Volume 6

Page 2594

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1932 נשא לאשה את צביה בת העסקן מתתיהו וינקור (ראה כרך ב', עמוד 613).

ב-1932 עבר לתל-אביב ועסק בגאולת קרקעות. גאל מערבים 601 דונם אדמה בחולון (אז - אגרובנק).

פעל לבנין השכונות של מרכז בעלי מלאכה בכביש תל-ליטוינסקי, וכן עזר להקמת בנין "היכל התלמוד" בתל-אביב.

מומחה לפרדסים, לגידול עופות ובהמות.

ב-1936 החל לעסוק כסוכן בפילמים לבתי הקולנוע.

היה בהגנה ובארגונים שונים.

צאצאיו: יגאל (ספורטאי, מורה להתעמלות), זהובית, אליהו (ספורטאי במכבי עתיד).

פנחס הומינר

נולד בירושלים, בשנת תרס"ג (1903).

לאביו הרב שלמה הומינר (ראה בכרך ב', עמוד 596 וכן בספר אנשי-שם) ולאמו צפורה (ראה בכרך ג', עמוד 1409) בת הרב אברהם הלוי (שהיה ראש השוחטים בקובנה), אחות הרה"ג יוסף צבי הלוי , ראב"ד ביפו-תלאביב (ראה בכרך א', עמוד 354).

קבל חנוך מסורתי בחדר ובת"ת ובישיבות "עץ חיים" בירושלים.

עבד בתור מנקר מומחה בשחיטה בירושלים. מעסקני חברה קדישא ומוסדות חסד בירושלים.

נשא לאשה את יוכבד בת הרב מרדכי גולדמן מירושלים (היתה צדקנית ועסקנית).

בשנת ת"ש (1940) יסד ביחד עם אחיו חיים (ראה בכרך זה) קרן למען עניים והיה תורם לקרן מכיסו, יותר מכפי יכולתו.

ביום כ"ז כסלו תש"ז (20.12.1946) בעברו ברחוב ליד בקור חולים החדש, ירו עליו שוטרים בריטיים ונפל מת במקום. נקבר בירושלים בבית העלמין העתיק.

על שמו נקרא הקרן הנ"ל.

צאצאיו: אריה, דינה אשת חיים וינשטוק, אסתר אשת הרב אברהם פרג, רחל אשת נתן בק, אברהם, משה.

בנימין הרצל הורויץ

נולד בראש פינה, בשנת תרס"ה (1905).

לאביו שמואל (ראה בכרך זה) ולאמו רחל בת דוד בוקשטתר (ממיסדי המושבה "ראש פינה").

קבל חנוך בבית הספר של המושבה. עבד במשק המשפחה והיה חקלאי למופת.

הצטיין באמץ לב בשמירה ובהגנה במושבה ובגליל.

עבד בחקלאות ובשמירה גם בגליל והשתתף בהגנה בבל ההתקפות שנעשו ע"י השכנים.

היה בעל אופי טוב, חברותי ודאג למשפחתו במסירות.

עקב תאונה קשה, סבל במשך שנה ונפטר בירושלים כ' טבת תרצ"ז (3.1.1937) וגופתו הועברה לבית הקברות בראש פינה.

שמואל הורויץ

נולד בכפר סושה, בקרבת בברויסק (רוסיה) בשנת תרכ"ד (1864).

לאביו אברהם אבא (מתיחס לצאצאי השיל"ה. היה למדן מתמיד) ולאמו חיה. קבל חנוך מסורתי.

היה פעיל בארגוני הנוער הגיוני בעירו,

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2594). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2594