Volume 7

Page 2924

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של השכונה "מזכרת משה" ואחד המנהלים בתלמוד תורה שם.

בשעה שחנותו הגדולה נשרפה ברחוב היהודים, נכנס אליו העסקן הישובי ר' יוסף ריבלין והביא לו סכומי כסף ממוסדות צבוריים לשם הקמת בית מסחרו מחדש. הוא לא הסכים לקבל את העזרה מהמוסדות והחל מחדש את עסקיו בכוחות עצמו - והצליח. נאמנותו ודייקנותו בעסקים משכה אליו את הסוחרים הגדולים ובעלי התעשיה באירופה, וכן באו לעזרתו הבנקים בירושלים.

ירש מאביו את הכשרון והשקידה בלימוד התורה והאהבה אליה, ואת הכשרון למסחר מאמו.

נפטר בירושלים, י''ח טבת תרצ"ו (13.1.1936).

צאצאיו: שושנה (רייזה) אשת הרב נחום נתנזון (ראה בכרך א' עמוד 316), יוסף, חיים שמעון, רבקה אשת ישעיה שטרן, זאב אליהו (ראה בכרך זה), ראובן (ראה בכרך זה).

חיים בן-אשר (פינקל)

נולד באודיסה (רוסיה) י' סיון תרס"ד (1904).

לאביו אשר ולאמו מרגלית. קבל חנוך מסורתי ועברי בבית אביו, באוניברסיטה ברוסיה בימי המהפכה (במכון למדעי החברה והאדם ברוסיה).

בשנת 1924 עלה לארץ.

עם יסוד האוניברסיטה העברית (1925) בירושלים המשיך ללמוד במכון למדעי היהדות ובשעורים למשפט.

היה חבר בפלוגת עין-חרוד בירושלים, גבעת ברנר, פלוגת עין-חרוד ברחובות, גבעת ברנר, נצר-סרני עסק בעבודה חנוכית בנוער.

ממיסדי גבעת ברנר.

בשנת 1933 נשא לאשה את חנה בת שמואל ורבקה מונגלגרין. חבר מזכירות הקבוצות המאוחדות ואח"כ איחוד הקבוצות והקבוצים, חבר מרכז מפא"י, חבר הועד הפועל של ההסתדרות עם ראשית מלחמת העולם השניה, חבר ועד הבריגדה ומרכז לגולה.

שליחות בתנועות הנוער והחלוץ בגולה (גרמניה, פולין - לפני המלחמה העולמית השניה) ובשליחות ועד הבריגדה לפולין. צכיה ומחנות השרידים בארצות הכיבוש הנאצי.

ארגון הועידה הראשונה של השרידה במחנות המות באירופה .

במלחמה העולמית השניה התגייס לבריגדה העברית והיה עורך העתון היומי "החיל" ועורך חוברות "במאבק" של הבריגדה היהודית באירופה. במלחמת החירות בצ.ה.ל. בדרגת סרן.

חבר הכנסת הראשונה והשניה, והיה חבר בועדת חוץ ובטחון בתקופה זו, חבר ועדת חוקה שירותים סוציאליים.

חבר מזכירות איחוד הקבוצות והקיבוצים.

מנהל "בית ברל" (בית המדרש על שם ברל כצנלסון) כפר סבא.

חוברות: המרד של פועלי אוסטריה, בימים אלו על ההתנדבות במלחמת העולם השניה.

כתב מאמרים ומסות על בעיות חינוכיות, על התנועה הקבוצית ועל נושאים ציונים, בעתונות הקבוצית, בעתונות תנועת הפועלים ותנועות הנוער החלוצית וירחוניה ובקובצים שונים.

צאצאיו: שמשון, יפתח, יעל.

בן-ציון ארגוב (בוימל)

נולד פולאנה (רוסיה), י"א תשרי תרס"ב (17.9.1901).

לאביו יוסף ולאמו חוה בת ר' אברהם אבא פלדקימל .

קבל חנוך מסורתי בבית ספר תחכמוני ובי''ס למסחר (מוסמך לרבנות), מוסמך למדעי מסחר (באנגליה), רואה חשבון מוסמך בישראל.

היה חבר פעיל באגודה הציונית המקומית. בשנת 1921 נשא לאשה את שרה בת שמעון דלונץ. ב-11 לינואר 1922 עלה לארץ.

מזכיר ומנהל חשבונות של לשכת העליה והעבודה של המזרחי.

ממיסדי "הפועל המזרחי" בא"י.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2924). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2924