Volunteers needed for an exciting new digitization project. Click here.

Volume 18

Page 5486

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הביוביבליוגרפי "גנזים" (נקרא לאחר מותו של ברש על שמו) וניהלו עד 1960.

ריכז לצורך עבודות-המחקר שלו ארכיון עצום וכמעט יחיד במינו בעולם כולו (כתבי-יד, גזריעתונים ואספים מסוגים שונים ומרובים) בתחומים אלה: הספרות העברית, תולדות הציונות והיישוב העברי בארץ-ישראל, חקר העתונות, הספר העברי ועוד, וכן ברשותו רישום ביבליוגראפי בן מאות-אלפי ערכים (בכמה לשונות).

ספריו עד אביב תשכ"ט (1969):

מדעי החברה בעברית, ביבליוגרפיה (1939); עברית במערב (1941); מבחר כתבים של דוד גורדון בצירוף מבוא והערות (1942); מבחר כתביהם של ר' צבי הירש קאלישר ור' יהודה אלקלעי בצירוף מבואות והערות (1943); "הלבנון" וה"חבצלת" (1943); ראשית צעדי הרצל באספקלריית העתונות העברית בגולה (1943); ארץ-ישראל ותולדותיה, מדריך ביבליוגראפי (1943); מהופעת "רומא וירושלים" עד מותו של הרצל (1944); המוסדות המשקיים של ההסתדרות, ביבליוגראפיה (1946); קורות העתים למנחם מנדל מקמנץ בצירוף מבוא והערות (1946); מבחר כתבים של ר' יחיאל מיכל פינס בצירוף מבוא והערות (1946); ספרות ההסתדרות (1946); מבאזל עד באזל (תולדות הקונגרסים הציוניים (1946), תורגם ליידיש, צרפתית, ספרדית, בולגארית והונגארית); משה הס ובני דורו (1946); מדעי החברה, ביבליוגראפיה (1948); קורות הקרן הקיימת לישראל (1951), תורגם לספרדית ; אדמה לעם (תולדות הקרן הקיימת לנוער (1951); ראשונים, קורות הישוב הישן בירושלים (1952); מדע המקרא, מדריך ביבליוגראפי (1953); אם המושבות פ"ת (1953; "גנזים" (חוברת הסברה, ללא חתימה, 1953); אבי הישוב - הבארון רוטשילד ופעלו (1954, 2 מהדורות בתבניות שונות באותה שנה); מבחר כתבים של י. ד. פרומקין בצירוף מבוא והערות (1954); "יהודה וירושלים" - עתונו של י. מ. סלומון בצירוף מבוא והערות (1955; א. שפירא (1955); הפועל העברי בימי העליה השניה (1955); "אם המושבות" בעשור למדינת ישראל (1958); שלום עליכם, חייו ויצירתו 19603); ההסתדרות, 40 שנות חיים (1960); שכונת בורוכוב, תולדות שכונת-הפועלים הראשונה (1961); כתבים נבחרים של נחום סוקולוב בצירוף מונוגרפיה על נחום סוקולוב, דרכו ופעלו (שלושה כרכים. תשי"ח-תשכ"א. המונוגראפיה בראש הכרך השלישי); מפתח לכל כרכי "האחדות" (עם רעייתו איזה, 1961); קובץ "גנזים" (אוסף תעודות לחקר הספרות העברית בדורות האחרונים), בצירוף מבואות והערות (1961); משה הס (עם העלאת עצמותיו, 1961); התנ"ך בין שבטי ישראל (1962); תולדות דפוס "אחדות" (1962); תולדות רמת-השרון (עם יובל הארבעים, 1963); תולדות העתונות העברית בארץ-ישראל (1964, שתי

מהדורות באותה שנה); גבעתיים (לכסיקון-זוטא לשמות האישים והענינים של רחובות גבעתיים, 1965, ללא חתימה); מבחר כתבים של נחום סוקולוב ביידיש בצירוף מונוגראפיה (אחרת מזו לעיל, תרגום המונוגראפיה ליידיש בידי לייב אוליצקי, 1966); מפתח ל"קונטרס" (עם רעייתו איזה, 1966); לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, שני כרכים (1967-1965); נחום סוקולוב, ילקוט מסות בצירוף הסברים ומבוא (1967); מפתח לחמשים הכרכים הראשונים של "הפועל הצעיר" (עם רעייתו איזה, 1968); על המצפה, מבחר כתבים של עורך "המצפה" שמעון מנחם לאזר בצירוף מבוא והערות (1969); ספרים מוכנים ובהכנה : פעלו של פראנץ אופנהיימר בתנועה הציונית וביישוב; אישים וספרים (לכסיקוןזוטא, ספר שני של הסדירה "לכסיקון לתודעה יהודית) ; מפתח לארבע השנים הראשונות של "דבר" (1929-1925); תולדות העתון "הפועל הצעיר" עד מלחמת העולם הראשונה (הפרקים הראשונים נדפסו בקבצי "אסופות": 5-4, 1957-1954); תולדות העתון "הצפירה" (הפרקים הראשונים נדפסו בקבצים : "יהדות פולין" א-ב, 1965-1962); מקרוב ומרחוק (שלושים וכמה פרקים נדפסו ב"הפועל הצעיר" תשכ"ח); כתבי דב סדן, ביבליוגראפיה; מבחר כתבים של אברהם משה לונץ בצירוף הערות ומונוגראפיה.

עריכות : עיר ומתים, ספר-זכרון לעיר זאבולטוב (עם מאיר הניש, 1949); לוח החייל (הלוח הראשון של צה"ל לשנת תש"ט (1948/1949); יוסף סמל (חוברת זכרון 1956); אברהם קויש, תחנות, בצירוף מבוא 1960); דב גזית, תולדות ההתיישבות החקלאית בא"י (מעזבונו של המחבר וכתיבת הפרקים החסרים - כשליש הספר, 1962); שמחה אסף, עם הספר והספר (1964, נשמטעה בטעות החתימה); על אדמת ביסרביה, קובץ ג' (1963); ספר קוסוב (עם לייב אוליצקי, 1964); ילקוט נובוסליצה ליוסף פיקר (חתום ; י. כפרי, תשכ"ג. כל הספר נכתב על ידו על סמך רשימות ותעודות שונות שהמציא לו פיקר. ספר שני, אף הוא נכתב על ידו בצורה דומה, על קבוצתחלוצים, מימי ראשי העליה השלישית, נותר בכתובים) ; חול ורוח (עם לייב אוליצקי, 1964); סידרת "דברים נדירים" בצירוף מבואות (שני ספרים. א : אור לנתיבה של משה מנדלסון; ב : מבוא אל מקראי קודש ליהודא ליב בן זאב, תשכ"ז); המדור ; ציונות "באנציקלופדיה יודאיקה", עתידה לצאת תחילה באנגלית (בהכנה).

וכן: כאלפיים מחקרים, מסות, מאמרים, ערכים באנציקלופדיות, ורשימות במשך השנים: 1969-1936 בלמעלה ממאה עתונים, כתבי-עת, קבצים, מאספים, ספרים, אנציקלופדיות וכו'.

פרסים ספרותיים: פרס-כבוד של עירית חולון (1961); פרס-אוסישקין (1963); פרס-ביאליק על ספרו: "לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים. (1939).

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5486). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5486