Volume 10

Page 3485

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשמונה שנות שרותו בצה"ל בשרות קבע יסד וערך את העתון "במחנה גדנע". אחר כך יצא לחיי אזרח והנו עורך "מעריב לנוער".

פרסם סיפורים קצרים ברוב עתוני הארץ וערך את הספרים "באהלי גדנע", "מי חכם וידע".

צאצאיו: אורנה, איל.

מינדול מנדלמן

אשת הרב רבי מאיר מנדלמן ילידי העיר פלונגיאן שבליטא.

בעלה היה גדול בתורה ועסק בקבלה.

בשנת תרי"ז (1857) בהיותם צעירים לימים עלו לארץ עם שלשת ילדיהם הפעוטים, הבכור יחזקאל (כרך ז' עמוד 2918). היה בן 5 והקטנות יותר באשה ושרה. הדרכים היו אז משובשות. אניות קיטור לא היו עדיין. זמן רב טולטלו בדרך הקשה עד הגיעם ליפו וממנה טולטלו על גבי גמלים עד ירושלים. בעלה היה ממגידי השעור בבית המדרש הישן "מנחם ציון" אשר בחורבת רבי יהודה החסיד. הם היו מהמתישבים הראשונים מחוץ לחומת ירושלים בשכונה הראשונה "משכנות שאננים" שמשה מונטפיורי הקים מול הר ציון מעזבון השופט יהודה טורא מניו-אורליאנס. צאצאי משפחה זו נמצאים בכל חלקי הארץ וגם בחוץ לארץ. בארץ היו בין המתישבים בשכונת ירושלים ובכפר העברי, בגוש עציון ובדרום ובין הלוחמים במלחמת השחרור ובמבצע סיני.

מתתיהו לונץ

נולד בירושלים, ה' תמוז תרנ"ד (5.6.1894).

לאביו אברהם משה לונץ (מראשוני חוקרי ארץישראל - ראה כרך א', עמוד 46) ולאמו דבורה בת עקיבא ריטבסקי. גמר את בית-המדרש למורים בירושלים, השתלם במדעי המסחר ונתקבל לעבודה כפקיד בבנק אפ"ק, והודות לכשרונותיו עלה במהרה בדרגות הפקידות למשרות רבות-אחריות.

ב-1920 נשא לאשה את אסתר בת משה ברקוף. שנים אחדות היה מנהל סניף הבנק בצפת, אח"כ מנהל הסניף בהדר הכרמל, וזה שנים רבות הנו מנהל הסניף המרכזי של בנק אפ"ק (כיום: בנק לאומי לישראל) בחיפה.

פעיל בחיי החברה והצבור כחבר לשכת המסחר, יו"ר הועד המחוזי של קרן היסוד, חבר הועד המנהל של בית-הספר הריאלי, גזבר-כבוד של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, שאביו ז"ל בעבודתו המדעית היה מיוצרי החומר ששימש לאחר זמן יסוד לפעולותיה, יו"ר מועדון הבנקאים בחיפה, ועוד.

צאצאיו: דבורה אשת יעקב גורי (חיפה), תרזה אשת עמנואל קלמפרר (עכו), אברהם משה (סרן בצה"ל).

ד"ר אליעזר לובראני

נולד בוולוצלבק (פולניה) בשנת תרנ"ח (10.2.1898). לאביו דוד ולאמו ברכה בת רבי אהרן ורטהיים. קיבל חנוך מסורתי בחדר, בחדר מתוקן, בגימנסיה

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3485). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3485