Volume 6

Page 2674

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב משה זקס (ראה כרך ג', עמוד 1108) שעוד בשנת תקצ''ה (1855) נסע לאירופה ועשה תעמולה למושבים חקלאיים בא"י.

קבל חנוך מסורתי בביה"ס תחכמוני והשכלה כללית ע''י מורים פרטיים.

היה חבר המכבי ופעיל בעבודותיה הצבוריות בי מים ההם ביפו.

מראשוני הפקידים בבנק קפת עם בע"מ - ביסודו ביפו. כיום, מנהל משנה בבנק בתל-אביב.

נשא לאשה את אסתר בת יחזקאל ידובניצקי, מליטה.

חבר ועדת הבקרת של "הבטחון ההדדי" שע"י קפת עם בע"מ.

חבר ההגנה כל השנים.

צאצאיו (מאשתו מינה בת בצלאל אשר קמינסקי): חנה אשת אביאל כץ (אדריכל), יהודית, רפאל. יעל, יוסף (מאשתו אסתר הנ''ל).

אלטר ברנשטיין

נולד בטבריה, ט' תמוז תרמ"ג (18.7.1883).

לאביו ר' יצחק מקאריבר ולאמו חיה שרה בת ר' עזריאל שפירא. קבל חנוך מסורתי בחדרים בטבריה, בצפת ובירושלים.

בן 11 נכנם ללמוד בישיבת "חיי עולם" בירושלים, בישיבת הרב דיסקין, בישיבת "עץ-חיים" (שם רכש לו לחבר את הרי"מ חרל''פ).

בשנת תרנ"ח נשא לאשה את טובה בת המורה והסופר ר' חיים גולדמן מסלאוויטא (ראה כרך ד', עמוד 1725).

בתר"ס נתקבל כאח בלשכת "בני ברית" ושימש בה כמה פעמים בתור מזכיר וגזבר הלשכה.

יחד עם דוד שו"ב (ראה כרך א', עמוד 76) והרב זלצר ארגנו אגודה למלחמה במסיון ובחנוך הזר ויסדו שעורי ערב לאנגלית בהנהלת המורה זליג רוזנר במטרה - למשוך את הנוער משעורי האנגלית במסיון.

יחד עם חבריו: רפאל סופרמן, יהושע וייסבלום (חבצלת), ליב ניברג ועוד יסדו את משואת המכבים הקדמונים, ונבחר למזכיר האגודה.

ממיסדי אגודת "צופיה" שעל הר כנען, צפת.

בשנת תרס"ג נסע לפריס והשתלם (בתור שומע פרטי) בליציאוס שרלאמאין - בדידקטיקה ומדעים.

בחזרו לארץ דרך מצרים, נתקבל שם למזכיר הקהלה האשכנזית בקהיר. במשך 3 שנים היה יועצו ויד ימינו של הרב אהרן מנדל כהן. רבה של עדת האשכנזים בקהיר.ניהל את כל מוסדותיה הדתיים והסוציאליים של העדה.

חזר לארץ ונתקבל כמורה בביה"ס בראש פינה תחת הנהלתו של המורה והפדגוג שמחה וילקומיץ (ראה כרך ד', עמוד 1968).

עבר לביה"ס של כי"ח בצפת ונתבקש לפתוח את ביה"ס בפוריה.

עם פרוץ המלחמה העולמית הראשונה, הוזמן ע"י המורה ח. ציפרין לנהל את ביה"ס בבת-שלמה שע"י זכרון-יעקב.

עם תום המלחמה חזר לביה"ס בצפת.

בשנת תרפ"ו (1926) הוזמן לנהל את בתי הספר של הקהלה היהודית בבירות. שימש שם גם ככותבו המיוחד של העתון היומי "דאר היום" וסוכנו של עתון "הארץ" בלבנון ובסוריה. שימש בכהונתו כמנהל בתי הספר בלבנון ובסוריה כחמש עשרה שנה.

צאצאיו: לאה אשת ג. ביילר, מלכה (מארחת בחברת אייר-פרנס), ישראל (פקיד בחברת קיזר-פרייזר), עמנואל (שותף לפירמה האחים ברנשטיין), רוחמה אשת ארטור מאיר לוטרי (בעל ביח"ר למדים בלונדון), שרונה אשת ליפא שטינהואר (סוכן יבוא במונטובידיאו), אבי חיל (שותף לפירמה "האחים ברנשטיין"), גלילה אשת יצחק רוזנצויג (סוחר בריאו-די-ג'ינרו).

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2674). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2674