Volume 11

Page 3722

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במרץ 1919 עלה לארץ.

בשנת 1920 חזר לרוסיה והצליח למצוא ולחזור עם אשתו וארבעת ילדיו לחיפה.

היה יו"ר הנהלת הקהלת בחיפה.

מראשוני בוני הדר הכרמל בחיפה. מבוני הבית הראשון בעבודה עברית בהדר הכרמל. ואחד מששת המייסדים של הדר הכרמל.

נרשם בספר הזהב בזמן חיסול ועד השכונה.

נשיא הכבוד של לשכת "הכרמל" בחיפה.

סגן נשיא גדול לשעבר של בני ברית בא"י.

מנהל "חברה ימית", חבר הנהלת בנק דרום-אפריקה א"י.

מעסקניה הפעילים של חיפה העברית.

נשא לאשה את אהובה בת ר' שלמה פריידלין (נפטרה בחיפה, כ"א שבט תרצ"ח) ובזיווג שני נשא לאשה את פנינה בת נעמן ליברמן, מראשוני נוה שלום-יפו (ראה כרך שני, עמוד 635).

גאל הרבה שטחי קרקע מערבים, ביניהם - שכונת "הרצליה" הר-הכרמל.

בשנת 1960 קיבל אזרחות כבוד מעירית חיפה בין 12 ותיקי העיר.

על שמו נקראת השכונה "נחלת יהודה" בהדר הכרמל, חיפה.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): דוד ז"ל, בן-ציון אתין, חנה אשת פרופ' א. ד. ברגמן, רחל אשת ד"ר יהודה מטות. בן-אחותו: בן-ציון מאיר מאירי (המנהל הכללי משרד מבקר המדינה, ראה כרך שביעי, עמוד 2968).

עו"ד תהלה מטמון

נולדה ברודקי שליד לבוב, מזרח גליציה, בשנת תרס"ה (11.2.1905).

לאביה חיים צבי אנדלהיים ולאמה שרה חנה בת דוד בארט. אחרי גמר הלימודים התיכוניים עבדה בפקידות בלבוב. היתה פעילה מנערות בתנועה הציונית, ב"התאחדותצעירי ציון", בקרן היסוד ובהסתדרות הפקידים.

עלתה לארץ במרס 1933.

ב1934 נישאה לד"ר אברהם מטמון (ראה ערכו בכרך זה).

גמרה את לימודיה במשפטים ובכלכלה והוסמכה לעורכת-דין. עובדת במקצוע זה ופעילה בעיקר במתן סעד משפטי לנשים במשפטי אישות בפני בית-הדץ המסומן לכך.

יסדה את הליגה לזכויות הנשים בישראל ועומדת בראשה. פעילה גם בהיקף בינלאומי בעניני זכויות הנשים, כחברת ההנהלה של הברית הבץ לאומית ALLIANCE לנשים וצירה בקונגרסים OF WOMEN INTERNATIONAL של ברית זו בשנים1959 ,1957 ,1954 ,1952 . היתה חברה בועד התאחדות עולי פולין. בתקופת מלחמת העולם השניה היתה חברת ההנהלה של הועד למען החייל היהודי. ופעילה בשרות ההגנה.

כעת היא חברת בית הדין העליון של הסתדרות עורכי-הדין בישראל וחברה באיגוד נשים אקדמיות.

יסדה ועורכת את הבטאון "האשה במדינה" ופרסמה מאמרים רבים בעיקר בעניני התחיקה בנוגע לזכויות האשה, המעמד האישי בישראל ויחסים בינלאומיים במערבת ארגוני הנשים בעולם ועוד.

בשנת 1960 בקרה עם בעלה בארצות הברית וערכו הרצאות.

יצחק כץ

נולד בניקוליב (אוקראינה) תרס"א (19.5.1901).

לאביו אברהם כץ ולאמו רייזל בת אליעזר קוסובסקי. קבל חנוך באלכסנדריה (מצרים), בוגר הגמנסיה מנשה, חניך אקדמאי-עצמאי.

נשא לאשה את בת-שבע בת אפרים צבי חרל''פ מרחובות (ראה כרך א', עמוד 96).

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3722). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3722