Volume 7

Page 2919

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשכונות מיסודם של המשתכנים עצמם (אחרי "משכנות שאננים" שנוסדה ביזמת מונטיפיורי) .

בשנת תרמ"ו (1886) היה מבוניה הראשונים של שכונת "בית ישראל" ואף השתכן בה. עוד קודם לכן נתן יד לבני ירושלים מיסדי פתח תקוה ורכש לו בה אחוזת נחלה ונשא בלבו את התקוה להתפרנס בה בתור רוקח, אך לא נסתייע הדבר בידו, ורק בתו ונכדיו השתרשו במושבה שאליה נשא את נפשו.

כאשר הרב חיים חזקיהו מדיני (הח"ם - ראה כרך א', עמוד 37) רבה של חברון נפל למשכב בחדש חשון תרס"ה, ביקש שהרוקח מנדלמן מבית החולים "משגב לדך" יבוא אליו לטפל במחלתו, כי רק בו נתן אמון בתור מומחה בעניני הבריאות. נעתר לבקשתו וטיפל בו עד יום פטירתו.

בשובו לירושלים נפל גם הוא למשכב. אחרי פטירתו הספידוהו רבני ירושלים ואמרו: "יחזקיהו (מדיני) גנז את ספר הרפואות".

נפטר בירושלים, ט"ז בשבט תרס"ה (23.1.1905). צאצאיו: יוסף שאול ז"ל (נפטר בן 18), חנה (ז"ל) אשת ר' שמעון הורביץ (שו"ב בפתח תקוה), בנימין (ז"ל), יצחק, גשקע (ז"ל) אשת ר' אליהו מרגליות.

עזריאל זליג סלונים

נולד בחברון, י"ג סיון תרנ"ז (13.6.1899). לאביו הרב זאב דוב סלונים (שהוא דור רביעי, בן אחר בן, מבעל משנת דר' אליעזר להגאון ר' אליעזרגראיעוור מסלונים, שהוא התיחס לגזע המרש"א שעל התלמוד - והרמ"א. מצד אם אביו הוא מנכבדי הגה"ק אדמו"ר שניאור זלמן מלאדי זצ"ל - בעל התניא והשו''ע. שהוא דור שביעי מהגאון הנודע מהר''ל מפראג. מצד האם מנכדי הרה"ק אדמו"ר זאב מטשרניאוסטרה זצ"ל, רבו של בעל הערבי נחל ולבושי שרד, - הוא בא לא"י - לטבריה - לפני מאה ושמונים שנה בערך, יחד עם אדמו"ר ר' מנדל מויטבסק זצ"ל) ולאמו חיה סימה (שימקא) בת הרב עזריאל זליג כהנוביץ (מחסידי ומקורבי אדמו"ר ר' אהרן מטשרנובל זצ"ל).

קבל חנוך מסורתי בחדר, בישיבות בא"י.

בגיל צעיר הובא ללובאוויטש ללמוד שם תורה בישיבת "תומכי תמימים" של האדמו"ר מלובאוויטש (רוסיה).

בשנת תרע"ה (1915) בהיותו לומד בישיבת "תומכיתמימים'' שמו בו עיניהם המנהלים והראש ישיבה והטילו עליו לפעול לטובת הישיבה בישובים - בפלח חרסון, ולהשפיע שם בתורת החסידות.

בשנת תרפ"ב (1922) חזר לארץ לאחר שקלט לתוכו תורה וחסידות.

בשנת תרפ"ג (1923) נשא לאשה את חיה צפורה בת הרב משה שלמה כהנא שפירא (ראה את הערך שלו בכרך זה).

ביקר בארצות הברית בתור שד"ר מטעם כולל חב''ד בירושלים, ואח"כ בהרבה מקומות באירופה, באפריקה הדרומית, באוסטרליה ובניו-זילנד - בשליחות מיוחדת מטעם האדמו"ר מלובאוויטש, ופעולותיו עשו רושם.

חבר הנהלת אגודת חסידי חב"ד בא"י, ומנהל כולל חב"ד בירושלים, מנהל הגמילות חסדים המרכזי שע"י כולל חב"ד בירושלים.

צאצאיו; שינה מושא (יפה) אשת ר' יצחק זאב רפאל הלוי ולפא, סימה אשת הרב יוסף גדליהו רלברג, משה שלמה.

הרב שלום בויסקר-זילברשטיין

נולד בויסק (רוסיה) בשנת תקפ"ג (1823).

לאביו משה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

בשנת תקצ"ז (1837) עלה לארץ עם הוריו והתישב בירושלים (ההורים נפטרו זמן קצר אחרי עליתם לארץ).

שלום גדל בבית ר' מרדכי פתח.

נשא לאשה את שרה הינדה (אשת חיל ומצויינת במדותיה הנעלות).

היתה סוחרת בחוטים בסיטונות ובתבואה ומפרנסת בכבוד את ביתה.

הוא היה שקדן גדול בתורה ולא מש ממנה.

בשנת תרי"ב (1852) נסע בשליחות ירושלים לרוסיה, וחזר בשנת תר"כ (1860).

נפטר בירושלים, י"ט סיון תרס"ג (14.6.1903).

צאצאיו: בן-ציון זילברשטיין (ראה בכרך זה), עטקה אשת הרב בנימין ריבלין (בנה היה החוקר אליעזר ריב לין, ראה כרך ג', עמוד 1524).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2919). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2919