Volume 9

Page 3326

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שים פוררו את המסגרת המסורתית. גם את המבוגרים לא הזניח ר' מרדכי. הוא יסד בבית-הכנסת הגדול, באולם "בנימין", חברה ש"ס וחברה עין יעקב, ארגן עליות לרגל לירושלים בשלש רגלים, חברה לתפלת "יום כיפור קטן" בכל ערב ראש חודש, וחברה ללימוד בלילה, ועריכת "תיקון חצות" בכל ליל ששי (אור ליום ו'). כן השתתף ביסוד בית הכנסת על שם הגר"א בתל-אביב.

לשם עשית פרסום לרעיון "בני דוד" ולהרבות את השמחה של נוער אומרי התהלים, היה משתף אותם במסע מלכותי מפואר במסגרת מסעי העדלידע בחגי פורים בשנים הראשונות של חגיגות אלו בתל-אביב בראשותו של מאיר דיזנגוף.

עדית רוזנפלד

נולדה בוינה (אוסטריה), כ"ז אדר ב' תרפ"א (6.4.1921).

לאביה יוסף גולדשטיין ולאמה עכסה. קבלה חנוך בבי"ס תיכון בוינה.

היתה פעילה בבית"ר.

בשנת 1938 עלתה לארץ במסגרת תנועת-העפלה של בית"ר.

שרתה בכמה פלוגות בית"ר, מרבית הזמן בראשפינה.

בשנת 1940 נאסרה ע"י המשטרה הבריטית וישבה בבית-הכלא ביפו.

בשנת 1942 נישאה לעתונאי שלום רוזנפלד (ראה כרך ששי, עמוד 2502).

ב-1948 השתתפה במערכה על כיבוש יפו, היתה חיילת באצ"ל.

ציירת-חובבת (תלמידת "בצלאל" ירושלים).

באביב 1957 הוצגו 2 תמונותיה בתערוכה השנתית הארצית של אמני ישראל.

נפטרה בירושלים, ט"ז סיון תשי"ז (15.6.57).

צאצאיה : יורם, תמר.

צבי יהושע גורדון

נולד בשנת תרמ"ח (4.9.1888) באוזדה שבפלך פינסק, רוסיה הלבנה.

לאביו גבריאל ולאמו בלומה בת הרב ר' אליהו מרדכי. למד עד גיל 18 בישיבת סלוצק בראשות הגאון ר' איסר זלמן מלצר. אח"כ היה מורה בבית-הספר העברי של הציונים בקרמנצ'וג שבאוקראינה, עד לגיוסו לצבא הרוסי.

ב-1913 נשא לאשה את חיה שרה בת אברהם יצחק ניפומנישצי, ובסוף אותה שנה עלה עמה לארץ ונתקבל לחזן בבית-הכנסת הגדול "בית יעקב" בפתח תקוה והיה גם מנצח על מקהלת בית-הכנסת.

ב-1927 נתקבל לחזן בבית הכנסת "בית שלמה" בשכונת מאה שערים שבתל-אביב, ובשנות שרותו בתלאביב היה גם כותב בקביעות רשימות וכתבות בעתונים "דאר היום", "הארץ" ו"קונטרס".

חזר לפתח תקוה ושנה אחת לימד תורה ומשנה, ותלמיד בגימנסיה "אחד העם", ואחר-כך עבד 27 שנים רצופות בשרות המועצה המקומית (אח"כ העיריה) בתור מזכיר לשכת הרבנות, וזמן מה גם בגזברות, עד שיצא לפנסיה.

היה חבר ועד כפר גנים בשנות המלחמה הצבורית והמשפטית על הצלת האדמה לבעלות יהודית בשביל המתארגנים להשתכן עליה.

גם בשנות שרותו בעיריה ואף אח"כ לא זנח לגמרי את החזנות והנו ממשיך לעבור לפני התיבה בחגים.

בניו: יהושפט, משה גבריאל.

שלום לוין

נולד ט' ניסן תרע"ו (27.3.1916) בראקוב שבפלך מינסק.

לאביו יהושע ולאמו מרים בת זלמן שיפרין. למד בחדר ובישיבה בראקוב, בישיבת מיר ואח"כ בבית-המדרש למורים "תרבות" בוילנה. הצטרף לתנועת

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3326). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3326