Volume 8

Page 3118

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גבר עלה לתורה וידע לקרוא בה כאחד גדול. המשיך ללמוד תורה, ותנ''ך (חלקים רבים בעל פה) עם פירושיהם, תלמוד ו"עין יעקב", ובגיל 11 כבר היה בן-תורה מושלם ומוסמך לשחיטה, אך אז "נשברה" הקאריירה שלו בתימן, כי באותה שנה (1924) עלה לארץ עם המשפחה והתישבו בראשון לציון. כאן פתח אביו תלמוד-תורה, והוא, סעדיה, היה בו ראש התלמידים ומורה-עוזר. אך הוא השתוקק לרדת מה"גדולה" הזאת ולהיות תלמיד פשוט בבית-הספר העממי, ובהסכמת אביו ובעזרת רצון טוב מאת המנהל נתקבל לבית-הספר. (אח"כ נשתחרר אביו מהצורך בעזרת בנו בעבודת ההוראה, כי עזב את המלמדות ונתמנה לרב של שכונות עולי תימן בראשון לציון). במהרה נתגלו בבית-הספר כשרונותיו בהופעה ובהבעה, שהתפתחו בו עוד בתימן כשהיה משחק עם חבריו בהמחזת קטעים מפרקי לימודיהם בתנ''ך, לשם משחק-סתם וחזרה על הלימוד, בלא לדעת שבעולם הג דול נחשבת התעסקות זו כפעילות דרמטית-אמנותית. כן הגיע במהרה לכהונת עוזר לעורך העתון של ביה"ס. מבית הספר הלך לתנועת הנוער העובד, וגם שם המשיך בהופעות לפני הקהל בקטעים על הבמה, וכך נתפרסם בחוגי מכיריו כ"כח עולה'' והחלו מזמינים אותו להופעות שונות. כשלמד בבית-המדרש למורים בירושלים נכנס לסטודיה הדרמטית של בן-חנוך (אז חבר ה"אוהל'') ושכלל את כשרונו גם בדרך הלימוד, ואז התחיל לחבר לעצמו פרקי הווי תימני להופעותיו.

נשא לאשה את שאני בת זכריה כהן. הביקוש להופעותיו בנשפים ובהצגות גדל והלך. נתקבל לשרות השידור וגם לשרות הבידור של צה"ל, ובהצגת "העיר הזאת" ב"אוהל" שיחק בתפקיד "רחמים" בהצלחה רבה.

בקרוב יוצג ב"אוהל" מחזהו "בואי תימן", בו מחיים על הבמה את הופעת ה"משיח", או מבשר הגאולה, שמואל יבנאלי במשכנות היהודים בתימן ב-1909, שבעקבותיה החלה העליה הגדולה מתימן בימים ההם.

בתו: חבצלת.

רפאל הלל ליפקוביץ

נולד בסלונים, פלך גרודנה, בשנת תר"ח (1848), לאביו אברהם אהרן. קבל חנוך מסורתי.

היה חבר באגודת "חובבי ציון" בעירו. עסק בתור קבלן לבנינים.

נשא לאשה את ביילה מינדל בת ר' גרשן אביגדור מקרינק. היתה המילדת הראשונה במושבה רחובות וביתה היה פתוח לכל דיכפין (נפטרה ברחובות, כ''ו סיון תרפ"ח-14.6.1928).

בשנת תר"ן (1890) עלה לארץ עם אשתו וששה בנים והיה מהמתישבים הראשונים במושבה רחובות שנוסדה באותה שנה.

רכש במושבה 70 דונם אדמה ונטע כרמי שקדים וענבים.

המשיך במקצועו - בנאי, בבנין. והביא תועלת רבה בהקמת הבנינים במושבה.

וכן לקח חלק פעיל בהקמת הבנינים של היקב בראשון-לציון.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3118). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3118