Volume 9

Page 3321

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המשיר בעבודה מדעית וחינוכית והנו מנהל המחלקה לתקן ולארגון במשרד החינוך והתרבות.

ב1926 יסד ביחד עם ד''ר נתן שלם ודוד בנבנישתי את אגודת המשוטטים ללימוד הארץ והכרתה באמצעות סיורים במקומות. ב-1950 יסד את המכון הפדגוגיביאולוגי בירושלים, וב-1953 את החברה לחקר המקרא בישראל. כעת הנו יו"ר אגודת המשוטטים בירושלים, חבר ועדת השמות הממשלתית, חבר הדירקטוריון של המכון הביאולוגי-פדגוגי, חבר ההנהלה של אגודת מצדה, חבר הועדה של עירית ירושלים לשמות הרחובות, גזבר החברה לחקר המקרא, מנהל כינוסיה הארציים ועורך פרסומיה.

משתתף בעבודות-מחקר משלו ב"בית מקרא", ב"מולד", ב"סיני" ובקבצים לדברי מדע (ספרי יובל וכיו"ב).

חבר ההגנה משנת 1929.

ספריו: "גלילות המולדת" (1947, מהדודה ב' 1956); "תולדות היהודים בסוריה בימי בית שני, המשנה והתלמוד" (1956).

צאצאיו: ארנונה (לומדת מקרא באוניברסיטה) אשת מיכאל פייקס (קצין בצה"ל), טלמונה (חברה במשק יטבתה), מנחם (תלמיד).

משה אוקון

נולד סטרי - דורוגי, אזור בוברויסק (רוסיה הלבנה) בשנת תרס"א (1901).

לאביו נחום יצחק אוקון ולאמו שרה בת משה זלצר (משפחת רבנים).

קבל חנוך מסורתי וכללי. בי"ס תיכון באודיסה ובית ספר טכני.

היה חבר בארגוני צעירי-ציון והחלוץ.

עלה לארץ בשנת 1922 ונכנס כחבר ב"חבורת העמק" (שהתאחרה עם עין חרוד - אחרי הפלוג של הגדוד -, היא: הקבוצה הגדולה, וחבר מועצתה הראשונה.

היה בין מקימי הרפתות ב"עין טבעון" (כפר יחזקאל), אחד החוצבים בהרי עין-חרוד וסביבתם, השתתף בהקמת בניני מושב בלפוריה, ביבוש בצות עפולה, בין עודרי פרדסי פתח-תקוה, בין בוני שדה התעופה הראשון בקלנדיה (עטרות) ע"י ירושלים.

מראשוני פועלי עפולה ועסקניה, ממקימי מועצת הפועלים הראשונה ותקופה מסוימת מעובדיה הבכירים של חברת "קהלית ציון" האמריקאית בעפולה.

בשנת 1931 נשא לאשה את מינה בת הרב אהרן נורוק (בת דודתו של חבר הכנסת הרב מרדכי נורוק). חבר הנהלת מגן דוד אדום בחדרה וסגן חבר המועצה הארצית, חבר הנהלת בי"ס תיכון בחדרה והנהלת בית המדרש למורים וגננות הממלכתי נתניה.

חבר מועצת סניף מפא"י בחדרה והמנהלה המשקית של מועצת הפועלים.

כל השנים חבר ההגנה. חבר ועדת הבטחון של אזור חדרה, חבר המפקדה הנפתית. היה חבר בועדות: כפר הישוב, מס-חרום, מגבית ההתגיסות, ממרכזי הפעולה של משפחת החיל במלחמת העולם השניה, יו"ר הועד למען החיל - חדרה, אב בית-דין למלחמה בהפקעת שערים בתקופת הועד הלאומי, אח"כ שיפט (בתפקיד זה שימש במדינת ישראל).

חבר הנהלת קפת-מלוה וחסכון בע"מ, חדרה ועוד.

מנהל מחוזי של קופת חולים של ההסתדרות בשומרון.

בנותיו: אראלה אשת המהנדס יוסף לבל, נעמי.

נתן רפופורט

נולד בשנת תרס"ב (7.11.1911) בווארשה שבפולין.

לאביו יעקב בן שלמה זלמן (השוחט. ממשפחת הכהנים) ולאמו חיה לבית קופלביץ.

למד בחדר, בבית-הספר העברי "לאור", גמר את

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3321). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3321