Volume 9

Page 3329

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גן, עד שב-1945 חיסל את משקו, ומאז התפרנס מהכנסות ביתו שבנה ב-1937 וממשרות-לואי שונות בממשלה.

בסוף 1922 ההישג בין הראשונים ברמת גן בצריף שבנה על חלקתו (כיום רחוב ארלוזורוב 36, אבל אז גבעה חשופה לרוחות, ופעם בליל חורף סחפה הסערה את הצריף מעליו ומעל אשתו וילדיו וגלגלה אותו עד ל"עמק" ותוך חודש הקימו מחדש וחזר אליו).

השתתף ביסוד חברת "הדר יוסף", שיסדה את השיכון מעבר לירקון והנו בה סגן יו"ר וגזבר, וכן חבר ועד התאחדות בעלי בתים ברמת גן, חבר מועצת סניף הסתדרות הציונים הכלליים. מ-1944 היה סגן ראש ועדת ההספקה ברמת-גן, עד שב-1950 עבר הטיפול באספקה לידי השרות הממשלתי. בששת החדשים שקדמו ליסוד המדינה היה ממונה מטעם הועד הלאומי לשופט צבורי בבית-הדין למניעת הפקעת שערים ואח"כ מטעם ממשלת ישראל, חבר ועדת השומה למס הרכוש העירוני של הממשלה ("ורקו"), חבר ועדת הערער של יהב מגן, חבר המועצה בבנק "שרון"; חבר קבוע בחוג לתנ"ך ותלמוד ברמת גן.

צאצאיו: חיים (נהג ב"דן"; השתתף בהגנה ובפלמ"ח, במלחמת העולם היה באניה הבריטית שטבעה בדרך סיציליה), יהודה (נהג ב"דן"; השתתף בקרבות הבריגאדה באיטליה ובחיל הכיבוש ביוגוסלביה ובאוסטריה), אסנת (מורה).

ישראל צבי מימוני (זילברוואסר)

נולד ב' אייר תרנ"ג (1893) בווארשה, פולין.

לאביו בנימין יעקב זילברוואסר ולאמו מרים-גולדה לבית שיפרבלאט. למד בחדר, בישיבה ובקורסים למדעי היהדות מיסדו של הרב ד"ר ש.פוזננסקי בווארשה.

ב-1913 השתתף ביסוד אגודת חובבי שפת עבר בווארשה, ב-1916 ביסוד מרכז הצעירים העברים בווארשה. ממארגני צעירי ציון בפולין, חבר הועד המרכזי ומזכירו הכללי בשנים 1919-1917, ציר לועידות צעירי ציון בפולין (1917, 1919) ולועידת ההסתדרות הציונית הכל-פולנית (1916), וחבר מערכת "בעפרייאונג".

ב-1920 נשא לאשה את שרה בת דב אריה גולדברג. באותה שנה עלה לארץ. התחיל לעבוד בלשכת העבודה של הפועל הצעיר. אח"כ עסק בנסיונות לתעשית עורות בארץ עד פרוץ מאורעות מאי 1921. מאז אוגוסט 1921 פקיד ואח"כ מזכיר סניף "הדסה" בתל-אביב, אח"כ מזכיר בית-החולים העירוני הדסה ומ-1946 ואילך סגן מנהל המחלקה לשרותי הרפואה הצבורית של עירית תל-אביב-יפו, ובתוקף תפקידו חבר הועדים המנהלים של בית-הנכים העירוני (שהיה ממיסדיו) ושל מוסד אברהמ'ס לילדים נכים. חבר ההסתדרות ומפא''י מראשיתן. בתרפ"ב היה חבר ועד הקהלת לת"א-יפו. ב-1923 השתכן בין הראשונים בשכונת בורוכוב והיה פעיל בארגון השכונה, ולאחר שנים מספר חזר לדור בתל-אביב, שיוכל להתמסר לעבודתו ולפעילותו הצבורית. היה חבר ועדת התרבות של מועצת פועלי ת"א-יפו (1924), חבר ועדת הספריה על שם ברזלי, מיסד אגודת צרכנים של עובדי בית החולים ויו"ר אגודת הצרכנים של עובדי עירית תל-אביב.

פרסם מאמרים בענינים שבתחום שרותו ב"ידיעות עירית תל-אביב", חוברת בעניני בית החולים ושרותי הרפואה הצבורית וחוברת בעניני בריאות.

בתו; מרים ז"ל (נפטרה בילדותה).

ד"ר יצחק דוד בוקשפן

נולד י"ד תשרי תרס"ה (22.9.1904) בבויאן שבבוקובינה.

לאביו יהושע ולאמו מרים בת יצחק דוד לזרוביץ. בראשית מלחמת העולם הראשונה הגיע עם הוריו בזרם הפליטים לוינה. שם למד שמונה שנים בגימנסיה והיה פעיל בארגון-נוער ציוני. אח"כ למד באוניברסיטה וינה והוסמך לד"ר למשפטים. בשנת לימודיו באוניברסי

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3329). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3329