Volume 6

Page 2660

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של הרבי בער מלאדי. בפלך מוהילב וקבל סמיכה לרבנות מרב חבדי בבוריסוב.

שירת בצבא הרוסי. המשיך בלמודיו בספרות החדשה של הימים ההם (אחד העם, מאפו, יל"ג וכו').

התקרב לתנועה הציונית בחוג שהרב יהודה ליב הכהן פישמן (מימון) עמד בראשו, והיה פעיל בתנועה.

בט"ו תמוז תרע"ג (1913) עלה לארץ יחד עם הרב י.ל.הכהן פישמן (מימון). עבד בחקלאות בוואדי חנין (נס-ציונה) אצל אכר, עבר לירושלים ועבד בבית החולים משגב לדך, היה סוכן לאחריות חיים לחברת "אנקר" (אצל הסוכן הראשי משה אהרן גיסקאן). כשפרצה המלחמה העולמית הראשונה (1914) גורש מהארץ כנתין רוסי, וביאנואר 1915 הגיע למצרים באניה איטלקית יחד עם כל הגולים. ב-15.5.1915 הגיע לארצות הברית.

נשא לאשה את חיה בת שבתי טבצ'ניק. אחרי "הכרזת בלפור" היה בין הראשונים והפעילים שיסדו את "הגדוד העברי" האמריקאי, במטרה להשתתף בכיבוש ארץ-ישראל ע"י האנגלים. התגייס בתור חיל מתנדב והגיע עם גדודו מספר 39 לקנטרה ומשם לסרפנד יחד עם חבריו לגדוד דוד בן-גוריון, יצחק בן צבי ועוד.

בשנת 1920 כשנשתחררו חבריו ורבים חזרו לאמריקה, החליט להשאר בארץ. קבל משרת פקיד בתחנת הרכבת המרכזית בלוד. השתתף בהגנה בפרעות 1920 בירושלים וב 1921 ביפו.

לרגלי מצב בריאות (השפעת הפרעות) נסע לארצות הברית בסוף 1921. היה פעיל בארגון החילים המשוחררים והשתתף עם חבריו (אברהם פרידלנדר . האגרונום אברהם פרידמן ועוד שלשה חברים) בקניה 600 דונם אדמה מידי ערבים ונטעו תיכף 200 דונם פרדס, וקראו לשטח זה "פרדס הגדוד" ע"י נתניה. הוא רכש 50 דונם לעצמו.

ב-1927 חזר לארץ, השקיע כספים בנטיעת הפרדס וכו' וחזר לארצות הברית.

ב-1932 חזר על מנת להשתקע ישיבת קבע.

ב-1936 כשפרצו המאורעות, לא יכול היה להתקיים מהכנסות הפרדס (נטוע 20 דונם) וחזר שוב לארצות הברית.

בפרוץ מלחמת העולם השניה, וחלקו "בפרדס הגדוד" נמכר, לרגלי זה שלא עלה בידי לשלם את המשכנתא הקטנה שהיה חייב, ויצא נקי מנכסיו... (כפי דבריו: "על גבי חרשו חורשים"...).

אשתו ובתו נשארו בארץ וחיים בה.

בארצות הברית הוא פעיל בעבודה צבורית, עושה נפשות לארץ ובעיקר, מתמסר הוא לעבודה תרבותית עברית.

צאצאיו: רחל אשת שמואל הלוי, יעקב.

יהודה כהן יוחננוף

נולד ביפו, ט"ז כסלו תר"ס (18.11.1899).

לאביו שמואל (ראה בכרך זה) ולאמו רחל בת הרב נסים כהן (מעסקניה הראשונים של הישוב העברי ביפו).

קבל חינוך מסורתי בחדר הרב יוסף שמחון, וכללי: באליאנס ובוגר הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

היה פעיל בארגוני הנוער ביפו ותל-אביב.

נשא לאשה את אסתר בת בן-ציון קרופמן.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2660). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2660