Volume 9

Page 3300

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שבתי שיכמן

נולד קולקי, פלך ווהלין (פולין) בשנת תרע"ה (10.9.1915).

לאביו אבא ולאמו רבקה בת יצחק טיימן. קבל חנוך מסורתי ובבי"ס תיכון.

היה פעיל בתנועת בית"ר בפולניה.

עלה לארץ בשנת 1935.

פועל חקלאי בחדרה והשתתף בכבוש העבודה העברית.

היה מפקד פלוגת בית"ר בחדרה.

בשנת 1946 נשא לאשה את דינה בת אליהו וולקוביץ. חבר הדירקטוריון העולמי של קרן היסוד - המגבית המאוחדת, חבר הועד הפועל הציוני וועדת התקציב המתמדת של הסוכנות היהודית.

חבר מרכז תנועת החרות, חבר הועד הפועל של הסתדרות העובדים הלאומית (משנת 1938).

ממיסדי ומנהל חברת השכון המרכזית של הסתדרות העובדים הלאומית "סלע" בע"מ.

היה ציר הקונגרסים הציונים: הכ"ג בירושלים (תשי"א) והכ"ד בירושלים (תש"טז).

צאצאיו: שרה, גדעון, צביה.

שמואל פישלב

נולד בפולטבה (רוסיה) בשנת תרס"ו (15.12.1905).

לאביו מיכאל (פעיל בתנועה הציונית ומראשוני המצטרפים לציונות המדינית ברוסיה) ולאמו אסתר לבית צ'ריקובסקי. קבל חנוך מדעי, כלכלה והיסטוריה באוניברסיטאות קול חרקוב ואודיסה. מדעי המשפט באוניברסיטה של פריס.

קבל תואר : דוקטור למדעי המשפט (עורך דין).

ממיסדי ההסתדרות המאוחדת של הנוער הציוני ברוסיה (י. ו. או. ס. ם.) וחבר המרכז של ההסתדרות הנ"ל.

נאסר בגלל פעילותו הציונית (1923) והוחזק תקופה ממושכת בכלא חרקוב. עם שחרורו חזר לפעילותו וניהל את תנועת הנוער הציוני באודיסה ובאזור דרום רוסיה. נאצר מחדש ונכלא בכלא אודיסה.

בשנת 1924 הוגלה לקירגיזיה.

בשנת 1925 הורשה לעזוב את רוסיה ולעלות לא''י.

היה חבר נציגות ההסתדרות הנ"ל בחוץ-לארץ. היה פעיל בחוגי הנוער העברי האוניברסיטאי בצרפת.

בשנת 1926 עלה לארץ.

בשנת 1933 נשא לאשה את בלה בת פרץ קומר. היה פעיל בחוגי הנוער הלאומי האקטיביסטי. נעצר והוחזק במחנה עצורים בלטרון (1944).

ממיסדי תנועת החרות (1948) וחבר המרכז והנהגת התנועה (עד 1951).

מרצה התנועה בשאלות מדיניות-כלכליות וחברתיות, מחבר התכנית החברתית של התנועה, חבר המועצה השביעית של עירית תל-אביב. בשנת 1954 פרש מתנועת החרות.

ממיסדי המועדון הישראלי ליחסים בינלאומיים וחבר הנהלתו, חבר הועד "ישראל-צרפת", חבר הנהלת "אגודת ידידי הריפובליקה הצרפתית) ויושב ראש ועדת המחקר של האגודה הנ"ל, חבר הנהלת המכון הישראלי ליחסים בינלאומיים וחבר המערכת של בטאונו "עיונים בינלאומיים", שופט בית הדין העליון של הסתדרות עורכי הדין בישראל.

פעיל בקרב החוגים הכלכליים העממיים וחבר מוסדותיהם המנהלים.

כתב וכותב מאמרים על נושאים כלכליים ומדיניים בכתבי-עת שונים.

פרסם ספר "מעמדה הבינלאומי של ארץ-ישראל המזרחית (עבר-הירדן)" - בצרפתית, פריס, הוצאת ליפשיץ, 1932.

צאצאיו: אורה אשת אליהו מרגליות, מיכא.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3300). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3300