Volume 5

Page 2222

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לכל ענין פוליטי ולכל גישה מפלגתית עמד אצלו סבלו של הילד שיש למנעו בכל מחיר.

עם החלטת או"מ על מדינת עברית, מציע תכניות נרחבות להגברת קליטת ילדים ונוער. העיקר בתכנית : שילוב היסוד החלוצי ביסוד החינוכי. קשירת העולים הצעירים להתיישבות.

בקר באירופה כדי לראות במו עיניו את תנאי החיים במחנות הפליטים.

לרגלי תפקידו לא נמנע מהנסיעות אף בימי הסכנות וכך נפל על משמרתו בדרך באחת ההתקפות בכביש ירושלים על יד הקאסטל י"ג בטבת תש"ח (26.12.47) כשהנשק בידו.

צאצאיו : מיכאל, יורם, מרים-הנרייטה, רות. בהוצאת המחלקה לעלית ילדים והנוער הופיעה חוברת לזכרו (תשי"א).

אריה נבון (קליגמן)

נולד בדונאייווצי (פודוליה) בשנת תרס"ט (22.5.1909).

לאביו משה (סוחר) ולאמו מלכה בת יצחק לנדאו. קיבל חינוך בבי"ס תיכון, סטודיה לציור ואקדמיה בפריז.

בשנת 1920 עלה לארץ.

משנת 1928 - ציר, ומ-1934 קאריקאטוריסטן ב"דבר".

הכין תפארות לתיאטרונים: הקאמרי, הבימה והמטאטא.

בשנת תש"א נשא לאשה את אטה בת צבי ציפקביץ. הוציא לאור ספרים ומאמרים : "שחור על גבי לבן" (הוצאת "דבר", תרצ"ח), "גלויות מן העמק" (הוצאת "דבר", תש"ב), "בחזית ובעורף'' (הוצאת "עם עובד", תש"ה), "עד כאן" (הוצאת "דבר", תש"ח), "פון דא און דארט" - אידיש ואנגלית (הוצאת מפלגת פועלי ציוןצ. ס. - התאחדות בגרמניה, מינכן, תש"ט), "אלפים שנה ושנה" (הוצאת ספרית פועלים, תש"י). בנו : דוד.

זאב גלבלום

נולד בווארשא (פולין) בשנת תר"ס (6.4.1900) לאביו זאב (וואלף) ולאמו חיה בת ישעיהו קוועגזילבר. קיבל השכלה עממית. עבד בפולניה כנהג רכבות.

בינואר 1921 עלה לארץ.

בשנת 1924 נשא לאשה את שרה (סערקע) בת אריה ואקסמן. בבואו לארץ נתקבל כעוזר לנהג רכבות ועלה לדרגת נהג-רכבות ובמדינת ישראל נתמנה למדריך נהגי רכבות.

ב-6.3.46 היה אחראי לנהיגת הרכבת שבה נסעה ועדת החקירה הבריטית-האמריקאית לא"י - ממצרים.

אחרי שהשתתף בכיבוש חיפה, היה מהראשונים שארגנו את מהלך הרכבות בארץ. היה המפקח ונהג הקטר שהוביל את הרכבת הראשונה, אחרי שקמה מדינת ישראל.

בימי המאורעות בארץ נהג ברכבות בימי סכנות נפשות בשעה שניסו לפוצץ את הרכבות. רבים מחבריו עזבו אז את העבודה והוא נשאר בתפקידו והמשיך לעבוד בכל המצבים הקשים.

צאצאיו: צבי, עמליה.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2222). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2222