Volume 6

Page 2659

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שושנה ליברכט

נולדה בירושלים, בשנת תרל"ח (1.1.1878). לאביה כתריאל גוטליב (שהיה רב באיצקונן, פרוסיה המזרחית, ממשפחת רבנים, ביניהם ר' בנימין וילנר ור' זלמן הכהן רובינזון) ולאמה רחל בת הרב חיים הכהן (שו"ב במנסורה, מצרים), דודתה פייגה לאה, היתה אשת הרב החוקר ר' יעקב הלוי ספיר - "אבן ספיר" (ראה כרך ב', עמוד 559).

בגיל - שנתים, יצאה עם הוריה לגרמניה ושם קבלה חנוך מסורתי וכללי.

חזרה לארץ בשנת תרנ"ו (1896).

נישאה לעקיבא ליברכט (ראה כרך ב', עמוד 733). היתה פעילה בעבודה סוציאלית וצבורית במושבה פתח-תקוה.

נפטרה בפתח-תקוה, ז' חשון תש"ה (24.10.1944).

צאצאיה: ד"ר דוד ליברכ ט (סגן מנהל המדור החישובים במחלקת המדידות הממשלתית בתל-אביב), לאה אשת יעקב רוזנפלד, אסתר ז"ל.

נחום שלמה סלונים

נולד ביפו, ז' שבט תרנ''ג (1893).

לאביו ר' מנחם יוסף יהודה ליב סלונים (נפטר בתלאביב, י"ז אב תש"ב. אחיו של הרב שניאור זלמן סלו נים , רבה של עדת החסידים ביפו - ראה כרך א', עמוד 207) - בני ר' מרדכי דובער, צאצאי האדמו"ר שניאור זלמן בעל התניא . ראה תולדות המשפחה בספר "תולדות משפחת הרב מלאדי" - מאת מ.ש.סלונים ) ולאמו מרים דינה בת נחום שלמה משביץ , מקיוב (נפטרה בתל אביב, כ' אב תש"ד).

קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה "שערי תורה" ביפו וכללי באופן פרטי.

הצטרף לאגודת "אחוה" ביפו (נוסדה בהתחלה בירושלים בשנת תרנ"ה - 1895 - וסיסמתה : "ואהבת לרעך כמוך") שנוסדה ע"י ותיקי הישוב ועסקניה. בשנת תרע"ד (1914) נשא לאשה את אסתר בתגבריאל גבריאלוביץ (ראה כרך ב', עמוד 1008). עסקנית במוסדות סוציאליים וב"בנות ברית".

סוכן ראשי לחברת "סוקוני וואקום אויל" במחוז השרון (אזור התיכון).

אח בלשכת בני-ברית "שער ציון" ובלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

היה נשיאה התשיעי של לשכת "ברקאי" (נוסדה ביפו בשנת 1906), הלך בדרכי נשיאה הרביעי של הלשכה ד"ר חיים הררי ז"ל (ראה כרך א', עמוד 497). קו פעולותו היה לשמור על רמתה התרבותית של הלשכה. בנשיאותו הגיעה הלשכה לשיא רמתה התרבותית וידיעת הבנאות החפשית.

נשא בה הרצאות בעלות רמה גבוהה החדורות בקיאות רבה בבנאות החפשית, הכניס ללשכה אוירה חמה של יחסי אחים - לבביים. ידוע כענו, כנחבא בין הכלים מימרתו: "יודע אני שאיני כהן, ואם אומרים לי חברי עלה לדוכן, אני עולה"... - עלה והצליח.

כתב מאמרים בעתונות הבנאות החפשית, צאצאיו; עמנואל (שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה), שולמית אשת דוד מיזל (בנו של ר' זלמן מיזל , מעסקני יפו-תל אביב, ראה כרך א', עמוד 97).

נח ליפמן

נולד בראשקוב-פאדאל (רוסיה), ח' טבת תרמ"ג (1882).

לאביו יעקב יואל (למשפחה מיוחסת וחסידות) ולאמו ריסיה בת אלתר מניחס. בן שנתים התיתם מאביו קבל חנוך תורני ודתי עפ"י נוסח חסידי ריזין, ואחרי למודיו בחדרים שונים, המשיך ללמוד בבית המדרש של דודו הרב דוד.

בן 17 נסע לקישינוב והמשיך ללמוד שם בישיבה הנקראת על שמו של הנציב שלום פרלמוטר אחרי הפרעות בשנת תרס"ג נסע לוילנא ולסמרגאן, למד שם במשך שנה. נסע ללאדי ולמד בבית המדרש

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2659). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2659