Volume 7

Page 2923

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השתתף בהנהלת מוסדות חסד (מושב זקנים, בתי-יתומים וכו').

ממיסדי שכונת בית-וגן (בת-ים).

היה נבחר לבורר יחיד.

נפטר בתל-אביב, ב' טבת תרצ"ב (30.12.1931).

צאצאיו: יוסף, יצחק, מאיר אהרן (ראה כרך ד' עמוד 1571), יהודית.

אלוף צבי איילון (לשצ'ינר)

נולד ברוסיה, בשנת תרע"א (15.6.1911). לאביו מאיר לשצינר ולאמו אסתר בת בן-ציון. קבל בעירו חנוך מסורתי.

למד בביה"ס הריאלי בחיפה ובביה"ס החקלאי במקוה ישראל.

בגיל שש-עשרה הצטרף להגנה.

בשנת 1931 נשא לאשה את רחל בת מרדכי כצנלסון תפקידיו בהגנה ובצה"ל: מ''כ, מ"מ, מ"פ, מפקד איזור, מפקד גוש, מדריך גלילי, ק. תכנון גלילי, מפקד גליל בצפון, ק. תכנון במטכ"ל.

היה מדריך ומנהל בי''ס למפקדים גבוהים, קצין תכנון במטה הכללי בתקופה שלפני קום המדינה. לקח חלק בתהליך העברת ארגון ההגנה מן המחתרת לצבא סדיר ליגלי.

מ-1.1.1948 עד 1.6.48 סגן רמט''כל.

מפקד חזית ג', אלוף פקוד המרכז, ראש אגא במטכ"ל, אלוף פקוד המרכז.

צאצאיו: דליה, בועז.

אברהם רוקח

נולד בירושלים, בשנת תר"כ (1860). לאביו אלעזר ולאמו פרומה בת ר' משה מרדכי. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

קבל סמיכות בתור מוהל.

נשא לאשה את רחל בת ר' טודרס ליבוביץ. למד רוקחות אצל הרוקח הידוע בימים ההם בירו שלים אריה ליב גבריאלוביץ (ראה את הערך שלו בכרך ב'. בעמוד 1006).

שימש יותר מארבעים שנה בתור רוקח בבית החולים "בקור חולים" בעיר העתיקה בירושלים, ומלא את תפקידו באמונה ובהתמסרות והיה חביב על התושבים וליהודים והערבים.

היה גבאי בבית הכנסת של החורבה בעיר העתיקה בירושלים.

איש אמונים היה לרבים מאנשי ירושלים.

במלחמה העולמית הראשונה גורש מירושלים לדמשק בתור נתין אמריקאי.

נפטר בדמשק (סוריה) ט' חשון תרע"ט (15.10.1918).

צאצאיו: אלעזר, משה, צביה אשת זאב זילברשטיין (ראה את הערך שלו בכרך זה), מלכה אשת שמעון סופר, רבקה.

משה בן-ציון זילברשטיין

נולד בירושלים, בשנת תר"י (1850).

לאביו שלום בויסקר (שעלה לא"י מבויסק בשנת 1837. ראה את הערך שלו בכרך זה.)) ולאמו שרה הינדה. קבל חנוך מסורתי בחדר. הצטיין בכשרונותיו והיה מבחירי ומטובי הלומדים בישיבת "עץ-חיים", מתלמידיו של הרב משה נחמיה כהנוב , הרב מחלסביץ (ראה את הערך שלו בכרך א', עמוד 58).

ראשית מסחרו לפני יותר משמונים שנה. עסק במסחר הספרים וכתבי-יד בשותפות עם רבי שמעון הכהן רבולניקר (סוחר הספרים הראשון בירושלים).

אחר-כך פתח לו חנות לצרכי כתיבה וכלי-בית והיה הראשון שהכניס לארץ את "מנורת הלוקס" וכו', והיה לאחד הסוחרים הגדולים בניר וכלי כתיבה וכלים.

נשא לאשה את דינה בת ישראל ליב וידמן. היה איש חכם, פקח וחרוץ, איש אמונים היה לרבים מאנשי ירושלים. היה מידידיו ונאמניו של הרב שמואל סלאנט זצ"ל (ראה את הערך שלו בכרך א', עמוד 284).

היה מבקר בקביעות שעורי התורה בבית הכנסת "מזכרת משה", שהיה במשך שנים רבות ראש הועד

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2923). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2923