Volume 5

Page 2358

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה יבנאי (יבנאזון)

נולד באניקשט, מחוז קובנא (ליטא), שמחת תורה תרס"ט (1908).

לאביו פנחס יבנאזון , ולאמו אסתר בת יהודה גולדברג (משכיל, חובב-ציון).

קבל חנוך עברי בגמנסיה בפוניבז' וגמר גמנסיה בווילקומיר.

שם היה פעיל בארגוני הנוער, המכבי וכו'.

ב-1925 נסע לממל ונכנס להכשרה.

בתרפ"ו (3.4.1926) עלה לארץ.

עבד בפרדסים במגדיאל ובמשך שש שנים היה ממבססי ובוני המושבה. ממיסדי "הלואה וחסכון" במקום במשך כמה שנים.

ב-1932 עבר לתל-אביב.

נסע לחו"ל בשליחות חברת "הנוטע" והצליח לרכוש בעלי הון שיטעו פרדסים בארץ.

גאל שטחים גדולים של קרקעות מידי הערבים בחיפה (על אדמתו - נבנתה "שכונת זיו" - על יד נוה שאנן).

במושב "אבן-יהודה" הקים שכונה הנקראת על שמו.

יסד "חברת א"י לבנין והשקעות בע"מ", ו"קוסמוס"חברה לאשראי ולמסחר בע"מ.

יסד את "אריב בע"מ", חברה לבנין ושיכונים, שהקימה שבע מאות יחידות דיור בשביל חיילים משוחררים בהדר יוסף.

נשא לאשה את אורה בת פייבל אוריה זילברמן, מפתח-תקוה.

הצליח לעניין הרבה בעלי הון יהודים בחו"ל להשקעות בישראל.

חבר לשכת המסחר תל-אביב ויפו, המועדון המסחרי ובלשכת בני-ברית "יצחק ילין" בתל-אביב.

בסוף 1952 קיבל מנוי רשמי מממשלת ניקוראגבה (אמריקה המרכזית) בתור קונסול כללי בישראל.

בנותיו: תרצה, תמר .

גאונה (גניה) כהן

נולדה בוילנא, בשנת תרע"ד (17.8.1914).

לאביה ליפא כהן, ולאמה פרל בת מיכאל גרשון סגל (ממשפחת המשורר העברי י. ל. גורדון ).

התחנכה בגמנסיה העברית "תרבות" ובתנועת "השומר הצעיר" בוילנא במשך תקופה ארוכה.

בשנת תרצ"ה (1935) עלתה לארץ.

עבדה בשנים הראשונות בחקלאות ובמשק הפועלות בחדרה.

התמסרה להוראה בקיבוצים ובמחנות העולים. שיטתה בלמוד השפה העברית ע"י חקלאות לילדי העולים, יסדה משתלות לגידול ירקות בערים, טיפלה ביסוד גינות ירק על יד הבתים, יסוד גינות ירק בצה"ל ע"י הרצאותיה במחת"ר (מחלקת התרבות של הצבא), הגישה תכניות להצעותיה בחקלאות לשרים האחראים לחקלאות במדינת ישראל.

ב-1938 נישאה ליעקב ברזילי (ראה כרך ג', עמוד 1324).

בשנים האחרונות החלה בעבודה ספרותית-עתונאית, בעתונים: דבר, משמר, בשער, מסלול ופרוזדור. ובעתונים האידיים המקומיים: "נייוועלט", "לעצטע נייעס" ו"אגרת לעולה".

בעתונים האיריים בחו"ל: "דער אמריקאנער" (ניויורק), "קענעדער אדלער" (מונטריאל), "קענעדער נייעס", "אידלשער זשורנאל" (טורונטו), "שפיגל" (בואנוס איירס), "אפריקאנער אידישע צייטונג" (יוהנסבורג), "ליטערארישע העפטען" (קליפורניה) ואחרים.

מסותיה, קובצו בספר: "אמרים והגיגים" (חלק תורגם ונדפס בעתונות באידיש). שיצא לאור בהוצאת "שניר" בתל-אביב.

מטיפה, לאתיקה אישית ולחינוך הנוער לפי צרכי האומה.

מטפלת גם במדע הפסיכופיזיונומיה ועומדת לפרסם ספר במקצוע זה.

טיפלה בעניני קדום הדיוג והרחבתו.

צאצאיה : אלונה, חובב.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2358). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2358