Volume 8

Page 3040

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלמה שקולניק

נולד במושבה עקרון י"ב ניסן תרמ''ח (אפריל 1888).

לאביו שמואל (כרך ג', עמוד 1163) ולאמו שרה בת אריה אליהו. קבל חנוך מסורתי.

מגיל צעיר החל לעבוד בחקלאות, במשק המשפחה.

מלא תפקידי שמירה בזמנים קשים למושבה.

בשנת תרס"ח (1908) נשא לאשה את אסתר בת משה מלר (נפטרה בעקרון, י"ד אלול תרעד-5.9.1914) ובשנת תרע"ה (1915) נשא בזיווג שני את חסידה בת יוסף צבי מלר. במלחמה העולמית הראשונה, שירת בצבא התורכי. במשך תקופה מסוימת היה מוכתר המושבה, וכן היה ראש ועד המושבה.

חבר ועד המחלבה והבנק המקומי.

כל חייו - אכר במושבה.

צאצאיו: משה, מלכה אשת בצלאל גורדון (מנהל תחנת הרכבת בירושלים), יהודית אשת יהושע זגרנסקי (מתישב בעין-ורד), אפרים, עמירם (חבר קבוץ כברי).

ישראל חיים ארקין

נולד בפבלובקה, פלך גרודנה, בשנת תרכ"ו (1866).

לאביו צבי (ראה כרך א', עמוד 404) ולאמו חנה בת יעקב מאיר. קבל חנוך מסורתי.

היה עובד אדמה בעירו.

בשנת תרמ"ד (1884) נשא לאשה את הינדה ליבע בת ר' זלמן מנדל רוזנסקי (נפטרה בעקרון, י' אב תשט"ו-25.7.1955).

בשנת תרמ"ו (1886) עלה לארץ והיה מראשוני ובוני המושבה "מזכרת בתיה" (עקרון).

הקים משק חקלאי והיה אכר לדוגמא.

על אף העבודה הקשה היה מקדיש עתים לתורה ולעבודה צבורית.

היה שנים רבות חבר הועד המקומי במושבה.

בשנות המלחמה העולמית הראשונה הצליח ביחסיו הטובים עם השלטון התורכי, לשחרר מהצבא - רבים מבני המושבה. כמו כן, הצליח יחד עם ר' יוסף צבי מלר להשפיע על שלטונות הצבא התורכי לשחרר לשבתות ולחגים את כל היהודים (רובם מבני ירושלים) ששירתו בואדי סראר (ע"י עקרון) מעבודתם בצבא ובעבודות צבוריות צבאיות, והיו מאכסנים אותם בבתי האכרים במושבה.

היה יו''ר חברה קדישא משך כל שנותיו במושבה.

צאצאיו: פשה לאה אשת יוסף לוי, שרה מרים אשת צבי חיקין, חנה אשת יהושע ליכטנשטיין, יוסף צבי, זלמן מנדל, יוחנן.

פישל לוי

נולד בירושלים, בשנת תרמ"א (1881).

לאביו יששכר דב ולאמו מרים בת ר' לייב ובתיה דרצינר.

קבל חנוך מסורתי בירושלים.

השתלם ברוקחות ופתח בית מרקחת בירושלים.

בשנת 1910 נשא לאשה את אסתר בת הרב יצחק גולדברג (ראה בכרך זה).

היה אח פעיל באגודת "אחוה" בירושלים.

בפרעות תר"פ (1920) הגיש עזרה רבה לחברי ההגנה, שמצאו תמיד "מקום מחבוא לנשק" ועזרה רפואית בבית המרקחת שלו.

נפטר בירושלים, י"ז חשון תרצ"ג (16.11.1932).

צאצאיו: משה יצחק לוי (עורך-דין), שמריהו לוי (רוקח בירושלים), יהודית אשת חיים כהן (רחובות), רחל שטרן, שלמה לוי (ד"ר לרפואה), ישראל (מהנדס), מרים, רבקה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3040). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3040