Volume 5

Page 2432

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דוד רמז

נפטר בתל־אביב, י״ג אייר תשי״ב (8.6.1952)

והובא לקבורה בזכרון־יעקב

(ראה כרך ד׳, עמוד 1593)

יצחק שדה

נפטר בבית החולים בילינסון, כ״ט אב תשי״ב (20.8.52)

והובא לקבורה בגבעת ברנר

(ראה כרך ג׳, עמוד 1377)

אבנר שלוש

נפטר בתל־אביב, ט׳ תמוז תש״י (24.6.50)

(ראה כרך ב', עמוד 971)

צדוק שלוש

נפטר בתל־אביב, כ״ב כסלו תש״ט (24.12.48)

(ראה כרך ד׳, עמוד 1789)

ד״ר טוביה שטרנברג

נפטר כ״ח תשרי תשי״ג (17.10.52)

(ראה כרך ד, עמוד 2034)

במוצא הספד

אתה, הקורא, אם אינך מרוצה: לא מצאת בספר את תולדותיך, תולדות אבא, סבא, קרובים וידידים, שאך הם היו הבונים הראשונים?

מי אשם בכך ? - אתה, הקורא הבלתי מרוצה! פרסום רב נעשה למפעל. רבים נתבקשו בכתב ובעל-פה לשלוח חומר ותמונות -ולא נענית

אם שלחת הומר - אין זאת כי לקה החומר בחסר. הזדרז, השלם את החומר, המצא תאריכים מדויקים ותמונות — והראוי יבוא באחד הכרכים הבאים ברשימת הבונים.

אתה, המבקר הבלתי-מרוצה, לפי דעתך מקומו של פלוני־אלמוני לא יכירנו בספר כזה? הצללים מרובים היו בחייו האישיים?

יתכן. ואולם אין אנו בודקים את ציציותיו של כל חלוץ מהחלוצים. קנה־המידה היחידי שלנו - הם פעליו למען מדינת ישראל, אם בחומר ואס ברוח, אם ביד ואם בלב, אם בעט ואם באת. כל מי שהגדיל את הבנין, אם בלבנה בודדת או בנדבך שלם, אס בעמוד-התווך או בתוספת צנועה אחרת - כשר הוא לבוא ברשימת הבונים. כל מי שמשתתף במערכת-פלאיס זו של הבנין, אס כמפקד ואם כחיל פשוט מן השורה - ברוך יהיה לנו!

זהו, איפוא, קנה־המידה שלנו, ועל-פיו יש לקבוע גס את ההערכה ורק לאורו יש לגשת אל הספר הזה גישה של בחינה ובקורת.

להתראות בכרך הבא!

הערות, הוספות, השלמות וכל מיני מלואים כקשר עם מה שנתפרסם כ-5 הכרכים נקכל כתודה לפי המען: דוד תדהר ת. ד. 475 תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2432). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2432