Volume 7

Page 2908

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נפטר בוינה (אוסטריה), י''ג סיון תרע''ח (24.5.1918).

צאצאיו: הרב משה שלמה (ראה את הערך שלו בכרך זה), חיה שרה אשת הרב חיים רייניץ, יחיאל אשר, אהרן.

מרדכי צבי אילן (בימר)

נולד בריסק (רוסיה), י"ז אב תרמ"ב (אוגוסט 1882).

לאביו משה שמואל בימר ולאמו שיינה בת מרדכי צבי גוטמן. קיבל חנוך מסורתי בישיבות: טלז, קובנה-סלבודקה ובריסק (רוסיה), בישיבת "תורת חיים" בירושלים והוסמך לרבנות - מרבני ירושלים בשנת תרס"ז (1907).

מיסד ישיבת "תורת-חסד" בבריסק דליטא.

חבר בועד הציוני בבריסק.

עלה לארץ באלול תרס"ד.

בשנת תרס"ו (1906) נשא לאשה את טובה בת אריה ליב פולק. מורה בביהמ"ד לרבנים של חברת "עזרה" (תרס"טתרע"ו).

בשנת תרס"ט (1909) מיסד חדר תורה "תחכמוני" בירושלים.

בשנות תר"ע-תרע"ג מורה לתלמוד בביה"ס "תחכמוני".

משנת תרע"ד (1914) מנהל ביה"ס תחכמוני בירושלים.

נשיא בית הכנסת "אהל-שם" ע"י ביה"ס תחכמוני.

חבר "המכבים הקדמונים" לפני מלחמת העולם הראשונה, השתתף בגאולת אדמת ענתות, יסד החברות: "קהלת יעקב" ו"בני יהודה" במטרה - להפנות את בני הישיבות לחקלאות ולמלאכה.

חבר "בני-ברית". חבר הנהלה במוסדות: "חנוך עורים" (משנת תרע"ה) ו''מושב זקנים" בירושלים.

צאצאיו: חיה, מיכאל, תחיה אשת יצחק פופוליס (נכדו של ד"ר שרגא פופוליס, ראה כרך רביעי, עמוד 1706).

יחיאל נהרי (מנדזיזצקי)

נולד וונגרוב (פולניה) בשנת תרס"ז (6.2.1907).

לאביו הרב מנחם מנדזיזצקי (מחסידי הרבי מאלכסנדר, בן הרב ישראל מנדזיזצקי מקלושין. גיסו של ר' יהודה ליב אורלן, מיסד הסמינריון ובתי-ספר של "בית יעקב", עורך העתון "דער יוד" שהופיע בוורשה) ולאמו שרה בת ישראל יצחק וונפמן. קבל חנוך מסורתי בחדר, גמר ישיבות : בנובורדוק ובביאליסטוק ואת הסמינריון הדתי "מתיפתא" בוורשא.

היה פעיל בתנועות נוער ציוני ובמוסדות חסד.

בשנת 1932 עלה לארץ (בקורים קודמים: 1929, 1930, 1931).

סוחר ובא-כח בתי חרשת בא"י ובחו''ל, עם סניפים רבים בחו"ל ומנהל חברות באנגליה ובקנדה.

בשנת 1954 נשא לאשה את קטטי בת סמי בנטוף. היה פעיל במשמר האזרחי, בועד למען החיל, במגבית ההתגיסות ועזרה לילדי טהרן.

פרסם מאמרים על תעשית עורות ב"הבקר" ועוד.

בשנת 1953 יסד ישיבה בבני-ברק על שם אביו המנוח.

תרם ותורם סכומים ניכרים למוסדות שונים.

בתו: שרה עצמאות (נולדה ביום העצמאות 1955).

הרב משה שלמה כהנא שפירא

נולד בירושלים, בשנת תרמ"ד (1884).

לאביו ר' פנחס כהנא שפירא בה"ר אלעזר הכהן שפירא, מיקירי ירושלים (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו יוכבד בת הרב חיים דב איידלמן-גולדברג (נצר ממשפחה מיוחסת מליטה, הקשורה עם משפחות ברוידא ולאנדוי. היה אחיו הצעיר של הגאון רבי יעקב משה גולדברג, שהיה רב ומו"צ בקניגסברג ובברלין, תלמידו של רבי משה סופר, בעל ה"חתם סופר", ומחות

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2908). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2908