Volume 5

Page 2433

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעמוד 2097 — יצחק יעקב ילין, מלמטה — שורה 5, במקום ר׳ ישראל סלנט — צ״ל: הרב שמואל סלנט.

בעמוד 2150 — גרשון לסקי, נולד ט׳ אב תרנ״ג (1893).

בעמוד 2152 — חיים יונה לבל, בצאצאיו להוסיף את השם : אהרן, לפני יצחק.

בעמוד 2195 — הרב טוביה רוז, להוסיף בצאצאיו: עמליה אשת עקיבא גופר, לפני השם : אריה ששון.

בעמוד 2204 — יעקב אהרוגוביץ, בשורה הראשונה (מעל תמונתו) — יש לקרוא : יו״ר מועצת "קופת מלוה וחסכון רחובות בע״מ עד התחלת 1952.

בעמוד 2216 — דוד למפרט, להוסיף בצאצאיו : יגאל.

בעמוד 2219 — יוסף מרקוס, בשורה השלישית מעל תמונתו — יש לקרוא : ונבחר ליו״ר (במקום : ושימש יו״ר). בצאצאיו — אחרי השם שמואל — חבר מערכת ואח״ב — חבר קבוצת ארז — בנגב — בתולדותיו — יש להוסיף : נפצע במלחמת השחרור.

בעמוד 2239 — זאב אשור, צ״ל : נולד בשדה־ לבן. המלים : והוא היה מזכיר הועד החשאי.. עד — בלי ידיעת השלטון, יש למחוק לגמרי (מימין — מלמטה — בשורות 4 עד 7 למעלה), ובעמוד 2246 (באמצע — מימין) — למחוק : ובהשתדלותו המשחדת של אלברט ענתבי שוחרר זאב אשור במהרה מהמאסר: הלאה : במקום — מגרמס־ת לעברית, צ״ל: לתורכית. ובמקום : לטבריה, צ״ל : למרחביה.

בעמוד 2244 — ד״ר יהודה ליב שוארץ, בשורה הרביעית לפני הסוף, יש למחוק : לרגל ההכנות לכינוס. ובמקום השם . קךייצבך׳ צ״ל , קרייצברג (בסוף הערך)

בעמוד 2268 — דוד כהן, בשורה 19 יש להוסיף : למזכיר הכלל־ בעניני הסיוע. ובסוף הערך, במקום: מנהל המחלקה למסי עקיפין, צ״ל: מרכז.

בעמוד 2320 — זלמן אמבש, נפטר בירושלים. י״ד ניסן ת״ש (22.4.40).

בעמוד 2320 — שמחה אמבש, יש לקרוא בשורה הששית מתחת לתמונתו : בהתחלת המלחמה העולמית הראשונה נתמנה למנהל חברת החשמל והקרח באיסמעליה...

בעמוד 2323 — ד״ר מרדכי זר־כבוד, בשורה הששית — במקום לובצין — צ״ל : לובלין. בשורה 7 — למחוק לגמרי: נתגלגל בתור פליט לוינה ושם. במקום 4 השורות הראשונות מתחת לתמונתו, יש לקרוא : גמר הגמנסיה הגרמנית הממשלתית באולביץ (מורביה). אחרי מלחמת העולם הראשונה בא לוינה. למד בפידגוגין העברי אצל הרב פרופ׳ צ״פ חיות. אח״כ עבר לברלין. שם למד באוניברסיטה פילוסופיה ושפות שמיות ותרבות המזרח הקדמון, מלבד זה למד שם בביהמ״ד הגבוה לחכמת ישראל. בעמוד 2331 — שכנא אחיאסף, 5 שורות מתחת לתמונתו : במקום ספריית, צ״ל ספרות.

בעמוד 2339 — דב וילנצ׳יק, להוסיף : היה סוכן ראשי ליינות כרמל מזרחי. בית המסחר שלהם ידוע בשם : "ז. וילנציק ובניו". במקום למרכז מסחר, צ״ל : מסחרי.

בעמוד 2350 — יהושע מלר, בסוף העמוד, במקום גרין, צ״ל : לוין. ובעמוד 2351 — בצאצאיו : צ״ל : מיכל אשת יורם הנקין, מושה אשת יהושע ברקוביץ, חיים. ובעמוד 2383 קרא המשך הערך של יהושע מלר.

בעמוד 2391 — דוד אשכנזי, נולד בשנת תקצ״ו (1836).

בעמוד 2405 במפתח הכללי, יש להוסיף את השמות : אשכנזי, אברהם, הרב 2392

השמות: אשכנזי, אברהם, הרב —2392

אשכנזי, דוד—2391

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2433). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2433