Volume 8

Page 3066

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

זה שנים רבות מרצה מפעם לפעם בחוגים וקבוצות לימוד מקצועיים שונים על נושאים מקצועיים שונים. יסד בבית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב את המכון ללימודי בקורת חשבונות, הרצה בו בקביעות על בקורת חשבונות, בעבר היה דיקן המכון וחבר הנשיאות האקדמאית של בית-הספר. כן משמש הוא זה שנים רבות חבר להוראה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, וגם כעת נוסע פעם בשבוע מירושלים לרחובות ונושא בפקולטה זו את הרצאותיו על הנהלת חשבונות חקלאית. מארגן בקשר עם האוניברסיטה העברית ובדרכים אחרות קורסים להשתלמות בשביל פקידי המדינה, ואף הוא עצמו מרצה בהם מפעם לפעם בעניני מינהל ושיטות עבודה.

כחובב ויודע מוסיקה מנעוריו התלונן פעם ב-1925 על הרמה הדילטנטית של הבקורת המוסיקלית בארץ והוצע לו להראות דוגמה לבקורת ראויה לשמה, ומאז הוא כותב בקביעות את הרשימות המוסיקליות "על הנגינות" ב"הארץ", וכ-12 שנה (1942-1930) שימש מבקר מוסיקלי גם ב"פלסטיין פוסט".

כנציג מישראל השתתף ב-1951 בועידת שלחן עגול של המכון הבינלאומי למדעי המינהל בניצה ובמונטה קארלו, וב-1953 כנציג הממשלה וראש המשלחת הישראלית בקונגרס הבינלאומי למדעי המינהל באיסטנבול, ולפי הזמנת ארגון האומות המאוחדות השתתף בסמינריון על בעיות מינהל צבורי שנערך אז באיסטנבול מטעם האו"ם. כן יצא בראש המשלחת הישראלית לקונגרס הבינלאומי למדע המינהל במדריד (ספרד) בספטמבר 1956.

בכל ההופעות הללו השתתף בויכוחים והרצאה על הנושאים שנדונו בהן: בעיות כלכליות ומינהליות, ניהול מנגנון צבורי, חברות ממשלתיות ותקציב ממשלתי, בקורת המדינה, מיבדק פנימי, ארגון מוסדות ממשלתיים, עניני ארגון ויעילות.

משתתף בחיים הצבוריים כאח בלשכת ביאליק של מיסדר בני ברית, חבר ועד מועדון בארי, יו"ר ועד ההורים של גימנסיה רחביה, חבר אגודת רואי חשבון מוסמכים ומבקרים בישראל מאז 1937 (ב-1952-1942 חבר הועד וב-1947-1944 מזכיר האגודה), חבר אגודת מורים אוניברסיטאיים בחשבונאות במנצ'סטר (אנגליה), חבר האיגוד הבינלאומי הפיסקאלי, חבר המכון הבינלאומי למדעי המינהל בבריסל (חבר הועדה של המכון לפרקטיקה מינהלית ונשיא הסניף הישראלי של המכון), חבר הועדה לתיקון חוק החברות (מטעם משרד המשפטים) 1952-1949, חבר הועדה הממשלתית לנתינת רשיונות למבקרי חשבון מוסמכים 1955-1953, חבר מערכת "המינהל". השתתף בהגנה בעת מהומות 1929 ומ-1942 ואילך חבר ההגנה ואח"כ חבר ארגון ותיקי ההגנה, ובשנים 1945-1938 היה מפקד גדוד ומפקד אזור במשמר האזרחי בתל-אביב.

פירסם בעתונות היומית ובכתבי-עת מקצועיים מאמרים בעניני חשבונאות ובקורת חשבונות ומינהל צבורי, תקציר הרצאותיו בבית-הספר למשפט ולכלכלה, חוברת "הנהלה וחשבונות באגודות שיכון", ואת הספרים "מס הכנסה בארץ-ישראל" (ירושלים 1944) ו"מס הכנסה בישראל" (תל-אביב 1948) (שניהם ביחד עם עוה"ד ד"ר קלימובסקי) . מכין לדפוס ספר על בקורת חשבונות.

צאצאיו: שאול (סגן מפקח מחוז המרכז של משטרת ישראל ברמלה), דניאל (מורה, חבר קיבוץ כברי), נועה הלה (בוגרת גימנסיה רחביה בירושלים).

אליעזר סקר

נולד נסויש, פלך מינסק (רוסיה הלבנה), כ"ג טבת תרמ"ו (1886).

לאביו שלמה זלמן ולאמו שרה בת מרדכי בסינקביץ. עלה לארץ בשנת תרנ"א (1891) והתישב עם משפחתו ביפו.

קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה - שערי תורה ביפו.

מראשוני מיסדי התזמורת כנור ציון ביפו.

מזכיר האגודה "עזרה לחולים" והיה מזכיר מועדון אחדות ביפו.

בשנת תרס"ח (1908) החל לעבוד בפקידות.

פתח ביפו משרד לסוכנות וקומיסיון.

בשנת תרע"ה (1915) עבר לחיפה והחל לעסוק שם בחומרי בנין וכלי עבודה.

בשנת תרע"ג (1913) נשא לאשה את חיה בת יעקב פלוטקין (נפטרה בתל-אביב, כ"ז תשרי תש"י20.10.1949 ונקברה ברחובות).

אביה יעקב פלוטקין נפל בהגנת סג'רה בשנת תרס''ט (1909). היה חברו של יצחק בן-צבאי (היום - נשיא המדינה). אביו ר' ניסן פלוטקין היה המורה הראשון של בן-צבי (בשנת 1890) ושל ברל כצנלסון ועוד. בחיפה רכש מגרמני עסק לחומרי בנין, שהיה מהראשונים בחיפה והגליל. ועזר רבות להתפתחות חיפה והסביבה.

משכיל, אוהב ספר.

נדבן, בעיקר במתן צדקה בסתר.

חבר בני-ברית.

בניו; יעקב, שלמה ידין, אריאל.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3066). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3066