Volume 7

Page 2810

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מזכיר ועד קרן הקימת בתל-אביב (1918) וגזבר מכבי תל-אביב 1918-19.

בשנות 1919-22 השתלם בלונדון - כנ''ל.

בשנות 1923-34 מנהל המשרד של "רוססל ושות'" - רואי חשבון מוסמכים ביפו-תל-אביב.

בשנת 1926 נשא לאשה את תמר בת משה קדישביץ. בשנות 1934-44 מפקח ראשי של בנק אנגלופלשתינה בע"מ (היום - בנק לאומי לישראל). מאז ראש הפירמה "אלמגור ושות', רואה חשבון מוסמכים".

בשנות 1936-39 יושב ראש מכבי תל-אביב ופעל רבות להתפתחות המכבי בארץ.

היה חבר ועדת הבקרת של כפר הישוב והמגבית.

בנאי חפשי של "לשכת אביב" (היה נשיא הלשכה ב-1951) ואח בבני-ברית "לשכת מאיר-דיזנגוף" (היה נשיא הלשכה ב-1953).

כתב מאמרים שונים, בעיקר בעתונות מקצועית.

בתו: רנה.

משה גולדשטיין

נולד בפיליפובה, פלך סובאלק, י"ז אב תרס"ט (1909).

לאביו אהרן שלמה (בר-אורין, בקי בספרות עברית, חובב ספרים נלהב, מהמצטינים בישיבת טלז, מקדיש בקביעות עתים לתורה וללמוד, ציוני פעיל וסוחר אמיד) ולאמו שרה בת ר' משה פשדמייסקי - שדמי (מצד סבתא ממשפחת בלוך המפורסמת, סוחרי יערות, גדולי ואוהבי תורה, מצאצאי ר' יום-טוב ליפמן הלר בעל "תוספות יום-טוב").

קבל חנוך עברי ציוני. מילדותו ספג בבית הוריו אוירה ציונית ואהבה לתרבות עברית. ההשכלה: גמנסיה עברית, בית מדרש למורים ע"ש כהנשטם בוילנה, בי"ס גבוה למסחר, שנתיים אוניברסיטה בוילנה, קורסים גבוהים לפסיכוטכניקה. בשנות למודיו - פעיל בתנועת נוער. ממיסדי "גורדוניה" בוילנה ובסביבה. פעיל ב"החלוץ" ובחוגי הנוער המתלמד. מזכיר ההתאחדות בוילנה, ציר מוילנה לועידות ההתאחדות, פעיל ומפעיל בחוגי האקדמאים.

עם גמר לימודיו שימש כמנהל בתי ספר "תרבות" בפולין, מורה בבי''ס תיכוני למסחר.

בשנת 1934 עלה לארץ ונכנס לעבודה כמנהל הנוער של הקהק"ל.

בתפקיד זה שמש 14 שנה עם הקמת הועד המשותף לעניני הנוער ע"י ההנהלה הציונית, הלשכה הראשית של הקהק"ל וקרן-היסוד נבחר כמרכז "מרכז הנוער הארץ-ישראלי". יחד עם אנצל סיריני ז"ל, ונהל פעולה ענפה בקרב הנוער הא"י בכתב ובע"פ.

בשנת 1937 נשא לאשה את שרה לבית מילחיגר (מורה לפי מקצועה).

ממארגני "ברית ידידי הנוער".

בקר בשליחות הלשכה הראשית של הקהק"ל במחנות קפריסין. הוציא עשרות חוברות בעניני גאולת הארץ, חוברות מטודיות, אספי חומר, ספרים לילדים על מ. אוסישקין, פרופ' שפירא (הוצאת י. צ'צ'יק) אנתולוגיה ו"ערות חקירה בארץ-ישראל", אנתולוגיה "הנגב" וכו'. פרסם מאמרים רבים בעתונות הנוער ובעתונות הכללית בעניני הדרכה, בעיות השעה (בפסידונים מ. ג., בן-אהרן, אבן-זהב, מ. אבי-עמוס וכו') שמש סופר "בדרך" ו"עולמי" מארץ-ישראל, סופר בעתונות לועזית ויידיש בחו"ל ובארץ. (ציוניסטישע שטימע", "הקידמה", "נוביני", "בטרם", "העובד"הציוני" וכו').

עם הקמת הממשלה הוזמן לתפקיד של מנהל מחלקת ההסברה וסגן מנהל האגף לעתונות וקולנוע במשרדהפנים. בתפקיד זה שמש שנתיים.

ציר קונגרסים הציוניים הכ"א והכ"ג.

חבר ועדת הארגון שע"י ההנהלה הציונית. חבר מועצת עירית תל-אביב מטעם המפלגה הפרוגרסיבית משנת 1953.

כעת משמש בתפקיד כמזכיר הכללי של המפלגה הפרוגרסיבית, חבר הנהלת המפלגה והועדה המדינית, חבר מזכירות "העובד-הציוני", ח' מערכת עתון העובד

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2810). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2810