Volume 7

Page 2921

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה סגן ההדרכה של צ.ה.ל.

מפקד גדוד ותפקידים פיקודיים שונים, אחרי מלחמת השחרור.

בשנת 1949 נשא לאשה את חנה בת פישל ורבר. מ"מ אלוף פיקוד הדרום בצ.ה.ל.

צאצאיו: אברהם, מאירה, עמית.

אברהם מאזור (מעיזער)

נולד בהאשט (אוקראינה), כ"ו אדר תרל"ו (1.4.1876). לאביו מנחם מנדל ולאמו חנה. קבל חנוך מסורתי בחדר ואצל רביים בהאשט.

בן 17 היגר לארצות הברית (1893).

נשא לאשה את חוה ( איווה) בת הרש צבי שוורץ. בשנת 1916 יסד את התעשיה "האדסון פאלפ אין פעיפער קארפ", בית חרושת לשקי ניר - והגדיל את הונה עד 36 מליון דולר. העסיק כ-3000 פועלים ב-3 בתי החרושת שלו: בפאלאטקא, פלורידה, בעלאוס פאלקס ווערמאט ,אויגוסט, מעין ובלענדסדאון ע"י פילדלפיה - בארצות הברית.

יסד את הישיבה "אוהל משה" בבענסאנהוירסט, את התלמוד תורה זיטומיר באיסט-סייד בניו יורק.

סגן נשיא בהנהלת "בנסינהורסט נציונל בנק''. היה חבר הסתדרות המזרחי באמריקה.

חבר ההנהלה ותמך במושב זקנים מנורה, בית הספר רבי יעקב יוסף, ובעוד מוסדות חנוך וכו'.

סגן נשיא הדירקטוריון של ישיבת רבינו יצחק אלחנן (ישיבה אוניברסיטי) בניו-יורק.

פעל רבות לחנוך הדתי בארצות הברית.

ממיסדי הקולז' לרפואה ע"ש פרופ' אלברט איינשטיין.

מהתומכים הגדולים של ""המגבית היהודית המאוחדת" בארצות הברית.

יסד את המוסד "א. מעיזער - גמילת חסדים בנק".

היה פעיל בועד הידידים למען האוניברסיטה העברית, קהק"ל והמגבית המאוחדת לצדקה.

לפני כמה שנים השתתף ביסוד בית החרשת לניר "אמריקן ישראלי פייפער מילס בע"מ" בחדרה (דצמבר 1953).

נפטר בניו-יורק, י"א ניסן תשי"ג (27.3.1953).

צאצאיו: יעקב, יוסף, זאב (ויליאם), אנא אשת שמו אל לאפין, מי ני אשת ליב נתנזון.

הרב זידא אברהם יעקב משה הלר

נולד בצפת (הנהו הדור הרביעי בצפת) ביום ל' בשבט תרנ"ד (25 בינואר 1894).

לאביו ר' זאב (ת''ח ועסקן צבורי חשוב מיסד הישיבה והת"ת "בית חתם סופר" בצפת ומנהלה עד יום פטירתו) ולאמו מרת צפורה בת הרב אלעזר הלר (והנו נין להרב שמואל הלר רבה של צפת" ולהרב עמרם חסי דא ומצאצאי בעל התויו"ט).

חנוכו קבל בחדרים, למד אצל הרידב"ז בישיבתו, ובישיבת "בית חתם סופר". הוסמך להוראה ע"י הרבנים: א. י. הכהן קוק, ח. זוננפלד, א. קלצקין, א. ז. מלצר , מ. קליערס ז"ל, והרב צ. פ. פראנק, ובא אתם במו"מ של הלכה בעל פה ובכתב (בספר "משפטי עזיאל" נדפסו שתי תשובות אליו, בחלק אבן העזר סי' ע"ט, ובחלק יורה דעה מהדורא תנינא סי' ק"ו).

בשנת תרע"ד נשא לאשה את פרידא בת ר' חיים ברזל מצפת (סוחר ועסקן צבורי נכבד).

עם פטירת אביו בשנת תרע"ט, נתמנה למנהל הישיבה והת"ת "בית חתם סופר" בצפת, ור"מ הישיבה. ביזמתו, התאחדה הישיבה והת"ת "רידב"ז" עם הישיבה והת"ת הנ"ל, ונקראו בשם: המוסדות המאוחדים הישיבה והת"ת "חתם סופר רידב"ז", והוא עמד בראש הנהלת המוסדות המאוחדים ור"מ הישיבה. עם כל טרדותיו הרבות בהנהלת המוסדות הנ"ל והרצאת שעורים בישיבה, מצא לו זמן גם לעסקנות צבורית ענפה, פעל הרבה ליסוד שכונת "צופיה" על הר כנען, והיה יו"ר האגודה במשך שנים. ארגן סניף "המזרחי" בצפת, ומשמש יו''ר הסניף.

היה חבר פעיל בועדים המקומיים של ה"הגנה'', "כופר הישוב", מגבית ההתגיסות וההצלה, "הועד למען החיל" ו"ועדת-המצב". ביחוד התמסר ופעל רבות מטעם ה"הגנה" לגיוס כספים מאנשי המקום למען רכישת נשק.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2921). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2921