במצרים וביתר ארצות ים התיכון.

בשנת 1942 הקים בית חרושת למרגרינה בירושלים. עם איחוד כל בתי החרושת ליצור מרגרינה, הצטרף ל"מטע".

עוסק בצרכי צבור בקרב החוגים החרדים.

קובע עתים לתורה.

צאצאיו: רחל אשת שלמה ליפשיץ (מראשי תנועת בני עקיבא העולמית ועסקניה), יוסף (בוגר "ישיבת חברון" בירושלים, ותלמיד ישיבה "תורה ודעת" בניו-יורק).

שמשון קרופניק

נולד ט' שבט תרע"ג (16.1.1913) ברוסיה.

לאביו יהושע (דור ששי מצד אמו לר' לוי יצחק מברדיצ'ב) ולאמו בילה בת אלימלך ליבנשטיין .

בילדותו יצא עם הוריו לארה"ב. למד בבית מדרש לתורה בשיקאגו, במדרשה ללימודי היהדות בשיקאגו (בה הוסמך ב-1933 למורה לעברית), באוניברסיטה די פאול בשיקאגו (בה הוסמך ב-1934 ל"בוגר למדעים )B.S. ובאוניברסיטה של אילינויס (בה הוסמך לרואה חשבונות).

ב-1935 נשא לאשה את לאה בת אליקום גצל מירנסקי . עוסק בבקורת חשבונות בשיקאגו ובארגון וניהול השקעות באמריקה ובישראל. פעיל בעסקנות דתית-לאומית. לצרכים מקומיים ובעניני ישראל. היה בתקופות שונות נשיא הפועל המזרחי בשיקאגו, סגן נשיא הפועל המזרחי באמריקה, ראש משלחת הפועל המזרחי לקונגרס הציוני בירושלים (1951) ובאותו זמן חבר משלחת מלוה הפיתוח הישראלי משיקאגו, נשיא בית הכנסת "אגודת אחים'', נשיא איגוד הקהלות החרדיות בשיקאגו, נשיא בית-הספר הכל-יומי "עקיבא", ראש המגבית של הסתדרות עברית. בשיקאגו. תפקידיו הצבוריים כעת : ראש הועד הפועל של המזרחי-הפועל המזרחי באמריקה, של ועד החינוך היהודי בשיקאגו ושל איגוד הקהלות החרדיות בשיקאגו ; ראש הועד השכונתי למגבית לבית מדרש לתורה, ראש ועד החינוך "אגודת אחים" לדרום שיקאגו ושל ביתספר כל-יומי "עקיבא" ; סגן נשיא של הועד המקומי למען הקהק"ל, של ארגון הורים ומורים לבתי-ספר כליומיים באמריקה, של המחלקות לפעולה בבתי-כנסיות. למען המגבית והמלווה לישראל ושל קהלת "אגודת אחים"; חבר הועד הפועל של המפעלים למען האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת בר-אילן, קרן ההצלה, הסתדרות עברית, בני ברית, אקדמיה עברית בשיקאגו ; חבר ועדי הנאמנים של "רסקו", "משכנות" (חברה של הפועל המזרחי בישראל לשיכון ובנין) ושל "אמפל" ; נדב לקהק"ל "מיל של עצים" בקרבת באר שבע.

צאצאיו: יעקב יוסף, דבורה, אליהו חיים, עליזה איטה, רחל חיה .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3539). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3539