Volume 9

Page 3374

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היהודית למחנות העקורים והמעפילים בגרמניה, יון וקפריסין ולרגל תפקידו ביקר בפרס ובקפריסין.

בימי המצור היה חבר המועצה הצבאית בירושלים.

בראשית 1952 נתמנה למנהל מחלקת העליה במארוקו. עבר בכל רחבי מארוקו, פעל במיוחד להעלאת יהודים מהרי מטלאס וארגן את השיירות הראשונות למפעל "מהאניה לכפר". מ-1954 הנו מנהל המדור של הסוכנות היהודית לשיגור מורים לגולה.

היה ציר לקונגרסים הציוניים ב-1939, 1951 (בו נבחר לועד הפועל הציוני) ו-1955 (בו נבחר לסגן חבר הועד הפועל הציוני). העלה את עניני העליה ממארוקו בפני הקונגרס והועד הפועל הציוני ושלטונות המדינה, וכן בהרצאות לעם וברשימות בעתונים.

היה פעיל כל השנים במפאי ובהסתדרות. ציר לכל ועידות ההסתדרות החל מהשלישית וחבר הנשיאות בועידה האחרונה ציר לכל ועידות מפא"י מראשיתה, והנו חבר מרכז מפא"י, חבר מועצה אזורית של סניף מפא"י בירושלים, יו"ר ועדת השמות של עירית ירושלים.

צאצאיו: אורי, יוסף, שרה.

עטרה גליקסון-הרץ

נולדה וילקובישקי (ליטה) בשנת תרס"ד (1904).

לאביה מרדכי ולאמה בתיה בת מאיר ומינדה אלבם. קבלה חנוך מוסיקלי בחו"ל, בארץ אצל ה' משה הופנקו מנהל ביה"ס למוסיקה "שולמית" ובלייפציג אצל הנרי מרטו , מגדולי הפדגוגיים של אמנות הכנור.

בשנת 1924 נשאה ליעקב הרץ (ראה בכרך זה, עמוד 3325).

בשנת 1922 עלתה לארץ.

תרמה רבות להכנסת הטעם המוסיקלי המעודן בתקופה הראשונה של הישוב העברי הגדל בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה.

כנרית ידועה, מופיעה מזמן לזמן בקונצרטים.

צאצאיה: יעלה (כנרית מפורסמת) אשת ד"ר נתן ברגסון (קנדה), טלמון (מוזיקאי, מנצח).

ר' אהרן סגל

נולד בירושלים, ו' טבת תרנ"ד (סוף 1893).

לאביו הר' שלמה ליב סגל ז"ל (ממשפחת ר' מנדל מוויטבסק זללה) ולאמו רחל (רייכל) בת ר' זאב רובין ז"ל (מצאצאי השל"ה הקדוש ז"ל, אחותו של ר' ישראל רובין שו"ב מחסידי ביאן, גבאי ומנהל "חיי עולם" ועה''כ, כולל וואהלין עוד).

קבל חנוך מסורתי בישיבת "תורת חיים'" בירושלים. בשנת תרע"ג (1913) נשא לאשת את אסתר בת ר' יוסף רבינוביץ (נפטרה בירושלים, ז' אלול תשי"ד5.9.1954).

היה חבר מהראשונים במזרחי הצעיר, ופעיל במזרחי לפני כמה שנים, אף שימש יו''ר סניף המזרחי עזרא ונחמיה בירושלים.

חבר הנהלת גחש"א של קהלת ירושלים.

מיסד שכונת "נחלה וגן" בירושלים וגואל הקרקע שלה.

היה שד"ר, ואח"כ מנהל משרד המוסד תלמוד תורה וישיבת "חיי-עולם". ביוזמתו נבנה הבנין הגדול והחדש של ישיבת חיי-עולם ברחוב גאולה בירושלים. ביסס את המוסד ע"י יצירת מקורות הכנסה בטוחות.

צאצאיו: מלכה אשת אברהם ריבלין, יפה אשת פנחס שור, שלמה, שורה.

מנחם גרבובסקי

נולד בשנת תרכ"ו (1866) בקרמנצ'וג שבאוקראינה.

לאביו ישראל זלמן ולאמו רחל (רושקה).

גדל בכפר שבאזור בריסק דליטא ונתחנך לתורת וליהדות.

בשנת תרמ"ג (1883) עלה לארץ עם הוריו, שהם ועוד שלשה בתי -אבות מרוסיה התנחלו בראש פנה, שיתר מתישביה באו שנה קודם לכן מרומניה.

העלם מנחם לא נטה להשלים עם "הספורט הפרופסיונלי" של בידואי הסביבה, ששלחו ידם בגניבה מעמל היהודים. למד את לשונם והליכותיהם של הפלחים והבי

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3374). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3374