Volume 10

Page 3531

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

זלמן לונדין

נולד בליאדי (רוסיה) בשבט תר"ן (פברואר 1890).

לאביו פסח (בעל טחנה. ממשפחה חב"דית ולמדנים בעיר הורקי, רוסיה. (בן ר' זלמן לייבלס ) ולאמו דרייזה בת בנימין ציפין (סוחר).

קבל חנוך מסורתי בחדר, בישיבת ליאדי, אח"כ בתור אכסטרן בהשכלה כללית בחרקוב (אוקראינה).

היה חבר ועד הקהלה וחבר ברוב המוסדות הציוניים בחרקוב, חבר הלשכה הראשית של התאחדות "צעירי ציון" באוקראינה.

חבר ההגנה בחרקוב.

ציר לועידת "צעירי-ציון" והועידה השביעית של ציוני רוסיה בפיטרוגרד (1917).

בא-כח התאחדות "צעירי-ציון" במשרד הא"י בוארשה. בפעולה לעליה חלוצית, עובדים ובעלי מלאכה.

בשנת 1921-22 מזכיר מחלקת העבודה ע"י המשרד הא"י בוארשה.

עד 1919 עבד בתור מנהל ספרים. משנת 1919 עד לעליתו לארץ הכשיר עצמו לעליה ועבר למקצוע החשמל ב-2 לנובמבר 1922 עלה לארץ.

במשך שנה היה מנהל האדמיניסטרציה של השבועון "הפועל הצעיר", אח"כ מזכיר סניף "הפועל הצעיר" בתל-אביב.

היה חבר מועצת פועלי תל-אביב-יפו, חבר מזכירות וועדת הבקורת של מ. פ. ת"א ויפו.

היה המזכיר הראשון של אגודת החשמלאים בת"א מיסד קבוצה קואופרטיבית לעבודת חשמל (1925/26) ואח"כ בעבודת חשמל פרטיות וממשלתיות.

היה חבר הועד של רמת-גן משנת 1924 וחבר ההנהלה עד 1926, חבר המועצה המקומית של רמת-גן וחבר ההנהלה תעדות שונות משנת 1926 עד 1935 (בהפסקה קטנה בזמן פזור המועצה ע"י המושל ומנויו של ה' אברהם קריניצי) .

עד שנת האחוד - בכל מיני תפקידים במפלגת "הפועל הצעיר".

בשנת 1915 נשא לאשה את בת-שבע בת מאיר רוזנ וים-רכטמן (מוארשה).

משנת 1945 חבר העובד הציוני והמפלגה הפרוגריבית, מזכיר הסניף ברמת-גן.

כל התפקידים שמלא בעבודה צבורית עשה זאת לא על מנת לקבל פרס.

כל השנים חבר ההגנה.

צאצאיו: מאיר, שושנה .

חיים סלנט, שו"ב

נולד בירושלים בשנת תרע"ב (1912).

לאביו ר' יוסף משה ולאמו באשה בת הרב אורי שבתי דין מבית דין צדק הראשון בירושלים, חתן הרב יוסף זינדל סלנטר , מיסד המוסר (ראה כרך ו', עמוד 261 וכרך א', עמוד 284).

אבי זקנו ר' חיים היה מהמשגיחים הראשונים לכשרות בבית המטבחים מטעם ועד השחיטה בירושלים.

קיבל חנוך מסורתי בת"ת "עץ-חיים" ובישיבת סלובודקה (בחברון ובירושלים).

בשנת תרפ''ח (1928) הוכתר לשוחט מהבית דין צדק בירושלים בראשותו של הרב הראשי, הרב הרצוג. השתלם גם בהנהלת פנקסים.

נשא לאשה את יפה בת ר' יוסף פרומקין (אחת המשפחות הותיקות בטבריה).

עבר לגור בטבריה. החל לעסוק במסחר והיה סוכן לבתי חרושת שונים לטבריה והסביבה.

בשנת תר"ץ (1930) נתקבל בתור שו"ב ומזכיר במושבה "מנחמיה". שימש בתור שוחט גם לנקודות הסמוכות "אשרות יעקב", "נהרים", "בית יוסף" ו"עין גב".

קיבל מנוי מהרבנות הראשית לארץ-ישראל, לסדר קדושין במנחמיה והסביבה.

בשנת תרצ"ז (1937) עבר לעבוד בתפקידים הנ"ל ב"גבעת עדה" שע"י בנימינה.

צאצאיו: שושנה, בתיה .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3531). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3531