Volume 9

Page 3330

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

טה היה חבר אגודת הסטודנטים "עבריה", בשנים 19281930 יו"ר הסתדרות הסטודנטים היהודים באוסטריה. בסוף 1927 השתתף כנציג ההסתדרות העולמית של הסטודנטים היהודים בועידה בשאלת האנטישמיות שנערכה ליד פאריס מטעם "שרות בינלאומי לסטודנטים" בהשתתפות יהודים ובני עמים אחרים וב-1929 נבחר לקונגרס של "שרות" זה. אחרי גמר לימודיו היה מזכיר כללי ויו"ר של ברית הציונים הרביזיוניסטים (הצה"ר) באוסטריה.

ב-1930 נשא לאשה את אולה בת אביגדור זוננשיין. ב-1933 ביקר בארץ וב-1934 עלה להשתקע כאן בקביעות. התחיל לעבוד כמנהל המחלקה הכספית של הועד הפועל של הסתדרות עובדים לאומית. אח"כ היה מנהל בבית-חרושת לכתנות, ומ-1936 חבר מרכז הצה"ר בארץישראל.

מ-1938 בהנהלה העולמית של קרן תל-חי, חבר פעיל בועד המורשים של הצה"ר, בשנות מלחמת העולם השניה חבר מרכז הצ"ח והצה"ר, מ-1946 חבר המזכירות העולמית וההנהלה העולמית של הצה"ר, מ-1949 עד 1957 מנהל הכספים של תנועת החרות והתנועה העולמית, ובאחרונה עוסק בביטוח.

בשנים 1937-1936 היה חבר אצ"ל.

היה ציר בקונגרסים הציוניים: הי"ז בבזל (1931), הי"ח בפראג (1933), הכ"ב בבזל (1946), הכ''ג בירושלים (1954) והכ"ד בירושלים (1956).

חבר נשיאות הועד הפועל הציוני, וכן חבר ההנהלה העולמית של ברית חרות-הצה"ר.

בניו: אלדד - יוסף, עמירם - יהושע.

ברוך ויניצקי

נולד ג' ניסן תרע"ח (16.3.1918) בפתח-תקוה.

לאביו ליפא ולאמו מרים בת משה לישבסקי. למד בבית-הספר נצח ישראל בפתח-תקוה ובביתהספר הריאלי תחכמוני בתל-אביב.

משנת 1932 היה פעיל במוסדות בית"ר והצה"ר ומשנת 1938 היה כתב מקומי קבוע של עתונים יומיים.

ב-1944 נעצר בחשד השתייכות לארגון טרוריסטי ובמשלוח-הגולים הראשון הוגלה באוקטובר 1944 לאריתריאה, ואח"כ לסודאן ולקניה, ואחרי קום המדינה הוחזר ארצה באוגוסט 1944. ניצל את ישיבתו במחנות המעצר ללימודים במכתבים, השתלם במדעי המסחר ב"לונדון צ'מברס אוף קומרס" וגמר בהצטיינות.

בתש"א נשא לאשה את שושנה בת אלתר סנדרוב. השתלב בחיים האזרחיים והנו מנהל בנק קופת אשראי וחסכון בע''מ פתח-תקוה.

חבר הנהלת בנק זרובבל בתל-אביב, חבר מועצת "מרכז" ברית פיקוח של הקואופרציה האשראית בישראל.

סגן נשיא לשכת בני ברית "חבצלת השרון" בפתחתקוה.

ממשיך גם בעבודה עתונאית כחבר מערכת "חרות" ו"ידיעות אחרונות" וכותב בהם מאמרים שבועיים ורשימות קבועות על נושאים כלכליים וסוציאליים.

צאצאיו: אלחנן, לאה, מרים.

מנחם קולארי (קולקוביץ)

נולד בכ"ד טבת תרס"ב (29.1.1902) בקונסקהוולה שבפלך לובלין (פולין).

לאביו יוסף (אדריכל) ולאמו רבקה בת א. ה. גולדמן (חסיד ראש הקהלה).

למד בחדר, אח"כ בגימנסיה בעיר פולאווי, עבר בראשית מלחמת העולם הראשונה עם הוריו לאוטבוצק שליד וארשה, שם גמר את הגימנסיה ב-1918 ועבר עם המשפחה לעיר נישווה שעל גבול גרמניה, וב-1919 התחיל ללמוד הנדסה באוניברסיטת דאנציג. בגלל מות אביו והתקפת הצבא האדום על פולין הוכרח להפסיק את הלימוד. התנדב לצבא הפולני והשתתף בתור קצין בקרבות "הנס על הוויסלה" שבהדיפת הבולשביקים, נפצע קל, ואחרי שחרורו חזר ללמודיו עד שגמר והוסמך למהנדס-חשמל.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3330). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3330