Volume 8

Page 3160

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נרשם 3 פעמים בספר הזהב של הקק"ל על עבודותיו הצבוריות והחנוכיות. קיבל אות הצטינות במדרגת "קצין האקדמיה הצרפתית" מטעם הממשלה הצרפתית.

הספרים אשר חיבר : "הקריאה" (ספר למוד לתלמידי בתי הספר במצרים) ; "תולדות עמי" (ספר למוד לתלמידי בתי הספר במצרים); "שיטה ללמוד השפה העברית" (בצרפתית, ספר למוד למבוגרים דוברי צרפתית) על ספר זה חונך הנוער שהתעתד לעלות ארצה.

צאצאיו: מרנין, עדינה.

חיים שלום הלוי (גורדין)

נולד ב' אדר ב' תרס"ח (1908) בבריסק-דליטא (רוסיה -פולין).

לאביו שלמה ולאמו מרים בילה בת יונה אטינגר. למד לימודי יהדות וב-1925 גמר גימנסיה עברית של "תרבות" בוילנה.

ב-1926 עלה לארץ וב-1927 התחיל ללמוד במחלקה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית, בה הוסמך ב-1932 וזכה בפרס על עבודת מחקר בקבלה. לפרנסתו בשנות הלימודים התחיל עובד בחצי משרה במרכז הסתדרות מדיצינית הדסה בירושלים, כעוזר במחלקה לסטטיסטיקה, נשאר בשרות מינהל הדסה גם אחרי גמר לימודיו, עלה בדרגת הפקידות והועמד בראש המחלקה לסטטיסטיקה ולמנגנון.

ב-1935 נשא לאשה את צלה בת הרב דב הכהן קוק (ראה כרך א', עמוד 87).

ב-1946 השתתף במכרז על משרת מזכיר העיר נתניה ונבחר מבין כל המועמדים. אך בסוף נענה להפצרות ראשי הדסה ונשאר בשרותה, בהיות אז כבר סגן למשנה המנהל הכללי. ארגן את "השרות הרפואי לעולה" מטעם שותפות הסוכנות היהודית והדסה וניהל את השמחים הללו בכושר ובהתמסרות רבה.

בבחרותו היה פעיל בגדוד מגיני השפה, בברית הצה"ר בירושלים, ב"הגנה" ואח"כ במחתרת אצ"ל. הוכרח לברוח פעמים לאירופה מאימת הבולשת ואף היה עצור זמן מה בלטרון.

במרס 1948 חזר עם השיירה האחרונה מתל-אביב לירושלים. יומים אחרי זאת עלה להר הצופים וב-20 ימי שהותו שם הוריד והציל לשימוש בחלק היהודי של העיר חלק ניכר של הציוד הרפואי. יום לפני התחלת המצור הסופי על הרובע היהודי שבעיר העתיקה הכניס שמה מלאי של תרופות לתחנת הדסה. אחרי שנספה הד''ר יסקי בשיירה להר הצופים, נתמנה הלוי לסגן מנהל הדסה בארץ.

מיד אחרי קום המדינה הוזמן לארגן את משרד הבריאות, אך סירב לעזוב את ירושלים, ורק אחרי שהממשלה עברה לירושלים הסכים לעבור לשרות הממשלה ונתמנה לסגן מנהל כללי של משרד הבריאות.

פרסם מאמרים בעתונות היומית בעניני השעה ובכתבי-עת מקצועיים בארץ ובחו"ל מאמרים ומחקרים בעניני מינהל רפואי וסטטיסטיקה דמוגראפית. חיבר את הערך "הבריאות בישראל" בשביל האנציקלופדיה העברית, וכן את הספרים : חקירות בתמותת התינוקות היהודיים בארץ (הוצאת דפוס האומן, 1941) ; לשאלת יכולת הקליטה של א"י (הוצאת קרן תל חי, 1943); ביאוסטטיסטיקה לאחיות (הוצאת משרד הבריאות, 1956).

צאצאיו: שלמה, הרצל, מרים.

מנחם אבידום (מאהלר-קאלקשטיין)

נולד בשנת תרס"ח (6.1.1908) בסטאניסלאבוב שבמזרח גליציה.

לאביו יצחק ולאמו הלנה בת מנחם מלר. למד בבית ספר יהודי בוינה בשנות מלחמת העולם ואח"כ בגימנסיה בסטאניסלאבוב. למד גם נגינה בכנור ובפסנתר ורכש ידיעות ראשונות במוסיקה.

ב-1925 עלה לארץ עם הוריו והמשפחה.

יצא להשתלם בקונסרבטוריון בפריז, ואח"כ עשוי שנים אחדות במצרים בתור מורה ומבקר מוסיקלי.

נשא לאשה את שושנה בת אברהם סומי. משחזר לארץ המשיך בהוראת מוסיקה בקונסרב

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3160). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3160