Volume 10

Page 3566

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיים רזילי (רזניק)

נולד קלינובקה (אוקראינה), ט"ו אלול תרנ"ו (9.9.1896), לאביו אליעזר רזניק ולאמו רבקה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת לידה (של הרב י. ריינס).

בשנת תרע''ג (1913) עלה לארץ והמשיך ללמוד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב (המחזור הרביעי) ובבית הספר העליון לכלכלה בלונדון.

במלחמת העולם הראשונה התגייס יחד עם תלמידי הגמנסיה הרצליה ועוד לצבא התורכי, השתלם בבית ספר לקצינים בקושטא ושירת כקצין בצבא התורכי.

בשנת תרע"ט (1919) נשא לאשה. את סגולה בת יצחק בקמן, ממטולה.

היה חבר פעיל בהגנה במחתרת - בשטח התעופה בממשלת המנדט.

בשנות 1933-41 מנהל "אגד" (מיום הווסדה).

במלחמה העולמית השניה, היה קבלן לתחבורה לצבא הבריטי (1945-1942).

בשנות 1953-56 מנהל כללי של משרד התחבורה בממשלת ישראל.

מראשוני הפעילים בקלוב התעופה בא"י וממיסדי המועצה לתעופה.

יו"ר המועצה לתעופה עד 1953.

פעל הרבה בחינוך הנוער לתעופה לפני קום המדינה ובהכנת הכלים הראשונים והטיסים הראשונים למלחמת הקוממיות.

תעשין יהלומים ושותף ומנהל בחברת "אלקטרה'' (מיזוג אויר ומעליות).

חבר הועד הפועל של התאחדות תעשית היהלומים.

סגן נשיא הארגון הבינלאומי של תעשית היהלומים.

השתתף בכל הקונגרסים הבינלאומיים של תעשית היהלומים משנת 1950 ועד היום.

חבר הארגון הבינלאומי לתחבורה.

השתתף בשנת 1955 בקונגרס הבינלאומי לתחבורה.

חבר ההנהלה של המפלגה הפרוגרסיבית.

חבר המועדון הרוטורי בתל-אביב.

כתב מאמרים רבים (בעברית ובאנגלית) בשאלות תחבורה, בעיקר בעתונות בארץ ("הארץ'', "דבר", "פלשתיין פוסט", ו"זרוסלם פוסט"). חיבר ספר באנגלית ב-1928"The Jewish Colonial ,Trust"היוצא לאור באנגליה (דן בשינויים הדרושים, מאז בוצעו).

שמעון אילון (אברבום)

נולד בצפת, י"ד ניסן תרפ"א (22.4.1921).

לאביו ר' אברהם חיים אברבום (ראה בכרך זה) ולאמו מלכה (הניה) בת ר' יהושע אייזנשטט-ברזילי (ראה כרך א' עמוד 150).

קיבל חינוך מסורתי, עממי, תיכוני, ובבית הספר מקוה ישראל.

ערך מחקרים חקלאיים במטעי ההר במזרח הקרוב וביניהם - עבור האקדמיה החקלאית בננסי (צרפת).

תוך כדי ביצוע מחקרים חקלאיים, בניהולו תחנות נסיון למטעי ההרים נטל חלק בגאולת קרקעות מידי ערבים באיזורים שונים בארץ.

בשנת 1951 נשא לאשה את נעמי בת יהודה עמיר (ראה בכרך זה).

במאורעות הדמים, ב-14 ליוני 1938 נפצע בצפת.

פרסם סקירות מדעיות רבות בענין עצי הפרי, שאחת מהן נתקבלה כעדות בועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לא"י.

ערב קום המדינה ריכז וסיפק למחתרת חומריםחימיים (דשנים למען ביצוע תוצרת הנשק), ועם קום המדינה שירת כאחראי על "שרות הספקה מוטסת" ממקום שם הוצנחו הנשק, הרפואות והמזון בנקודות הנצורות בישוב.

שירת בשירות קבע בצה"ל זמן מסויים בתפקידים אחראיים, בנטלו חלק לביסוסם.

בנו: אברהם .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3566). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3566