Volume 9

Page 3296

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כעבור זמן קצר עבר לראשון לציון. אחרי נפתולים רבים נאלץ לעזוב שנית את הארץ, ובשנת תרנ"ד (1894) חזר לוורשה.

בתו רבקה שנישאה שנתים לפני זה להמורה שלמה אבולעפיה , נשארה בארץ, (ראה כרך א', עמוד 491).

נפטר בוורשא, כ"א אדר הר"פ (11.3.1920).

בנו משה נפטר במושבה.

בתו לאה נפטרה בארץ.

בנו אברהם חזר בשנת תרס"ט (1909) לארץ, ועבד כמזכיר בועד הראשון של "אחוזת בית" (תל-אביב). נפטר י"ז שבט תרע"ה.

בנו דוד ובתו שרה גולדברג נהרגו ע''י הנאצים בפולניה .

יעקב אפטקמן (ממנוב)

נולד באזוב (רוסיה) בשנת תרנ"ה (10.8.1895). לאביו דוד ולאמו ורה בת ליאון שירצקופ. קבל חנוך עממי.

בשנת 1914 עלה לארץ. בהתחלה עבד בפקידות ואח"כ בשמירה ב"השומר".

בשנות 1918-20 חיל מתנדב בגדוד העברי.

בשנות 1920-22בתל-חי.

בשנת 1920 נשא לאשה את חיה בת יצחק זטולובסקי, ובזיווג שני נשא לאשה (1935) את מרים בת צבי גליק. בשנות 1922-23 היה ממארגני ההגנה בשכונת בורוכוב, ועבד בשכונה בשמירה.

בשנות 1923-26 שוטר במשטרת תל-אביב.

משנת 1926 חקלאי בתל-עדשים.

בשנות 1940-45 שירת בתור מתנדב בחיל האויר הבריטי.

בשנת 1948 התנדב לחיל האויר של צ. ה.ל. עם תום מלחמת השחרור חזר לתל-עדשים. צאצאיו (מאשתו הראשונה): יצחק, דוד.

שמואל שרפהרץ

נולד בלודז (פולניה), בשנת תרס"ג (15.3.1903). לאביו יצחק ולאמו מלה בת מאיר קרקובסקה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה ובבי"ס גבוה בפולניה.

החל בתעשית אריגה והיה תעשיין בטקסטיל, ביח"ר "קרקובסקי-שרפהרץ" בלודז.

בשנת 1926 נשא לאשה את פרידה בת יעקב קר קובסקי. בשנות 1933-37 בקר 3 פעמים בארץ.

בינואר 1933 רכש קרקע ונטע פרדס ע"י חברת נטעים בעבודה עברית, וקרא לפרדס "שבט".

בשנת 1940 עלה לארץ לישיבת קבע. בנה בית בשד"ר 136 בת''א.

מנהל חברת ישראל-אמריקה לאריגה בע"מ קונקורדיארן.

מנהל בחברת מיטקס.

חבר בועד הפועל ובמועצה שליד התאחדות בעלי התעשיה בישראל.

חבר בבני-ברית "שערי ציון".

צאצאיו: חוה אשת המהנדס חיים קסטנברג , יצחק (בקליפורניה).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3296). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3296