Volume 5

Page 2359

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהודה צבי יבזרוב

נולד בשנת תרי"ד (1854) בעיר מסטיסלב. פלך מוהילב (רוסיה הלבנה).

לאביו משה (סוחר וחוכר קרקעות. השתתף במלחמת פלבנה - ולא חזר), ולאמו רבקה מאשה .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות מסטיסלב וחסלביץ.

נשא לאשה את לאה דבורה בת ר' יעקב שמעוןוחיה מינקין (עלו לא"י אחרי נשואי הבת).

היה רב מטעם בחסלביץ, פלך מוהילב למעלה מ-30 שנה סיבב ועבר בכל רחבי רוסיה והטיף לרעיון חיבת ציון, מטעם: אגודת "בני ציון" במוסקבה, הועד הפלשתינאי באודיסה והציונות המדינית.

נאומיו מעל במות בתי הכנסיות והמדרשים ובאספותעם עשו על השומעים רושם גדול.

יסד הרבה אגודות של "חובבי ציון" והשפיע על רבנים רבים להצטרף לתנועה. פרסם מכתבים מרבנים מפורסמים לטובת הציונות בספר "שיבת ציון" של אברהם יעקב סלוצקי , השפיע על צבי מסליאנסקי המטיף הידוע, שיתמסר להטפה ציונית.

הצטיין ביחוד בתור נואם ברוח החרדים, המשפיע ביחוד על בני השדרות הבינוניות והנמוכות של העם.

היה ידוע כאדם טוב המטיב לעניים. ביתו היה פתוח לרווחה לכל הפונים אליו.

היה ציר לועידה הציונית בפטרוגרד בשנת 1917.

בשנת 1922 עלה לארץ. גר זמן מה במושבה רחובות ואח"כ בת"א. היה דורש בכל שבת בבית הכנסת הגדול בת"א.

נפטר בתל-אביב, י"ג ניסן תרצ"ה (16.4.1935). על המצבה נחקקו המלים : "מהמטיפים הראשונים לחבת ציון".

צאצאיו : חיה אשת הרב משה אליעזר רבינוביץ (רב במוהילב, אריול וסנדרלנד-אנגליה), שושנה אשת ד"ר מאיר גוטליב (רופא, שפרסם חוברות פופולריות בשאלת בריאות העם, גרו בוורשא), רחל אשת ד"ר אשר ספיר. גיטל (רופאת שינים) אשת העו"ד וינוקור (גרים במוסקבה), משה (מנהל סניף "כרמל מזרחי" בחיפה. אשתו : רחל איזראליתן -מסמולסק).

הרב נחום לוינסון

לאביו יהודה ליב ולאמו רחל .

נולד במוהילוב (רוסיה) בשנת תקצ"ג (1833).

בגיל 8, בשנת תר"א (1841) עלה לארץ והמשיך לקבל חינוך בחדרים ובישיבות וקיבל סמיכות לרבנות.

ממיסדי בית החולים "ביקור חולים" בעיר העתיקה בירושלים. נסע כמשולח ללונדון לשם אוסף כספים למוסד זה. בלונדון מנעה ממנו הממשלה הבריטית לעסוק באוסף כספים. הוא פנה לשר משה מונטיפיורי, ובהמלצתו נתקבל אצל המלכה ויקטוריה. השיג ממנה את הרשיון הדרוש.

בפעם שניה נתקבל אצלה לפי הזמנתה. הטילה עליו שליחות, לנסוע כרב להודו, להביא שם שלום בין רבני הודו. לפני נסיעתו, נתנה לו את הנתינות הבריטית.

נשא לאשה את מרים בת ר' שלמה סויאס , ובזיווג שני נשא לאשה את בבה בת צבי בנדרסקי מצפת (בן אחותה, הוא הסינטור יעבץ בושינגטון).

אחרי הנשואין, התישב בצפת והמשיך משם לנסוע כמשולח לחו"ל בשם מוסדות הצדקה.

הוזמן ע"י יורשי משפחת פרולמוטר מקריטי (ע"י אודיסה) לשם בורר בעניני הירושה הגדולה שהשאיר ראש המשפחה בקשינוב.

שם חלה, ונפטר בקריטי (ע"י אודיסה), י' אדר תרמ"ט (1889).

צאצאיו (מאשתו הראשונה): מלכה לאה אשת צבי שמאי. מאשתו השניה : אלכסנדר, משה יוסף (ראה את הערך שלו בכרך זה), חיה רחל אשת אשר אשכנזי (יסוד המעלה).

נתן כספי (זילברצויג)

לאביו צבי הכהן זילברצויג (ראה בכרך ג', עמוד 1437), ולאמו שושנה בת חיים יונה אופטובסקי .

נולד ביום כ"ה באייר תרנ"ט (1899) בעיר לודז' שבפולין.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2359). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2359