Volume 8

Page 3053

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה זמן-מה מנהל מוזיאון תל-אביב. עוסק בהרצאות ובכתיבת בקורת בעניני תיאטרון ואמנות (מאז 1940 בקביעות ב"הארץ").

השתתף בקונגרס בינלאומי למנהלי-מוזיאונים, פאריס 1948. ייצג את מדינתנו בכינוס בינלאומי למבקרי אמנות מטעם אונסק"ו באיסטמבול, ספטמבר 1954, ובתערוכה בינלאומית לאמנות מודרנית בסאן-פאולו שבבראזיל, 1955.

ספריו: "שירת הקיצל" (רשמי מסע באמריקה המרכזית), "חנה אורלוף", "ציור ופיסול בישראל", "הפסל זאב בן-צבי''.

צאצאיו: (מאשתו הראשונה) יוסף, (ומאשתו השניה) מיכל, רפאל.

משה שמואל מייזלס

נולד בה' בסיון תרע"ט (6.6.1919) בוינה שבאוסטריה. לאביו חנניה (ממשפחת-הרבנים מייזלס שהיתה ידועה בגליציה ובפולין, בן ר' משה מייזלס, רבה של פשמישל) ולאמו אסתר בת אלעזר דילר. למד בגימנסיה העברית על שם צבי פרץ חיות בוינה.

ב-1938 עלה לארץ ואחרי התמצאו בתנאי הארץ פנה לעסוק בעתונאות. כתב ב"חדשות הערב", "הבוקר'", "ידיעות חדשות", וב-1941 התנדב לצבא הבריטי ושירת בחיל הקשר עד 1946 במצרים. שם כתב בגרמנית את הפואימה "פרפרי לילה", שנדפסה ב-1944 בקאהיר.

ב-1944 נשא לאשה את ברטה בת מיכאל אייזנברגר. למד במחלקה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים וקיבל את התואר מוסמך למדעי הרוח.

מ-1948 ואילך חבר קבוע במערכת "מעריב".

בתו: רמונה.

ראובן אלקלעי

נולד י"א תמוז תרס"ז (23 יוני 1907) בירושלים.

לאביו אברהם ולאמו רחל בת יעקב ספורטה. קיבל חינוך מסורתי וגמר את בית-המדרש למורים בירושלים, ואח"כ נתקבל לעבודה בשרות השלטון המנדטורי.

נשא לאשה את שרה בת אליהו פרדס פארידיש (ראה כרך א', עמוד 374).

בשנות מלחמת העולם ב' היה עורך החדשות ב"קול ירושלים" (זה היה אז הכינוי הרשמי של שרות השידור הארצישראלי), ואח"כ היה מנהל לשכת העתונות מטעם הממשלה בתל-אביב-יפו. בתפקידיו אלה חידש חידושילשון רבים, ביחוד בלשון העתונות. מאז קום מדינת ישראל הנו עורך-פרסומים ראשי במשרד ראש הממשלה.

חיבר מלון אנגלי-עברי בן ארבע כרכים (הוצאת "מסדה"). ערך אלבום ישראל, תשי"ב. עורך שנתוני הממשלה, משנת תשי"ב ואילך. חיבר "תיקוני לשון" הוצאת ועד הלשון, תשי"ב. תרגם לעברית כמה ספרים מהספרות האנגלית והאמריקאית, ביניהם: "מחרוזת" (מבחר הסיפור האנגלי, הוצאת ליינמן), סיפורי סומרסט מוהאם, "על כנפי נשרים" לש. ברר, "חיל הקומנדו" (שלשתם בהוצאת "מסדה''). וכן תרגם כמה ספרי-יסוד בתורת המינהל הצבורי, ביניהם : "דרכים חדשות בהדרכת עובדים" ו"תורת פישוט העבודה" (בהוצאת המדפיס הממשלתי).

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3053). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3053