Volume 6

Page 2656

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

טלקית עצרה רבים וביניהם גם אותו. הוכחות להעמידם לדין לא היו, אך בלחץ בריטניה הוחזקו זמן רב בכלא והיה חשש, שבסוף יחזירום ארצה ומכאן ישלחו למחנה מעצר באפריקה ויוכרחו לבלות שם, בין יתר מאות חבריהם, באפס מעשה את הזמן היקר כל-כך לפעולות למען שחרור המולדת. בעזרת החברים שבחוץ אורגנה בריחה. שומרי הכלא הורדמו בסם-שינה שבממתקים שהוגשו להם, וישראל השתלשל למטה בחבל מחלון תא-הכלא לרחוב. אך בהיותו במחצית הגובה מהתא לרחוב נתעורר אחד השומרים וירה בו ופגע בבטנו, ואחרי 16 שעות של יסורים קשים מת בבית החולים ברומא בה' בטבת תש"ז (28.12.1946).

גופתו הובאה לארץ ונקבר בנחלת יצחק ביום 26.1.53.

דב אליהו הורביץ

נולד במינסק (רוסיה), ה' תמוז תר''ס (1900). לאביו משולם שרגא פייבוש ולאמו רבקה בת ר' ישעיהו הורביץ. קבל חנוך מסורתי בחדר.

בשנת 1913 עלה לארץ ונתקבל כתלמיד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

עבר את הקורס של ההנהלה הציונית - להכשרת פקידים יהודים בממשלת המנדט.

היה בקבוצת ההגנה בהנהלת זבוטינסקי בירושלים ב-1920.

ב-1921 נתקבל כפקיד במשרד העבודות הצבוריות, אח"כ במחלקת החקלאות, במשרדי שלטון המחוז חיפה, ירושלים ותל-אביב.

בשנת 1925 נשא לאשה את יהודית בת משה לזרסון. אח במסדר הבנאים החפשים - לשכת "חירם" בתלאביב.

היה בין קבוצת התלמידים שנשלחו לסג'רה להגנה. אחרי ההתקפה על תל-חי.

עוזר אדמיניסטרטיבי במשרד מס הכנסה, תל-אביב.

צאצאיו: עידן ז"ל (נפל במלחמת השחרור), ארנה אשת אליעזר שווימר.

אליהו יגנס

נולד בפתח-תקוה, י"ג כסלו תרע"ד (12.12.1913). לאביו חיים זיסל יגנס (נפטר בפתח-תקוה, כ"ו שבט תשי"א-2.2.1951) ולאמו אסתר בת משה סלאנט (מבעלי בתי המלון הראשונים ביפו).

קבל חנוך בביה"ס העממי של היק''א בפתח-תקוה, גמנסיה "אחד העם" בפתח-תקוה, האוניברסיטה האמריקאית בבירות, וגמר שם (בשנת 1934) מדעי המדינה המשיך ללמוד בבית הספר למשפטים הממשלתי בירושלים, וקיבל תואר עורך דין בשנת 1939.

במושבה היה פעיל באגודת המכבי, יו"ר מכביאש (מ 1938 וער היום), בשמירה ובהגנה.

בשנת 1938 נשא לאשה לאה בת משה אסטרחאן, ממינסק (בן-דודו של ד"ר שמריהו לוין).

ממיסדי התאחדות בני המושבות בא"י וסגן יו"ר שלה במשך כל השנים.

נבחר לחבר ועדות שונות בעירית פתח-תקוה ופעיל בעבודה צבורית במושבה.

חבר הנהלת סניף הציונים הכלליים בפתח-תקוה, ויו"ר הועדה המוניציפלית (עד 1953).

נשיא לשכת הבנאים החפשים "דוד ילין" בפתחתקוה (משנת 1953).

חיבר ספר "קיצור דברי ימי הערבים" (1938, בהוצאת "עבר").

מסופרי "דאר-היום" בפתח-תקוה.

בימי מלחמת השחרור נתמנה ליועץ משפטי של אגף משפחות החיל.

צאצאיו: אורנה (סטודנטית באנגליה), רן (תלמיד).

דוד אפשטיין

נולד בירושלים, י"א חשון תרס"ב (22.11.1901). לאביו הרב משה (ראה בכרך זה) ולאמו חנה לאה בת ר' דוד זליקוביץ מריטובה.

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בתר"פ (1920) פתח משרד להובלה במכוניות משא,

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2656). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2656