Volume 5

Page 2162

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נקרא לא פעם לעמוד בראש בני המושבה, התחמק תמיד מכבוד זה בבחרו בהצנע לכת ורק בעצותיו והדרכתו תמך באחיו, כי בחר בחיים הצנועים והשקטים והתרחק מן הפרסום וחיי הרעש.

נפטר בראש-פנה, י"ד אדר תש"ב (1942).

צאצאיו : לאה, אשת פייבל שניידר, מרים אשת יעקב רובינשטיין, יהודה, אלעזר (ז"ל. נפל על משמרת משמרהירדן במלחמת השחרור בתור מפקד הגנה), פנחס, יצ חק, משה.

דב יפה

נולד בשנת תרנ"ה (10.9.1895) בואדי איל-חנון (שהיתה אחר-כך לנס-ציונה) לאביו שלמה ולאמו שרה בת דב מילוסלבסקי. אביו היה מן הבילו''יים (ראה כרך א', עמוד 394) ונשא לאשה את שרה בתה החורגת של גולדה מילוסלבסקי המפורסמת ממיסדי ואדי איל-חנון. (שרה היתה בת אשתו הראשונה של בעלה, הוא עלה ארצה בשנת 1886.

דב קיבל את חנוכו בבית הספר העממי בנס-ציונה ככל ילידי הארץ מהתקופה הטרום-היסטורית ההיא, בזמן שבתי-ספר תיכוניים עוד טרם היו בארץ.

את חנוכו הלאומי והחקלאי לא היה צריך להרחיק לחפש. אביו, אמו וסבתו היו לו לדוגמא, לא רק מספקת - אלא אף גם נדירה. ואם בכל זאת קרה והם החסירו משהו - מצא את החסר בחומר האנושי יהודי חלוצי של מיסדי ואדי איל-חנון ונס-ציונה.

דב גדל לחקלאות ולהגנה. בתור חקלאי היה לפרדסן. בעבר היו לו אמנם גם כרמי גפנים ושקדים, אלא - שמכת העקירה שעברה בארץ בשנת 1905 על הגפן בשל משבר היין העולמי שחל בשעתו גם בארץ, ועל השקדים בשל נגע ה"קפנודיס" קפדה וקפחה את גפניו ושקדיו, ורק הדריו בלבדם נשארו לו. היה פעיל במאורעות 1921-29/36, וחבר בועד ההגנה במושבתו. יחד עם זלמן פישר ז"ל ומשה טפר עשה הרבה לרכישת נשק מאת הערביים והאנגלים.

אליעזר ברנשטיין

נולד בוולודאוה, פלך שדליץ, פולין, י"ד אדר תרל"ה (1875), לאביו מתתיהו (כובען) ולאמו באשה . קיבל חינוך מסורתי והתאמן ליד אביו במלאכתו.

ב-1896 יצא לאנגליה, התישב בלונדון, החל לעסוק במלאכת כובענות ובמשך הזמן פיתח את מפעלו לתעשיה גדולה של כובעים ולבד ועשה עושר.

נשא לאשה את ביילה בלומה בת אריה לייב פלדמן מוולודאווה.

בתרפ"ה בא לבקר בארץ לרגל חגיגות פתיחת האוניברסיטה. רכש יחד עם כמה ממכריו למעלה מ-2000 דונם קרקע בין ראשון לציון לסרפנד במטרה להושיב שם מבני משפחתו המסועפת בפולין. הצליח להעלות מהם ארצה כ-70 נפש, בנה בשבילם בתים ונטע פרדס גדול, בו הוא מעסיקם עד היום.

עזר לחקלאים צעירים על-ידי השקעת הון בבנק "בני בנימין".

מכר לקה"ק 200 דונם מאדמתו בסכום שלמטה ממחיר הקרן.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2162). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2162