Volume 7

Page 2790

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בנותיו: יהודית ז"ל (נפטרה ב-תרצ"ח) שולמית אשת דב בן ליפה ויניצקי (ראה כרך א' עמוד 174 בעלה מלוחמי אצ"ל, גורש בסוף מלחמת העולם השניה למחנה הסגר באריתריאה כחשודים בעיני השלטון האנגלי ביחד עם שני אחיו: יוסף נץ (ויניצקי) (ראה כרך ד', עמוד 1969 - עורך עתון "חירות" וברוך ניצן מנהל בנק קופת עם בפ"ת).

שמריהו אשכנזי

נולד בקמיניץ-ליטובסק, בשנת תרל''א (1871).

לאביו דוד מאיר ולאמו גרוניה בת שבח צבי. קבל חנוך מסורתי.

עלה לארץ בשנת תר"ן (1890) והתישב בירושלים.

בשנת תרנ"ד (1894) נשא לאשה את רחל בת ר' צבי בוטנסקי (נפטרה בירושלים, י"ג אדר תרנ"ט) ובשנת תר"ס (1900) נשא לאשה בזיווג שני את אסנה בת ר' צבי ליברמן. באותו פרק זמן היו רוב הבנאים, הסתתים, הנגרים וכו' מן העדה הערבית-הנוצרית (מבית-לחם ומבית אללה). הרב יעקב מן (ראה כרך ב', עמוד 1029) שעסק בקבלנות בנין והכין בעלי מקצוע מבין היהודים (היה הראשון שהכניס את עולי תימן לעבודה בבנין ובסיתות אבנים), קירב את שמריהו אשכנזי הכניס אותו לעבודות הבנין, שלמד במשך זמן קצר ברוב שקידה, עד שהיה לאחד מבעלי המלאכה המומחים בירושלים.

בתקופת עבודתו שארכה כחמשים שנה הדריך ואימן בעבודה דור שלם של מומחים מכל העדות. השתתף בהקמת הבנינים: בימין משה, שכונת הבוכרים.בית החולים וולאך, ישיבת "פורת יוסף", זכרון משה, אחוה, מושב זקנים ורוב השכונות מחוץ לחומה בירושלים.

היה גבאי בית הכנסת "בית יהודה" שבשכונת "ביתיעקב'', הקים תלמוד תורה ע"י בית הכנסת בשנת תרס"ה (1905) יסד גמילות חסד ע"י בית הכנסת. היה ממיסדי מרכז בעלי מלאכה (1919).

היה בורר יחידי בין נותני עבודה לבין העובדים, ופסק דינו נתקבל ברצון ע"י שני הצדדים.

נפטר בירושלים, ד' תשרי תש"י (27.9.1949).

צאצאיו: משה, צבי, למל, גרוניה אשת דוד גלובסקי, חיים, יהושע, יעקב, דוד, גאולה אשת שלום אייזנברג, יוסף.

שלום זיסמן

נולד בז'לקוב (גליציה) בשנת תרע"ד (9.3.1914).

לאביו שמואל יהודה ולאמו שפרינצה בת ישעיה שפירא.

קיבל חינוך בגמנסיה וזמן קצר באוניברסיטה בג'ינבה.

עלה לארץ בשנת 1933.

בשנת 1942 נשא לאשה את ציונה בת אברהם ויס. חבר הנהלת מפלגת הציונים הכלליים.

חבר מועצת המנהלת של "איזראס''.

יו''ר הנהלת מרכז מכבי ישראל.

היה בשליחות באמריקה, קנדה ומכסיקו.

חבר ההגנה. שירת בבריגדה העברית, בצ.ה.ל. (רב-סרן).

היה חבר משלחת הבריגה לרוסיה, צכוסלובקיה. פולין וגרמניה.

היה חבר הכנסת השניה (חבר ועדת חוץ ובטחון שלה).

ב-1955 בבחירות לעירית רמת-גן נבחר לחבר המועצה ולסגן ראש העיריה.

כתב מאמרים ב"הארץ", "הבקר", "מעריב". חבר במערכת: "במחנה" ו"לחייל".

חבר ספר "דע את נשקך" (בהוצאת ספרא וסייפא).

צאצאיו: יעל, ניצה.

עמוס בן-גוריון

נולד בלונדון, ט' אלול תר"פ (23.8.1920).

לאביו דוד בן-גוריון (ראה כרך ג'. עמוד 1097) ולאמו פאולה בת שלמה מונבז.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2790). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2790