Volume 6

Page 2534

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שבה ולמשפט השלום ובשעת הצורך היה נואם בצבור.

השתתף ביסוד גרעין-התישבות של בעלי-משפחות ותיקים והתישב בין הראשונים בתל-עדשים. משלא מצא את סיפוקו בסדרי החיים והעבודה התמסר לרעיון השיתוף ויחד עם אחרים יסד את הארגון לשיתוף במושב אלומה ובמשך 15 שנה התמיד לכתוב ב"דבר", ב"המשק השיתופי" וביחוד ב"תלמים" מאמרים על מטרות השיתוף במושבה.

ד"ר גרשון צידרוביץ

נולד בלידה (ליטא) בשנת תרס"ב (9 בחודש מאי 1902) לאביו משה (סוחר) ולאמו צפורה בת שמואל חיים למפרט .

קיבל חינוך בבית ספר עממי, בית ספר תיכון וביתספ, גבוה ממשלתי למדעי המסחר, באוניברסיטה (ברלין). הוסמך בתוארים: מוסמך למדעי המסחר, מוסמך למדעי החברה, דוקטור למדעי הכלכלה. סיים את חוק לימודיו בתחילת שנת 1925.

בתום הלימודים הנ"ל הוזמן לעבודה מדעית מקצועית במכון הממלכתי לחקר הקוניונקטורה שליד המשרד הממשלתי המרכזי בברלין, בתפקיד יועץ וכלכלן ראשי. במוסד הנ"ל עבד בשנים 1933-1926.

בשנת 1933 עלה לארץ.

עבד במרכז החקלאי בשנים 1935-1933; בסוכנות היהודית, המכון לחקר הכלכלה 1948-1936. עם קום המדינה הוזמן באוגוסט 1948 לתפקיד כיועץ כלכלי במשרד המסחר והתעשיה ובמזכיר הועדה הממשלתית לחיוניות המפעלים שליד משרד העבודה. מאמצע 1949 ועד סוף 1952 שימש כיועץ כלכלי במשרד האוצר, ומתחילת 1953 כיועץ כלכלי של ההסתדרות ומרכז המכון למחקר כלכלי וסוציאלי שליד הועד הפועל.

נשא לאשה את סופיה בת מכס בכמן .

משנת 1935 מרצה מן המנין בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה (במקצועות כלכלה עיונית וסטטיסטיקה כלכלית); מאמצע שנת 1949 עד אמצע 1953 דיקן הפקולטה לכלכלה בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה.

השתתף בכתבי-עת מדעיים ומקצועיים ובעתונות בארץ ובחוץ-לארץ: Palestina(וינה) Wertschaftdienst "המשק השיתופי", "השדה", "דבר", "שנתון דבר"; שנתון "קמה" של הקרן הקיימת לישראל, האנציקלופדיה העברית (בהוצאת מסדה), "הפועל הצעיר", "המשמר", "באיגוד המקצועי", "החודש" (הוצאת הועד הפועל של ההסתדרות), "הרבעון הכלכלי" ועוד.

פרסם ספרים ומחקרים מדעיים: "מבנה העליה ויבוא ההון לארץ-ישראל" (באנגלית ובגרמנית) בהוצאת הסוכנות היהודית - 1933; "רמת החיים במשקים הקיבוציים" - 1934; "לדמותו של הפועל השכיר במושבות" - 1934; "המסחר העברי בארץ" - 1935; "המסחר הקמעוני בתל-אביב" - 1940; "שכר העבודה וההכנסה הכוללת של פועלי התעשיה" - 1944; "רמת החיים של הישוב העברי העירוני" - 1946. קיבל פרס עירית תל-אביב ע"ש הנרייטה סאלד; "תעשיה ותעסוקה" - 1951; מ"אזני התשלומים של ישראל"' "משק הפועלים - גג להסתדרות" - 1953 וכן שורה ארוכה של סקירות ומאמרים על נושאים כלכליים.

בתו: רות .

יוסף יצחק סלעי (קמינירז)

נולד בעיר סטופניצה (מחוז קילצה, פולין). לאביו ישראל יהודה (סוחר חסיד). מסורת משפחתית רבנים ואדמו"רים. ולאמו מרים-לאה בת ר' יצחק סנדרוביץ' (ממשפחת האדמו"ר ר' קלונימוס קלמן בעל "מאור ושמש").

למד בחדר, בית-ספר כללי פרטי עד גיל 13. חובש בית-המדרש, מגיל 18 אכסטרן, בית-ספר גבוה בווארשה. שעורי אכסטנסיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, בהנהלתו של ד"ר יהודה אבן-שמואל (קויפמן).

בן 12 ייסד "אגודת ילדי ציון". מייסד ארגון "צעירי מזרחי" בעירו ובסביבה. משחר נעוריו עסקן תרבותי. נואם, מורה לעברית, מרצה על נושאים ספרותיים ודתיים-לאומיים, מורשה קרן-הקיימת ומזכיר קרן-היסוד.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2534). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2534