Volume 10

Page 3489

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבר לתל-אביב והיה מהסוכנים הראשונים בארץ שהכניס פחמים, זבלים וכו' לארץ.

מראשוני המתישבים בתל-אביב.

ממייסדי המזרחי, ביה"ס תחכמוני ושכונת בית-וגן ליד יפו (היום בת-ים).

חבר אגודת אחוה.

נפטר בתל-אביב, כ' תשרי תש"ז (15.10.1956) ונקבר בירושלים.

צאצאיו; יונה ז"ל, יעקב צבי, הדסה אשת חיים אלעזר בלאס, חיה, עזרא, שושנה אשת תיבור לזר.

יהודה שפיגל

נולד י"ט חשון תרע"ד (19.11.1913) באוז'הורוד (אז - אונגוואר בצפון-מזרח הונגריה, אח"כ רוסיה הקרפטית בצ'כוסלובקיה, ובאחרונה אוקראינה).

לאביו משה יוסף ולאמו חיה נחה בת יוסף שמואל מוסקוביץ (בעלי עסקים בבנקאות ובאחוזות חקלאיות).

למד בחדר ובישיבות הונסדורף, חוסט ופרסבורג שבצ'כוסלובקיה ועמד בבחינות בית-ספר תיכון.

נכנס לפעילות בתנועת "תורה ועבודה" (העורף העולמי של "הפועל המזרחי" בארץ), שבאותו חבל-ארץ ריכזה בתוכה את הנוער האורתודוכסי שנמשך לציונות ולעליה לארץ ושימשה חוט-השדרה בתנועת המזרחי כולה, ובמשך השנים עלה בדרגות הנהגתה בתפקידים אחראים: מזכיר כללי במרכז שתי התנועות שפעלו יחד וחבר הועד הפועל שלהן, נציג המרכז בועד הפועל של המפלגה היהודית ל"עבודת-הווה" מדינית בצ'כוסלובקיה ובמשרד הארצישראלי לצ'כוסלובקיה ונציג המרכז האזורי בקוראטוריון של הגימנסיה העברית הדתית "יבנה" באוז'הורוד.

כתב בקביעות בעתון אידי-גרמני בפרסבורג, בעתון יומי ממשלתי בהונגרית באוז'הורוד ובשבועון ציוני באידית במונקאץ' - והמשיך בתפקידיו אלה עד שהוחזר החבל להונגריה ובא הקץ לפעילות המדינית-הלאומית היהודית ברוסיה הקרפטית.

ב-1938 נשא לאשה את שרה בת מנחם מנדל הכהן אדלר. באותה שנה עלה לארץ. השלים את לימודיו בבית המדרש למורים מזרחי בירושלים והוסמך למורה. עבד בבית ספר עירוני דתי לבנים בתל-אביב והיה חבר הועד הפועל של ארגון מורי המזרחי.

עבר לעסקנות במפלגת הפועל המזרחי כחבר מועצת הסניף התל-אביבי ואח"כ חבר המרכז. ייצג את מפלגתו בהנהגה של החבל הימי לישראל ושל ועד השקל בתלאביב, וכחבר ההנהלה של איגוד-הספורט הדתי "אליצור" פעל בגיוס הנוער הדתי לשורות ההגנה, ובראשית מלחמת השחרור היה חבר ועדת הערעורים מטעם מפלגתו בלשכת הגיוס ובהמשך המלחמה שירת בתפקיד קצין סעד.

עם כינון משרד הדתות בממשלת ישראל נתמנה בו לסגן המנהל הכללי וממשיך גם בפעילות צבורית במפלגתו ובשטחים אחרים בחבר הנשיאות במרכז הארצי של הפועל המזרחי, חבר הועד הפועל של המפלגה הדתית הלאומית המזרחי והפועל המזרחי, יו"ר התאחדות עולי הונגריה בישראל, חבר הועד הפועל לברית העולמית של יהודים יוצאי הונגריה, חבר לשכת בני ברית "הגנה" בירושלים.

בשנות עבודתו במשרד הדתות בירושלים גמר את הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית והוסמך למשפטים וב-1956 הוסמך לעורך-דין.

פירסם מאמרים רבים בעתון היומי "הצופה'', בשבועון הספרותי הדתי "במישור" ובירחון "סיני", מחקר לתולדות חיבת ציון בהונגריה בקובץ ליובל המזרחי (ירושלים, תשי"ב), על "החברה הספרותית היהודית בהונגריה "בחוברת היובל של "סיני" (ירושלים, תשי"א), מונוגרפיה גדולה על קהילת אונגוואר בכרך ד' של "ערים ואמהות בישראל" (ירושלים, תשי"א).

בניו: יעקב שמואל, חיים שמחה, משה יוסף .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3489). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3489