Volume 5

Page 2395

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרים (מרי) פלז

נולדה בסמבאח, באווריה, (גרמניה) בשנת תרכ"ג (10.3.1863).

לאביה אליהו (אליאס) ממשפחה חרדית (שהתישבו באמריקה בהיותה עוד צעירה לימים) ולאמה פאני לבית רוטשילד. קבלה חינוך בבית ספר גבוה בקאקוק (יובה), באקדמי סנט-מרי, נוטר דאם, אינדיאנא, ובאוניברסיטה בפנסילבאניה וכן בלונדון.

נישאה בקאקוק ביום 16.11.1881 ליוסף פלז (שותף בפירמה הידועה "פלז ושות", תעשית סבון. נפטר 22.2.1914).

בכניסה לדירתם באנגליה היה רשום: "מה שהוצאתי היה לי ! מה שחסכתי אבדתי! מה שנתתי יש לי !" יסדה ביחד עם בעלה בארצות הברית וכן באנגליה, חברות למדע, בתי-ספר וגנים.

היתה חלוצת התנועה לעזרת המובטלים מעבודה לעבור לחקלאות ולאדמה. לקחה תחת חסותה את התנועה להטבת ושנוי מצבם של האסירים בבתי הכלא.

אירגנה את "ועדת יוסף פלז" (לזכר בעלה) להגשמת עבודותיו בעולם, כגון: התישבות היהודים בא"י באופן אינדיבידואלי והרחבת שטח הקרקע, כדי להגשים את האידיאל האנושי והעולמי של צדק סוציאלי.

בשנים 1917-19 היתה עורכת העתון "די-פבליק" שהופיע בניו-יורק, ואשר שימש להפצת רעיונותיו של א. וילסון , נשיא ארצות הברית בתקופה ההיא.

שימשה בתור סגן נשיא בהסתדרות בני-בנימין בא"י. יסדה קרנות רבות ושונות למתן עזרה כספית לאגודות ארץ-ישראליות.

בקרה בא"י בשנים: 25, 23, 21, 1920 כדי לפקח ולהשגיח על עבודות המוסדות אשר יסדה.

גאלה שטחי קרקע גדולים מידי ערבים בארץ בהשפעת אלכסנדר אהרנסון.

יסדה ונהלה את "קרן יוסף פלז".

יסדה גם את האגודה להתקרבות בין היהודים והנוצרים, ע"י הבנת ההיסטוריה הישראלית ויעודו, בנינה הפיזי של א"י וארגונה הלא פוליטי של א"י.

היא כיום בת 89. גרה במלון במרכז מנהטען בניויורק. מתענינת בכל הנעשה בישראל הצעירה.

פעילה כחברה בהנהלת "קרן אהרנסון" (על שם אהרן אהרנסון (ראה בכרך זה, עמוד 2073)).

הגורם אשר דחף אותה לבוא לעזרה פילנטרופית, בואר על ידה כך :"I am intersted in the application of Jewish ethical ideas to the life of humanity. Prior to the war, my work was cosmopolitan rather than nationalistic because I felt that in this way I could be most faithful to the Jewish world platform of justice and peace. The new international situation which involves a reassertion of the Jewish national consciousness, makes it incumbent upon me to have my work take a more definite Jewish form while remaining in spirit the same".

בשנת 1920 פרסמה ספר "חיי יוסף פלז" - תולדות עבודתו וחייו) - באנגלית. הוציאה לאור בשפה האנגלית ספר בשם: toward the light:

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2395). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2395