Volume 9

Page 3272

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למד בחדר ובישיבת "יגדיל תורה" בזגירז' ובשנת תרפ"ד הוסמך לרבנות.

בשנת תרפ''ט נשא לאשה את יהודית בת ר' אברהם פישמן. ניהל בית-חרושת לאריגה "פלשתינה" בזגירז' והיה עסקן פעיל באגודת ישראל ובצעירי אגודת ישראל ויו"ר ומנהל מוסדות החינוך של האגודה בעירו.

בראשית תרצ"ג עלה ארצה והשתקע בתל-אביב. המשיך בפעילות צבורית כחבר מרכז אגודת ישראל הארצית וחבר הנהלת הסניף המקומי, חבר הנהלת קופת גמ''ח של אגודת ישראל בתל-אביב וחבר הנהלת חברה קדישא. יסד תנועת "בית יעקב" בארץ וחינוך הבנות במגמה דתית שלימה, מיסד ומנהל בית-הספר לבנות והסמינר לגננות ולמורות "בית יעקב" בתל-אביב.

השתתף בכל הכנסיות של אגודת ישראל בחו''ל ובארץ ובכל הועידות הארציות של אגודת ישראל בפולין ובארץ.

ספריו: "אור המאיר" (שאלות ותשובות), תש''א ; "דמויות גדולי החסידות", תש''ז ; "העבר הישראלי" (דברי ימי ישראל), תש"ו ; "תולדות החסידות ותורתה", תש''י; "קידוש השם", תש"ב ; "העתיד", תש"ו; "רבל שמשון רפאל הירש'', תש''י; "מתנת אבות", תש''י; "דינים לנוער ולעם", תשי"ז; "אילן הבעש"ט'', תש''ו; "תורת החסידות והמוסר'' (בכתב-יד, מוכן להדפסה).

צאצאיו; בנימין, חוה אשת הרב שלמה זילברשטיין, טובה אשת ר' דוד בנדא.

יוסף וילנציק

נולד בקוביצא, פלך צרניגוב (רוסיה) בשנת תר"ס (17.10.1900).

לאביו ר' זרח (ראה בכרך א', עמוד 469) ולאמו רחל אלה בת אברהם יצחק שקלובסקי. בשנת תרס"ו (1906) עלה עם משפחתו לארץ. קבל חנוך מסורתי וכללי.

בואשית 1913 הצטרף למכבי והיה פעיל בכל הפעולות. בשנת 1920-23 מטובי שחקני כדור רגל בארץ.

אחרי כיבוש הארץ במלחמת העולם הראשונה, התנדב לגדוד העברי הא"י.

כל השנים בהגנה. השתתף בפרעות מאי 1921 בהגנת נוה שלום והסביבה.

בשנת 1923 נשא לאשה את אסתר בת צבי למפרט מפתח-תקוה (ואה את הערך שלו בכרך זה). ילידת פתח-תקוה. דור ששי בארץ. נכדת ר' משה רובוביץ (ראה כרך א', עמוד 366). היתה פעילה בהגנת פ"ת.

בהנהלת בתי המסחר לחמרי בנין "ז. וילנציק ובניו". במלחמת העולם הראשונה עזר לאביו בקנית החטה שקנו בכפרים הערבים ובהעברת החטה לישוב עברי, בשעה שהדרכים היו בסכנה מצד שודדים והצבא התורכי הרעב.

צאצאיו: הניה אשת מיכאל זילבר, יהונתן, אורה אשת שמואל גורודצקי.

אליהו איתן

נולד בכ"ה אב תרמ"ה (1885) בייליסאבטגראד שבאוקראינה.

לאביו שמואל קמנצקי ולאמו צפורה לבית פולונסקי. למד בחדר ובבית-ספר ואח"כ עבד כפועל במצבעה לבגדים בייליסאבטגראד ובוורונז'. הצטרף בין הראשונים ל"פועלי ציון" ונבחר לחבר הועד.

בואשית 1905 עלה ארצה והיה פועל חקלאי במושבות, סתת בירושלים ועבד ב"בצלאל", והיה חבר הועד המרכזי של "פועלי ציון". היה השומר העברי הראשון בסג'רה עוד לפני קום "השומר" ואח''כ ממיסדי "השומר" ומראשוני חבריו הפעילים בשמירה וראש השומרים בכפר-סבא ובראשון לציון. השתתף כשומר במשלחות המחקר המדעי של הגיאולוג הגרמני פרופ' בלאנקנהורן, אהרן אהרנסון, אהרוני, המהנדס טרידל ועוד.

ב-1910 נשא לאשה את מרים בת רפאל ורחל אורלוב (ראה ערכה בכרך זה).

בראשית 1917 נאסר בקשר להריגת שודד ערבי, בהיותו אחראי לשמירה בכפר-סבא. נלקח בכלא במנזר בירושלים, בו היו כלואים כ-50 יהודים. לפני העברתם

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3272). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3272