Volume 17

Page 5198

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1932 התיישב ב"מושב נטעים".

בשנת 1936 נשא לאשה את פנינה פלדמן. בשנת 1941 התגייס מטעם ההגנה לנוטרות. שבע שנים היה נוטר ואחראי לבטחון המושב.

בשנת 1947 במלחמת השיחרור השתתף בפלוגה מיוחדת בכיבוש יפו.

מאז יסוד המדינה עבר עם בני משפחתו לגור בתל-אביב, עבד במשרד העבודה ואח"כ במוסד לביטוח לאומי.

בשנת 1960 יצא לפנסיה.

מאז, התנדב להוראה - להנחלת הלשון לעולים אנאלפביתיים עד היום הזה.

חבר הסתדרות העובדים הכללית וחבר מפא"י מיום הווסדם.

חבר במועצת סניף ג' של המפלגה בתל-אביב.

בנו ארמן (אריה מנדל גמר את ביה"ס "כפר הירוק" והמדרשה החקלאית ע"ש ד"ר ארתור רופין . נשוי לנורה בת הצייר יצחק אמיתי. יש להם 2 בנות הגרות באשקלון).

ויקטוריה (וידה) ואלירו

נולדה בירושלים, כ"ה אלול תרס"ו (15.9.1906).

לאביה ישראל חכמישווילי (גואל קרקעות, ראה את הערך שלו בכרך זה)ולאמה חנה אביגיל בת הרב יוסף קוקיא מירושלים.

קיבלה חינוך מסורתי וכללי בבית ספר לבנות למל של חברת עזרא, סיימה את בית הספר של חברת כל ישראל חברים "האליאנס" בירושלים והשתלמות בשפות. גם אחרי נשואיה המשיכה ללמוד ע"י התכתבות עם האוניברסיטה של לוזן (שווייץ) בסוציולוגיה.

בשנת 1926 נישאה לד"ר גבריאל ואלירו (ראה את הערך שלו בכרך זה).

משחר ילדותה ראתה בבית הוריה איך להקדיש עבודה סוציאלית לנצרכים. התמסרה במשלוח חבי לות בגדים ומזון לסובלים באוקראינה וכן עזרה לעריכת קונצרט מיוחד ע"י יאשא חפץ שהכנסותיו הוקדשו למטרת הגשת עזרה לנ"ל.

היתה גזברית כבוד לאגודת בנות ירושלים שהושיטה עזרה לחולים ולנצרכים.

חברת הועד של בית החולים "עזרת נשים" (לחולי רוח) שבראשו עמדה איטה ילין (בתו של יחיאל מיכל פינס, ראש הביל"ויים ואשת פרופ' דוד ילין).

קודשה ע"י הנשיא הגדול של מיסדר "בניברית" בישראל פרופ' דוד ילין (ראה כרך שני, עמוד 569) בתור אחות בלשכת "בת-ציון" בירושלים. כעבור זמן קצר נבחרה לסגנית והאחראית למחלקת התיירות של הלשכה.

היתה גם פעילה ב"הסתדרות נשים ציוניות" ויצ"ו וחברת ההנהלה. מטעם ויצ"ו נבחרה לנציגה למועצת ארגוני נשים בארץ.

נציגת ויצ"ו בועדה הסוציאלית של עירית ירושלים, שבראשה עמדה הנרייטה סולד .

בשנת 1953 עברה לתל-אביב היות וצאצאיה גרים בה.

המשיכה בת"א כחברה פעילה במועצת ארגוני נשים, סגנית למחלקת התיירות העולמית של ויצ"ו, יו"ר למחלקת איסוף כספים ארצית ויו"ר של סניף ויצ"ו ביפו.

חברת הועד של האכסקוטיבה העולמית של ויצ"ו.

נשיאת לשכת בנות ברית הנרייטה סולד (ראה כרך שלישי, עמוד 1138) בתל-אביב.

צאצאיה: מוריס יוסף (למד אקונומיה. פקיד בכיר בעירית לוס-אנג'לוס); שמחה חנה רולנד (רולי) אשת צבי עפרון (תעשיין) ; יחיאל אפרים (עוסק בהשקעות).

לאה תלמי (סמיליאנסקי)

נולדה בטשרנוביל, י"ח אייר תרנ"ד (15.5.1894).

לאביה דוד ויינשטיין (קרוב למשפחות: משה הס בקיוב, הסמיליאנסקים באוקראינה ואברהם כהנא) ולאמה פייגה בת משה הירש מלינסקי. קבלה חינוך מסורתי ואח"כ בגימנסיה בקיוב ובאוניברסיטאות בפטרוגרד ובקיוב.

עברית למדה בקורסים הגרודנאיים בקיוב.

גמרה פקולטה לפדגוגיה גבוהה.

היתה פעילה בחוג הנוער הציוני הלומד "החבר".

בשנת 1913 נישאה למשה סמיליאנסקי. השתתפה בהגנה בגדודו של יוסף טרומפלדור בפטרוגרד ב-1917-1918 עד שנסע לא"י.

בשנת 1925 עלו לארץ.

היא ובעלה נתקבלו לעבודת הוראה בבית הספר בכפר יחזקאל. בשנות 1934-42 שמרה עם חברי המשק, נתנה שעורים לנוער ולמבוגרים במשק תורת השימוש בנשק.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5198). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5198